Ťažké zdravotné postihnutie: Posudok vydáva úrad práce

, 25.03.2019 06:00
vozíčkar, vozík, invalid, zťp, ťzp
Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Autor:

Ktoré zákony vám v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia môžu pomôcť?

Čo je vlastne kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia?

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu osoby s ŤZP, preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Čo sú sociálne dôsledky ŤZP a v akej oblasti sa kompenzujú?

V oblasti mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť, v oblasti komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie, zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného auta, súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom a v oblasti sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Kedy sa považujem za ŤZP?

Ak miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % (príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008). Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách, do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

Čo je miera funkčnej poruchy a ako sa posudzuje?

Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár úradu. Ten si môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby. Pokiaľ žiadateľ má osobný záujem na tom, aby ho posudkový lekár pozval na posúdenie zdravotného stavu, posudkový lekár je povinný ho pozvať len v prípade, ak o to žiadateľ písomne požiada. Pri posudzovaní zdravotného stavu lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu. Ak fyzická osoba v priebehu konania na úrade predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku. Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.

Aký je výsledok lekárskej posudkovej činnosti?

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP, závery k jednotlivým druhom odkázanosti osoby s ŤZP a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie preukazu ŤZP, lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s hendikepom, vyjadrenie, či je odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie parkovacieho preukazu, lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o zdravotne postihnutú osobu, vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným autom, alebo či má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ako si mám vybaviť preukaz, parkovací preukaz?

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP, preukazu ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu si podáte žiadosť priamo na oddelení posudkových činnosti úradu práce v mieste trvalého bydliska. V prípade, ak máte trvalý pobyt mimo Slovenska a prechodný pobyt na Slovensku, požiadate o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre osobu s hendikepom, žiadosti o vyhotovenie preukazu so sprievodom alebo bez sprievodu sa prikladá aj aktuálny lekársky nalez, ktorý vyplní ošetrujúci lekár, a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu treba predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP. V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že máte funkčnú poruchu najmenej 50 % a ste odkázaný na sprievodcu, splníte podmienky pre vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom. Zdravotne postihnutá osoba je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze osoby s ŤZP alebo preukaze so sprievodcom bude potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Parkovací preukaz: Úrad vyhotoví fyzickej osobe s ŤZP parkovací preukaz, ak a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu autom. V prípade splnenia podmienok na vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Čo sú kompenzačné pomôcky a ako ich vybaviť?

Kompenzačné pomôcky sú pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia pohybového aparátu a zmyslových orgánov, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť postihnutých ľudí. Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP upravuje podmienky poskytovania príspevkov na kúpu a úpravu pomôcky a príspevku na výcvik využívania pomôcky, ako aj príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

Čo v prípade, ak je zdravotne postihnutý človek odkázaný na pomoc druhých?

Osoba s ŤZP je odkázaná na pomoc inej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ŤZP na pomoc inej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku. Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby je V alebo VI. Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Čo je účelom osobnej asistencie?

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšili podmienky osobných asistentov. Hodinová sadzba sa zvýšila na 3,82 eura a bolo úplne zrušené sledovanie príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napr. po novom majú nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do troch rokov.

Čo je opatrovateľská služba a kto má na ňu nárok?

Ide o sociálnu službu poskytovanú osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. Poskytujú ju obce.

Čo sú peňažné príspevky na kompenzáciu?

Príspevky, ktoré sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s človekom bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP sama prekonať. O jeho poskytnutie treba požiadať na úrade práce podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Má zamestnávateľ nejakú povinnosť, pokiaľ ide o vzdelávanie ŤZP osôb?

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov v zmysle § 47 zákona č. 5/2004 vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov. Cieľovou skupinou vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov sú napríklad aj pracovníci so zdravotným postihnutím, t. j. osoby, ktoré: sú uznané za osoby so zdravotným postihnutím v zmysle § 9 zákona o službách zamestnanosti, majú uznané obmedzenie vyplývajúce z telesnej, mentálnej alebo psychologickej poruchy.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca zamestnávateľovi, ak sa zamestnávateľ zaviaže, že: po skončení vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov bude zamestnávať týchto zamestnancov najmenej počas 12 mesiacov, vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov uskutoční ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.

O príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov môže písomne požiadať zamestnávateľ príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode má sídlo alebo v ktorom má sídlo jeho organizačná jednotka, alebo miesto trvalého bydliska, alebo sídlo jeho prevádzky. Rozhodujúcou skutočnosťou pre podanie žiadosti je miesto výkonu práce vzdelávaných zamestnancov, resp. väčšiny vzdelávaných zamestnancov, s prihliadnutím na efektívnosť vynaložených prostriedkov súvisiacich s miestom vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov.

Príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov sa poskytuje na základe dohody uzatvorenej s úradom práce formou refundácie na základe predložených dokladov preukazujúcich výšku oprávnených výdavkov (oprávnené výdavky sú preukázané výdavky zamestnávateľa, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s realizáciou vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov).

Základná intenzita pomoci, t. j. výška pomoci pri vzdelávaní a príprave pre trh práce zamestnancov, je 50 % oprávnených výdavkov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 70 %, a to o: 10 %, ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce poskytujú pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom, 10 %, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom, 20 %, ak sa pomoc poskytuje malým podnikom.

Zákony, ktoré v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia môžu pomôcť:

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá­kon)

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

Zdroj: UPSVAR, dh

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #ŤZP #invalidný dôchodca
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku