Čo musí prijímateľ 2 % splniť, aby mal na percento z dane nárok

Použiť financie z 2 % do konca nasledujúceho roka, odkedy ich prijal na bankový účet, a to na účel, ktorý má ako predmet činnosti vo svojich stanovách (štatútoch… a súčasne je uvedený v zákone o dani z príjmov (tento účel im notár osvedčil pri registrácii).

15.03.2019 08:00
žena, telefón, zápisník Foto:
Prijímateľ, ktorý v jednom roku dostane z 2 % viac ako 3 319,39 eura, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamu Daňovým riaditeľstvom SR zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku.
debata

Ak prijímateľ nesplní túto povinnosť, musí do 90 dní peniaze vrátiť miestne príslušnému správcovi dane a súčasne sa naňho vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny. Napríklad, ak v roku 2017 dostal prijímateľ financie z 2 %, musel ich použiť do konca roku 2018.

Ak sa zruší prijímateľ po osvedčení splnenia podmienok do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa. Na nedodržanie tejto povinnosti sa vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny.

Prijímateľ, ktorý v jednom roku dostane z 2 % viac ako 3 319,39 eura, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamu Daňovým riaditeľstvom SR zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku. Špecifikácia obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane, prípadne výrok audítora, ak to ustanovuje osobitný predpis. (Výrok audítora je povinný, ak prijímateľ prijal v jednom roku viac ako 33 193,92 eura.) Ak prijímateľ nesplní túto povinnosť, Komora notárov SR nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka, počnúc rokom, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti. (Príklad: prijímateľ v roku 2017 dostal viac ako 3 319,39 eura, Daňové riaditeľstvo SR zverejnilo Zoznam súm, ktoré prijímatelia dostali, dňa 31. 1. 2018. Prijímateľ má povinnosť použiť peniaze do konca roku 2018 a najneskôr do 31. 5. 2019 zverejniť špecifikáciu použitia 2 % v Obchodnom Vestníku.)

Ďalšie informácie nájdete na Dve percentá

V prípade, že získa viac ako 33 000 eur, má povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet v banke a presunúť na tento účet financie z 2 %. Tento účet bude aj v budúcnosti používať na prijímanie 2 % z daní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #príspevok #2% dane