Koľko zaplatíte za odvod pôdy

Poradňa pre nových vlastníkov pozemkov.

11.03.2019 08:00
pôda, peniaze, eurá Foto:
Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.
debata

Cena za odvod pôdy

Základnú sadzbu odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ustanovených v prílohe č. 1. k predmetnému nariadeniu. Základná sadzba odvodov je ustanovená v Prílohe č. 1 k nariadeniu vlády… V Prílohe č. 2 nariadenia vlády je „Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území“; v tabuľke sú uvedené iba chránené kódy BPEJ v príslušnom katastrálnom území.

Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa vypočíta ako odvod za trvalé odňatie poľnohospodár­skej pôdy.

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu, je ustanovený v prílohe č. 2 predmetného nariadenia.

Základná sadzba odvodu sa zvyšuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej je vybudované funkčné zariadenie na účely závlah.

Základná sadzba odvodu sa znižuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá priamo nadväzuje na zastavanú plochu v obci.

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v a) Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,

b) Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,

c) Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.

Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.

Oslobodenie od platby

Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na a) stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku, ako je spevnená poľná cesta, protierózna stavba a opatrenie, protipovodňová stavba a opatrenie a melioračná stavba na zavlažovanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorej objem zodpovedá ploche zavlažovanej poľnohospodár­skej pôdy,

b) stavbu vodnej nádrže alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a stavbu čistiarne odpadových vôd,

c) stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy,

d) verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec,

e) stavbu objektu na obranu štátu,

f) pozemok pod rodinným domom

  1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,
  2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2.

Zastavanou plochou sa rozumie pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, čo predstavuje prístupové cesty a chodníky. Určená výmera je oslobodená od platenia odvodov, ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek v prílohe nariadenia vlády.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #odvody #vlastníctvo pôdy