Ak chcete na pôde stavať, musíte mať povolenie

Odňatie poľnohospodárskej pôdy

12.03.2019 08:00
pôda, pozemok, cesta, pole, západ Foto:
Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer.

Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva príslušný obvodný pozemkový úrad, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom

a) odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri

b) dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k žiadosti priložiť

a) súhlas podľa príslušných náležitostí zákona o ochrane a využívaní poľnohospodár­skej pôdy

b) projektovú dokumentáciu

c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie, ktorú vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva

d) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktorý vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva

e) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú

 • údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo výpis z katastra, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku
 • kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie
 • dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie
 • potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke
 • vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy; ak sa navrhuje odňatie vinice, vyjadrenie musí obsahovať zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja; vyjadrenia vlastníkov nehnuteľností ako účastníkov konania sa k žiadosti neprikladajú, ak je na nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno v prospech držiteľa povolenia podľa osobitného predpisu
 • právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania okrem prípadu umiestnenia strategického parku a pri príprave územia na realizáciu strategického parku, kedy sa územné rozhodnutie nevyžaduje
 • iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodár­skeho zámeru na poľnohospodárskej pôde, ak sa navrhuje odňatie vinice, odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho
 • výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia

Pozemkový úrad žiadosť posúdi, a ak zistí, že sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy vydá rozhodnutie o odňatí, v ktorom

 • uvedie, na aký účel je súhlas s trvalým odňatím alebo dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy vydaný, ktorých parciel alebo ich častí a ktorých katastrálnych území sa týka,
 • uvedie dokumenty, na základe ktorých rozhodnutie vydal
 • schváli projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodár­skej pôdy
 • schváli bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodár­skej pôdy
 • uloží podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodár­skej pôdy

Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.

Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer.

Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Strata platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu. Rozhodnutie o dočasnom odňatí pre fotovoltické a slnečné tepelné systémy môže orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy predĺžiť novým rozhodnutím najviac o desať rokov, ak predmetom odňatia je poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek do šiestej až deviatej kvalitatívnej skupiny; rozhodnúť musí pred uplynutím platnosti pôvodného rozhodnutia.

Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

Pozemkový úrad oznámi účastníkom konania stratu platnosti rozhodnutia o odňatí a príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra na základe oznámenia vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri.

Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, pozemkový úrad súhlas na jej odňatie v rozhodnutí nevydá.

Ak ide o odňatie poľnohospodárskej pôdy na území vojenského obvodu, pozemkový úrad je povinný vyžiadať si záväzné stanovisko rezortu obrany.

Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia podľa osobitných predpisov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #dedenie