Kedy možno potomkov vydediť

Spory o dedičstvo často vyvoláva aj vydedenie niektorého z neopomenuteľných dedičov. Pamätať však treba na to, že nie vždy tak môže poručiteľ urobiť. Vydedenie je platné len pri dodržaní podmienok zákona.

22.03.2019 06:00
muži, smútok, otec, syn Foto:
Vydediť potomkov možno zriadením listiny o vydedení, právnym následkom teda môže byť obmedzenie dedičského nároku (povinného podielu) neopomenuteľného dediča.
debata (1)

Koho možno vydediť: Poručiteľ môže vydediť len svojich potomkov – neopomenuteľných dedičov a len zo zákonom povolených dôvodov

Podľa platnej právnej úpravy môže byť potomok vydedený, ak:

  1. v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch: v tomto prípade treba zvážiť reálne možnosti poskytnutia pomoci zo strany potomka, pretože zo strany potomka môže ísť o objektívne prekážky, ktoré mu bránia poskytnúť poručiteľovi pomoc (pobyt v zahraničí, choroba samotného potomka…).
  2. o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať: pri tomto dôvode sa posudzuje či vzťah medzi poručiteľom a potomkom naozaj mal charakter skutočného vzťahu, či nešlo len o predstieraný a formálny vzťah. Stav možno posúdiť napríklad z osobného, prípadne písomného styku, zo vzájomnej starostlivosti potomka a poručiteľa a podobne. Pri hodnotení stavu nemožno zabudnúť ani na konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem.
  3. bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka: v tomto prípade sa vyžaduje právoplatné odsúdenie vydedeného dediča rozhodnutím trestného súdu pre úmyselný trestný čin. Neprihliada sa na to, o aký trestný čin ide, podmienkou platného vydedenia je trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka ako skutočnosť, že ide o úmyselný trestný čin.
  4. trvalo vedie neusporiadaný život: usporiadaným životom sa myslí zriadený, čestný, poriadny, počestný život. Ak potomok trvale nežije takýmto životom, môže byť poručiteľom vydedený. Takto vedený život musí byť objektívne preukázateľný.

Spôsob vydedenia: vydediť potomkov možno zriadením listiny o vydedení, právnym následkom teda môže byť obmedzenie dedičského nároku (povinného podielu) neopomenuteľného dediča, pričom podiel vydedeného dediča nadobúdajú rovnakým dielom jeho potomkovia, ak v listine o vydedení tiež nie sú vydedení. Podiely, ktoré mali pripadnúť vydedeným potomkom, prechádzajú na ich deti, prípadne vnukov. Aby však nemohli dediť ani potomkovia vydedeného potomka, treba to v listine o vydedení výslovne uviesť.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské spory #vydedenie #dedičské konanie #dedenie