Preukazy a zľavy, ktoré pomôžu

Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia.

07.03.2019 06:00
vozíčkar, hendikep, invalid Foto:
Osoby s ŤZP sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodené.
debata

Preukaz osoby s ŤZP

 • žiadosť treba podať na oddelení posudkových činnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti. Prikladá sa k nej aj aktuálny "Lekársky nález“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár, a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu treba predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Ak posudkový lekár určí mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, žiadateľ splní podmienku na vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V prípade, ak v posudku lekár uvedie, že má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky na vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom. Po splnení podmienok je potrebné úradu predložiť občiansky preukaz alebo pas a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm.

Parkovací preukaz

 • osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, ho vyhotoví úrad práce na základe právoplatného rozhodnutia. Jeho majiteľ potom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP; nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia; môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť premávky. V prípade splnenia podmienok treba predložiť občiansky preukaz alebo pas a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Odkázanosť na pomoc druhých

 • Osobná asistencia: jej účelom je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Pri osobnej asistencii sa od občana s ŤZP očakáva vysoká miera angažovanosti, aktivity a schopnosti plánovania a preberania zodpovednosti vo všetkých fázach jej realizácie. Pri určovaní potrebného rozsahu osobnej asistencie sa zohľadňujú činnosti vykonávané každodenne, týždenne, mesačne, sezónne a ročne. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008, ktoré si nemôže osoba s hendikepom vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualita a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom ZP môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie, ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie.
 • Opatrovateľská služba: je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008. Poskytujú ju obce.
 • Peňažný príspevok na opatrovanie: žiadosť o jeho priznanie sa podáva písomne na príslušnom úrade práce. Podáva ju ten, kto vykonáva opatrovanie. Podkladom na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Výplata príspevku na opatrovanie je možná len na základe právoplatného rozhodnutia.

Limity na lieky

 • Od 1. 1. 2018 je účinný zákon 336/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Znamená to, že na poberateľov invalidného dôchodku a držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím sa vzťahuje limit spoluúčasti 12 eur. Ak štvrťročne zaplatia viac, ako je zákonom stanovený limit spoluúčasti, zdravotná poisťovňa im uhradí rozdiel medzi úhrnnou výškou prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku, najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu a limitom spoluúčasti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • od úhrady za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ŤZP, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má úradom práce priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na zaobstaranie pomôcky.

Dane

 • obec môže oslobodiť alebo znížiť daň zo stavieb alebo z bytov stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP, alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu; garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ŤZP, alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP, alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre auto používané na ich dopravu. Rovnako môže dať úľavu aj na daň za psa či komunálny odpad. Závisí to však od konkrétnej obce či mesta. Ak ste teda držiteľom preukazu ŤZP, na možné daňové úľavy sa pýtajte na miestnom či mestskom úrade.

Poplatky

 • od poplatku 6,50 eura je za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ŤZP alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu táto osoba oslobodená.
 • tiež je pre občana s ŤZP a držiteľa preukazu občana s ŤZP, oslobodené od poplatku vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, ktoré je ináč spoplatňované sumou 9,50 eura.
 • od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ŤZP, držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S a preukazu občana s ŤZP.
 • od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo preukazu fyzickej osoby s ŤZP-S.
 • od poplatku je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis, ak bol na kúpu auta kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
 • ŤZP osoby môžu byť oslobodené od poplatku za komunálny odpad. O poskytovaní výhod rozhoduje mesto alebo obec.
 • za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi Slovenska (16,50 eura), povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (66 eur) nemusia platiť osoby s ŤZP.

