Daňové priznanie živnostníka

, 20.03.2019 06:00

Anton počas minulého roku zarobil v hrubom na živnosť 25-tisíc eur. Na zdravotnom poistení zaplatil 766,08 eura a na sociálnom poistení 1 813,92 eura. Chce využiť paušálne výdavky. Má manželku, ktorá bola celý minulý rok na rodičovskej dovolenke a okrem rodičovského príspevku nemala iný príjem, a dve deti (2 roky a 5 rokov), na ktoré chce využiť daňový bonus.

Živnostníci si namiesto skutočných výdavkov...
Živnostníci si namiesto skutočných výdavkov môžu odpočítať paušálne výdavky vo výške 60 percent z príjmov. Autor: SHUTTERSTOCK

Keďže má príjem zo živnosti, musí vyplniť daňové priznanie typu B. Podať ho musí cez internet.

Na začiatku daňového priznania krížikom vyznačí, že ide o daňové priznanie, do riadka 1 napíše svoje DIČ a uvedie, že ho podáva za rok 2018. Do riadka 3 uvedie kód svojej hlavne činnosti SK NACE. Stačí, ak klikne na šípku vpravo v tomto riadku a zobrazí sa mu zoznam všetkých činností, z ktorej si vyberie svoju hlavnú. Do riadkov 4 až 11 napíše svoje meno a adresu.

Do tretieho oddielu do riadka 31 napíše meno a rodné číslo svojej manželky. V riadku 32 vyznačí, že si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku. Keďže rodičovský príspevok sa nepočíta do príjmu, do kolónky, kde sa uvádza vlastný príjem manželky, napíše nulu a do počtu mesiacov uvedie 12.

Do riadka 34 napíše mená a rodné čísla svojich detí. Zároveň vyznačí, že si daňový bonus uplatňuje za všetky mesiace.

Ďalej bude vypĺňať až v šiestom oddiele tabuľku číslo 1. V prvom stĺpci do riadka 2 napíše svoje príjmy zo živnosti vo výške 25 000 eur. Keďže využíva paušálne výdavky, do vedľajšieho stĺpca nebude písať výšku výdavkov, ale uvedie ich až do riadka 10. Do prvého stĺpca najprv znovu napíše svoje príjmy 25 000 eur a do druhého stĺpca uvedie výdavky 17 580 eur (paušálne výdavky vo výške 60 percent z príjmov 15 000 eur + zaplatené odvody 2 580 eura).

Pod tabuľkou musí krížikom vyznačiť, že pri príjmoch podľa paragrafu 6 odsek 1 a 2 uplatňuje výdavky percentom z príjmov. Zároveň napíše preukázateľne zaplatené poistné vo výške 2 580 eur.

Príjmy vo výške 25 000 eur znovu napíše do riadka 41 a výdavky 17 580 eur do riadka 42. Potom od príjmov odpočíta výdavky a získa tak základ dane vo výške 7 420 eura, ktorý napíše do riadka 43. Rovnakú sumu napíše aj do riadkov 47, 55, 57 a 72.

Do riadka 73 napíše nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3 830,02 eura. Keďže jeho manželka bola celý rok bez vlastného príjmu, má nárok aj na nezdaniteľnú sumu na manželku vo výške 3 830,02 eura. Túto sumu napíše do riadka 74. Potom obidve nezdaniteľné sumy spočíta, a keďže výsledná suma 7 660,04 eura je vyššia ako základ dane v riadku 72 (7 420 eur), napíše do riadka 77 len sumu 7 420 eur, keďže viac si odpočítať nemôže.

Keďže jeho celkové nezdaniteľné minimum je rovnaké ako základ dane v riadku 72, uvedie do riadkov 78 a 80 nulu. Nulová bude aj jeho daň v riadku 81 a v riadku 90.

Keďže má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, napíše do riadka 106 celkovú výšku bonusu v sume 517,44 eura (bonus na jedno dieťa je 258,72 eura ročne). Keďže jeho daň je nulová, daňový úrad mu pošle celý daňový bonus, preto sumu 517,44 eura napíše aj do riadkov 109 a 110.

Do riadka 143 daňového priznania musí napísať počet príloh, ktoré k daňovému priznaniu prikladá. Keďže okrem troch príloh, ktoré sú priamo súčasťou daňového priznania, musí priložiť aj kópie rodných listov dvoch detí, napíše sem číslo 5. Vedľa uvedie aktuálny dátum.

Aby mu daňový úrad vyplatil daňový bonus, musí o to požiadať v 14. oddiele. Krížikom tu vyznačí, že žiada o vyplatenie daňového bonusu. Vyberie si, či chce peniaze poslať na účet, alebo poštovou poukážkou. Ak si zvolí účet, musí vypísať aj IBAN. Aj v tomto oddiele musí napísať dátum.

Vypísať musí aj Prílohu č. 3. – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Do riadka 11 tejto prílohy napíše, koľko zaplatil na odvodoch do Sociálnej poisťovne. Uvedie sem preto sumu 1 813,92 eura. Do riadka 13 napíše, koľko zaplatil na odvodoch na zdravotné poistenie (preddavky + prípadný nedoplatok). Napíše sem preto sumu 766,08 eura (v jeho prípade len preddavky, keďže nemal nedoplatok). Keďže všetky platby prislúchali k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu, uvedie rovnakú sumu aj do riadka 14. Aj v tejto prílohe musí uviesť dátum.

Ako si vypočítate paušálne výdavky

  • Živnostníci si namiesto skutočných výdavkov môžu odpočítať paušálne výdavky vo výške 60 percent z príjmov.
  • Samostatne zárobkovo činné osoby uvádzajú príjem zo živnosti v daňovom priznaní typu B do tabuľky číslo 1. Do druhého riadka v prvom stĺpci napíšu celkovú sumu, ktorú vlani v hrubom zarobili. Kto chce využiť paušálne výdavky, neuvedie ich v druhom riadku, ale napíše ich až do 10. riadka. Do prvého stĺpca v tomto riadku napíše znovu svoj príjem zo živnosti. Z tohto príjmu si potom vypočíta 60 percent, k výsledku pripočíta zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie a výslednú sumu uvedie do druhého stĺpca v 10. riadku ako svoje výdavky.
  • Napríklad ak niekto vlani v hrubom zarobil 20-tisíc eur, jeho paušálne výdavky budú vo výške 12-tisíc eur (20 000 × 0,6). K tejto sume pripočíta ešte zaplatené odvody. Ak vlani na odvodoch zaplatil napríklad 3-tisíc eur, jeho celkové výdavky budú 15-tisíc eur (paušálne výdavky 12 000 eur + odvody 3 000 eur). To znamená, že jeho zisk dosiahol 5-tisíc eur (príjem 20 000 eur – výdavky 15 000 eur).
  • Zo zisku si živnostníci môžu ešte odrátať nezdaniteľné sumy. Nezdaniteľná časť základu dane, na ktorú má nárok väčšina ľudí, je za minulý rok vo výške 3 830,02 eura. Ak mal niekto manželku alebo manžela, ktorý nemal vlastný príjem, môže si po splnení podmienok odrátať ďalších maximálne 3 830,02 eura. Z výslednej dane si možno odpočítať ešte daňový bonus na dieťa. Za každé vyživované dieťa si môže jeden z rodičov znížiť výslednú daň o 258,72 eura roč­ne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane #živnostník #daňové priznanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku