Plánujete predať poľnohospodárske pozemky?

Od 11. februára prestali platiť obmedzujúce ustanovenia zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

13.03.2019 06:00
senior, seniori, dôchodcovia, poradňa Foto:
Ilustračné foto.
1

Prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa bez obmedzení. Zákon upravuje:

a) postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,

b) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Poľnohospodársky pozemok

Poľnohospodárskym pozemkom sa na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohsoopdárskeho pozemku rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.

Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje

a) záhrada,

b) pozemok v zastavanom území obce

c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak

 1. je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov
 2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov
 3. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2
 4. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod podľa § 588 až 611 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka.

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10 %.

Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov.

Zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav a pri prevode vlastníctva vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť.

JUDr. Mojmír Plavec, realitná unia.sk.: „Znamená to, že nadobudnúť poľnohospodársky pozemok môže priamo aj osoba nevykonávajúca poľnohospodársku činnosť. Kataster povolí vklad vlastníckeho práva pri poľnohospodárskych pozemkoch za rovnakých podmienok ako pri iných pozemkoch, t.j. len na základe kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a po úhrade správneho poplatku. “

Ktoré obmedzenia pri predaji prestali platiť:

 • prednosť osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 • povinnosť zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce a v registri Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • povinnosť preukázať splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku:

Kto nemôže nadobudnúť pôdu:

 1. Nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nemôže štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodár­skemu pozemku; to sa nevzťahuje na dedenie poľnohospodárskeho pozemku.
 2. Ustanovenie vodu 1 sa nevzťahuje na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko ani štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; ustanovenie sa nevzťahuje ani na ich štátnych občanov, ani na fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom v týchto štátoch.

Na čo si dať pozor pri predaji

Pred prevodom vlastníctva predmetného pozemku je potrebné:

 • pripraviť potrebné doklady – list vlastníctva a
 • overiť si na katastri presné výmeru a druh pozemku
 • zistiť, či na pozemku nie je vecné bremeno
 • zistiť či sa pozemok nenachádza v nejakom ochrannom pásme
 • obstarať katastrálnu mapu, na ktorej je pozemok zakreslený a zistiť možnosť napojenia na komunikácie, inžinierske siete, prípadne aj možnosti zavlažovania,zvý­šite tým cenu pozemku
 • overiť, či sa na túto pôdu nevzťahuje predkupné právo a ak áno, tak to právo spoluvlastníkov akceptovať
 • overiť si, či sa na zdedenú pôdu ponúkanú na predaj nevzťahuje platne uzavretá nájomná zmluva

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #dedenie #predaj pozemkov