Koncesie

 • osoby s ŤZP sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodené. Na adresu RTVS však musíte poslať fotokópiu preukazu osoby ŤZP odfotenú z oboch strán alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO (ak platiteľ má pridelené) a rodné číslo, ak nie je uvedené v dokladoch. Adresu trvalého pobytu a dátum vydania preukazu musí byť jasne vidieť. Doklady treba poslať na: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Cestovanie

 • Cestovanie ŽSR. zľava 60 % (v 1. vozňovej triede 50 %) z obyčajného cestovného na Slovensku pre držiteľov preukazu: osoby s ŤZP, ŤZP-S, držiteľovi Preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom bezplatne odvezú jeho sprievodcu, vozík pre imobilného cestujúceho, kočík pre imobilné dieťa, psa so špeciálnym výcvikom. Sprievodca môže cestovať bezplatne aj vtedy, ak ťažko zdravotne postihnutý využíva nárok na bezplatnú prepravu, treba sa však preukázať nielen dokladmi na bezplatnú prepravu (cestovný lístok a preukaz), ale aj preukazom ŤZP-S, ak držiteľom preukazu ŤZP je dieťa do dovŕšenia šiesteho roku, bezplatne sa s ním prepravuje aj jeho sprievodca, pes so špeciálnym výcvikom nemusí mať košík a môže cestovať aj v 1. triede (v prípade kontroly sa treba preukázať Preukazom psa so špeciálnym výcvikom a umiestniť mu známku na viditeľné miesto); vo vlakoch EuroCity cestuje držiteľ preukazov ŤZP a ŤZP-S bez ohľadu na vozňovú triedu s vnútroštátnym príplatkom 1 euro. Sprievodca príplatok platí len v 1. triede. Vo vlakoch SuperCity cestujú ŤZP a ŤZP-S s vnútroštátnym príplatkom 5 eur v 2. vozňovej triede, ak využívajú bezplatnú prepravu. Ak nevyužívajú bezplatnú prepravu, príplatok k cestovnému v 2. triede predstavuje 1 euro. Sprievodca platí v 2. triede príplatok 5 eur. V 1. triede je príplatok pre všetkých 3 eurá.
 • Cestovanie autobusom. Zdravotne postihnutým občanom sú po preukázaní sa preukazom ŤZP u väčšiny dopravcov poskytované zľavy z cestovného, ktoré sa vzťahujú aj na sprievodcu postihnutej osoby a vodiaceho psa.

Diaľnice zadarmo

 • Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, registrácia oslobodenia od úhrady elektronickej diaľničnej známky (eDZ) je možná elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk. V časti Podať žiadosť, podnet, reklamáciu si v rolete vyberiete Žiadosť a následne zvolíte Žiadosť o oslobodenie vozidla. K dispozícii je aj Zákaznícka linka: +421 2 32 777 777. Os­lobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky, ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP a ste zaregistrovaný, platí po dobu platnosti parkovacieho preukazu, resp. ak by nastala zmena v platnej legislatíve. V prípade už registrovaného vozidla platí, že ak sa zmenia podstatné údaje, požadované zákonom (číslo parkovacieho preukazu, evidenčné číslo vozidla, bydlisko, číslo OP, príp. iné… ) je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od úhrady. Spoplatnené diaľnice môžete po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP. Podmienkou však je, aby toto vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady elektronickej diaľničnej známky.

Zdroj: ndsas.sk

Peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia

 • Na osobnú asistenciu: príspevok možno poskytnúť, ak ste odkázaný na osobnú asistenciu, najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Jeho výška je 3,82 eura na hodinu
 • Na prepravu: možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 104,63 eura
 • Na kompenzáciu zvýšených výdavkov: možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 • výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 38,07 eura, II. skupina na 19,04 eura, III. skupina na 11,43 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,04 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 34,25 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 45,67 eura
 • Príspevok na opatrovanie:

1. ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom veku:

 • a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 369,36 eura,
 • b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 492,34 eura,
 • c) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 326,16 eura,
 • d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 461,81 eura,
 • e) pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení, alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 480,05 eura.

2. ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:

 • a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 184,71 eura,
 • b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 246,20 eura,
 • c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –163,06 eura,
 • d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 230,88 eura,
 • e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení, alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 240,00 eura.
 • Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu: najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP
 • Na opravu pomôcky: cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP
 • Na kúpu zdvíhacieho zariadenia: výška príspevku sa určí percent. sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu osoby s ŤZP, najviac 11 617,88 eura
 • Na kúpu osobného auta: cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura
 • Na úpravu osobného auta: suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura
 • Na úpravu bytu, domu a na úpravu garáže: maximálne 6 638,79 eur, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura

Zdroj: UPSVAR, dh

Podrobné podmienky nájdete v zákone číslo 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotne postihnutí #ZŤP