Pôda v spoluvlastníctve viacerých dedičov

Ako vzniká spoluvlastníctvo pôdy

15.03.2019 06:00
muž, žena, dohoda, podanie ruky Foto:
Spoločnou nehnuteľnosťou sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov.
debata

Poľnohospodárska pôda je v spoluvlastníctve vtedy, ak ju vlastnia viaceré osoby – dedičia bez toho, aby bola táto pôda reálne rozdelená. V prípade, ak nie je závetom alebo dohodou dedičov dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Znamená to, že všetkým spoluvlastníkom prináležia rovnaké práva a povinnosti.

Prevod spoluvlastníckych podielov

Každý dedič – podielový spoluvlastník môže so svojím podielom nakladať. Znamená to, že ho môže previesť na inú osobu – predať alebo darovať, prípadne prenechať inej osobe závetom. Voľnosť pri prevode spoluvlastníckeho podielu je zákonne obmedzená a upravuje ju Občiansky zákonník. Legislatíva tak zaručuje ochranu vlastníckych práv ostatných spoluvlastníkov. Ak niektorý spoluvlastník – dedič – chce previesť svoj podiel na tretiu osobu, prípadne len jedného spoluvlastníka, musí ho najskôr ponúknuť na odkúpenie všetkým ostatným spoluvlastníkom, a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osobe.

Hospodárenie s pôdou

Spoluvlastníci rozhodujú väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, na základe spoločnej dohody. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahnu, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Spoluvlastník, ktorý bol prehlasovaný a ktorý nesúhlasí so spôsobom hospodárenia so spoločnou vecou, o ktorom sa rozhodlo väčšinou hlasov, sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť alebo sa môže obrátiť na súd.

Zrušenie spoluvlastníctva

Podieloví spoluvlastníci sa môžu kedykoľvek v priebehu trvania spoluvlastníckeho vzťahu dohodnúť o jeho zrušení a následnom vyrovnaní. Právny poriadok tento spôsob zrušenia navyše uprednostňuje pred zrušením podielového spoluvlastníctva súdnym rozhodnutím.

Dohoda o zrušení spoluvlastníctva by mala upraviť všetky vzájomné práva, povinnosti a nároky, a to najmä, akým spôsobom sa podielové spoluvlastníctvo ruší a akým spôsobom sa majetok vyrovnáva. Okrem toho, dohoda, predmetom ktorej je nehnuteľnosť, musí spĺňať všetky zákonnom stanovené náležitosti, musí byť vyhotovená v písomnej forme a zavkladovaná na katastri.

Ak sa spoluvlastníkom nepodarí dospieť k dohode o zrušení a vyrovnaní spoluvlastníckeho práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd. Súd v tomto prípade môže rozhodnúť o niektorom z nasledujúcich vyrovnaní: a) rozdelenie veci: ak ide o deliteľnú vec, ktorej rozdelenie je dobre možné a ak naďalej môže plniť svoj účel (zákonom stanovená výnimka platí pri delení poľnohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne), b) prikázanie jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu – ak rozdelenie veci nie je dobre možné, pričom komu bude vec prikázaná, závisí od rozhodnutia súdu, pričom veľkosť podielu nebýva vždy kľúčovým kritériom pre posúdenie, kto nadobudne vec do svojho výlučného vlastníctva, c) predaj tretej osobe a rozdelenie výťažku podľa veľkostí spoluvlastníckych podielov – ak žiadny zo spoluvlastníkov nemá záujem vec vlastniť.

Delenie pozemku vo vlastníctve

Ak sa delí pozemok v podielovom spoluvlastníctve, tak platí, že pôvodný pozemok zaniká a jeho časti sa môžu zlúčiť s existujúcimi pozemkami alebo sa stanú samostatnými vecami. Zlúčenie možno pri spoločnom pozemku vykonať len vtedy, ak sa pozemok zlučuje s pozemkom s rovnakými spoluvlastníkmi a rovnako veľkými podielmi, v opačnom prípade treba podiely na novom pozemku usporiadať písomnou dohodou medzi spoluvlastníkmi zlučovaných pozemkov.

Ak by si spoluvlastníci chceli rozdeliť časti pozemku medzi seba, museli by všetci uzavrieť dohodu o vyrovnaní spoluvlastníctva (a zapísať ju do katastra), prípadne sa obrátiť na súd, aby uskutočnil vyrovnanie spoluvlastníctva.

Ako sa delí pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). BSM končí zánikom manželstva, zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť aj za trvania manželstva. Súd na návrh zruší BSM v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Ak zanikne BSM, vykoná sa vyrovnanie podľa Občianskeho zákonníka. Ak dôjde k vyrovnaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyrovnali.

Ak sa vyrovnanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyrovnaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyrovnané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyrovnali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Pokiaľ sa dohody medzi manželmi týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Podiel na spoločnej nehnuteľnosti

Spoločnou nehnuteľnosťou sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná okrem osobitých prípadov. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vyrovnať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vyrovnaní spoluvlastníctva. Spoločnú nehnuteľnosť možno deliť len podľa ustanovení zákona o pozemkových spoločenstvách.

Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve (zákon ustanovuje situácie, keď to možné je).

Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru; ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #vlastníctvo pôdy