Čo všetko si môžete odrátať z daňového základu

, 17.03.2019 06:00
kalkulačka, notebook, okuliare
Odpočítať z daňového základu si možno aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v maximálnej výške 180 eur za rok. Autor:

Len málokto platí daň z celého svojho zárobku. Väčšina ľudí si môže zo svojho príjmu najprv odpočítať nezdaniteľné časti základu dane a daň sa im vyráta až zo zvyšnej sumy.

Živnostníci si okrem nezdaniteľného minima odrátajú aj výdavky na podnikanie. Rodičia si už z vypočítanej dane môžu zase odrátať daňový bonus na dieťa.

Nezdaniteľné sumy

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2018 je pre väčšinu ľudí vo výške 3 830,02 eura. Odpočítať si ju však možno len z takzvaných aktívnych príjmov. Ak mal niekto len pasívny príjem, napríklad z prenájmu, nemôže si túto nezdaniteľnú sumu odrátať. Ľuďom, ktorých základ dane presahuje 100-násobok životného minima, sa nezdaniteľná časť základu dane postupne znižuje až na nulu.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Základná nezdaniteľná suma na manželku dosahuje 3 830,02 eura. Aj táto suma sa pri vyššom zárobku postupne znižuje.

Od nezdaniteľnej sumy na manželku je potrebné odpočítať jej vlastný príjem. Za vlastný príjem manželky sa považuje akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený (vrátane materského, nemocenského či dôchodku), okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.

Odpočítať z daňového základu si možno aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v maximálnej výške 180 eur za rok. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Zároveň nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Výdavky živnostníkov

Každý živnostník si môže vybrať, či si bude z príjmu odpočítavať paušálne, alebo skutočné výdavky. Vždy sa pritom môže rozhodnúť podľa toho, čo je pre neho výhodnejšie. Živnostníci, ktorí sa rozhodnú pre paušálne výdavky, si môžu bez akéhokoľvek preukazovania odpočítať 60 percent svojho príjmu, maximálne však 20-tisíc eur za rok. Okrem paušálnych výdavkov si odpočítajú ešte zaplatené odvody.

<info>Skutočné výdavky sa vyplatia tým podnikateľom, ktorí majú reálne náklady na podnikanie vyššie ako 60 percent, alebo im nepostačuje strop 20 000 eur ročne. Zákon umožňuje odpočítať si všetky výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím, udržaním a so zabezpečením príjmov. Musí teda existovať vzťah medzi vynaloženými výdavkami a príjmami z podnikania.

<info>V prípade výdavkov, ktoré môžu mať aj charakter osobnej spotreby, musí živnostník preukázať, že danú vec používa len podnikanie. V opačnom prípade nemôže do nákladov zahrnúť celú cenu danej veci. Môže si dať do nákladov buď len pomernú časť zaplatenej sumy, podľa toho, v akom pomere danú vec využíva na podnikanie a v akom na súkromné účely. Druhou možnosťou je, že si dá do nákladov paušálne 80 percent zo zaplatenej sumy.

<info>Kto sa rozhodne pre skutočné výdavky, musí viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Mnohí podnikatelia si s tým však neporadia sami a musia sa obrátiť na účtovníka. Preto ak niekto má len o málo vyššie skutočné výdavky, ako je hranica pre paušálne náklady, oplatí sa mu porozmýšľať radšej nad paušálom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane #daňové priznanie #živnostníci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku