Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec, ktorý prenajímal byt

, 18.03.2019 06:00
prenájom, peniaze, byt
Pri vypĺňaní daňového priznania si treba dávať pozor. Autor:

Radíme vám pri vyplnení daňového priznania a ponúkame konkrétne príklady.

Pani Eva Nová bola v roku 2018 zamestnaná a prenajímala vlastný byt na základe nájomnej zmluvy. Z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti je registrovaná na daňovom úrade a má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). Pani Nová si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela. Má dve deti, pričom nárok na daňový bonus si uplatňuje jej manžel. V roku 2018 bol jej príjem zo zamestnania 12 000 eur, na odvodoch zaplatila celkovo 1 608 eur (z toho poistné na sociálne poistenie 1 128 eur a poistné na zdravotné poistenie 480 eur), zamestnávateľ jej strhol daň vo výške 1 246,70 eura. Príjem z prenájmu mala 5 500 eur, pričom výdavky dosiahli 3 300 eur.

 • Pani Nová bude za rok 2018 podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Keďže nemá živnosť, môže podať papierové priznanie. Na riadku 01 uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania vyznačí, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2018.
 • Riadok 03 – kód SK NACE nevypĺňa (nemá príjmy z podnikania ani z inej samostatnej zárobkovej činnosti).
 • I. oddiel na riadky 04 až 11 uvedie svoje osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko adresa a ostatné údaje).
 • Na riadkoch 27 a 28 uvedie svoje telefónne číslo a emailovú adresu.
 • Na riadku 38 uvedie príjem od zamestnávateľa vo výške 12 000 eur (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).
 • Na riadku 39 uvedie úhrn poistného zaplateného v roku 2018 vo výške 1 608 eur (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).
 • Na riadku 40 uvedie základ dane vo výške 10 392 eur (12 000 – 1 608).
 • Pani Nová dosiahla v roku 2018 okrem príjmov zo zamestnania len príjmy z prenájmu. Dosiahnuté príjmy z prenájmu za rok 2018 vo výške 5 500 eur zníži o sumu oslobodených príjmov vo výške 500 eur. V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 1 preto uvedie sumu 5 000 eur (5 500 – 500 eur).
 • Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti sa na riadku 11 stĺpca 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľností zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Preukázateľne vynaložené výdavky pri príjmoch z prenájmu sú vo výške 3 300 eur, do základu dane daňovník zahrnie výdavky vo výške 3¤000 eur / (5 000 : 5 500) x 3 300/. V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpca 2 uvedie sumu výdavkov vo výške 3 000 eur.
 • V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 1 uvedie sumu 5 000 eur a do stĺpca 2 uvedie sumu 3 000 eur.
 • Pani Nová pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2018 viedla daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele daňového priznania.
 • Na riadku 58 uvedie sumu 5 000 eur (z tabuľky č. 1 z riadka 13 stĺpca 1).
 • Na riadku 59 uvedie sumu 3 000 eur (z tabuľky č. 1 z riadka 13 stĺpca 2).
 • Na riadku 60 uvedie sumu 2 000 eur ( r. 58 – r. 59).
 • Na riadku 65 uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 2 000 eur.
 • Na riadku 72 uvedie sumu 10 392 eura (z riadka 40).
 • Na riadku 73 uvedie sumu 3 830,02 eura.
 • Na riadku 77 uvedie sumu 3 830,02 eura (súčet riadkov 73,74,75,76)
 • Na riadku 78 uvedie sumu 6 651,98 eura (10 392 – 3830,02)
 • Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 zákona (r. 78 + r. 65) vo výške 8 561,98 eura (6 561 + 2 000,00)
 • Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona vo výške 1 626,77 eura (8 561,98 × 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty nadol.
 • Na riadok 90 prepíše sumu 1 626,77 eura (z riadka 81).
 • Na riadku 91, 100 a 104 uvedie nulu, pretože v roku 2018 nedosiahla príjmy z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona.
 • Na riadku 105 prepíše daň vo výške 1 626,77 eura (z riadka 90).
 • Na riadku 107 uvedie sumu 1 626,77 eura.
 • Na riadku 120 uvedie sumu 1 246,70 eura (zrazený preddavok na daň u zamestnávateľa).
 • Na riadku 125 vypočíta daň na úhradu vo výške 380,07 eura (1 626,77 – 1 246,70)

XII. oddiel vypĺňa daňovník len vtedy, ak uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j. využije možnosť použiť podiel zaplatenej dane na osobitné účely. Pani Nová sa rozhodla, že nevyužije možnosť poukázať 2¤% dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku. Keďže pani Nová nevyužila možnosť poukázať 2¤% podiel zaplatenej dane na osobitné účely, príslušný oddiel nepodpisuje.

 • Na riadku 143 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane Príloh č. 1, 2 a 3 aj keď sa nevypĺňajú. Pani Nová na riadok 143 uvedie počet príloh 4, pretože k priznaniu je povinná ako prílohu predložiť aj kópiu Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti a súčasťou priznania sú aj Prílohy č. 1, 2 a 3. Uvedie tu aj aktuálny dátum a daňové priznanie podpíše.
 • V prílohe č. 3 pani Nová vypĺňa len riadky č. 08, 09 a 10. Na r. 08 uvedie úhrn poistného (§ 5 ods. 8 zákona) vo výške 1 608 eur. Na r. 09 uvedie úhrn poistného na sociálne poistenie vo výške 1 128 eur. Na r. 10 uvedie úhrn poistného na zdravotné poistenie vo výške 480 eur. Aj v tejto prílohe musí uviesť dátum a podpísať sa.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane #daňové priznanie #prenajímateľ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku