Chcete začať pracovať? Využite príspevky na podporu zamestnania

Aká je celková cena práce na rok 2019?

09.03.2019 06:00
žena, vozík, invalid, vozíčkar Foto:
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní poskytuje úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov s hendikepom z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie CHC alebo CHP.
debata

Celková cena práce (CCP) na rok 2019 = 1 330,36 eura

Na rok 2019 je pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel, suma stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce, teda 1 197,32 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Na tento rok je to suma 1 064,28 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

  • môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada
  • výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, t. j. 5 321,44 eura; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok CCP – 6 385,72, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok CCP – 6 917,87

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

  • na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky
  • výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2-násobok CCP – 4 257,15 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4-násobok CCP – 5 321,44 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou vyššou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4,8-násobok CCP – 6 385,72 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

  • poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti asistenta. Poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 545,44 do 931,25 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

  • sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 6 651,80 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

  • ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 6 651,80 eura

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

  • poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov s hendikepom z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie CHC alebo CHP. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so ZP, najviac však 60 % priemernej mzdy v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotne postihnutí #chránená dielňa #cena práce