Sociálna poisťovňa vypláca dávky za zaplatené odvody

, 27.03.2019 06:00
mama, dieťa
Hodnota bodu na určenie výšky úrazových dávok je 20,26 eura. Autor:

Mali by ste vedieť, že maximálne dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia sa zmenia až k 1. júlu 2019.

Dôchodcovia

Starobný dôchodok

 • na to, aby ste ho dostali, musíte mať odpracovaných najmenej 15 rokov a dosiahnuť dôchodkový vek. Ten je stanovený na 62 rokov 6 mesiacov. Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná právna úprava umožnila zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií, a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy. (Informácie o poistencoch, ktorých sa predĺženie dôchodkového veku netýka, sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Slovník pojmov – Dôchodkový vek.).

Predčasný dôchodok

 • dostať ho môže ten, kto odpracoval najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a výška jeho predčasnej penzie ku dňu, od ktorého o ňu požiadal, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda vyššia ako 246,10 eura (táto suma platí do 30. júna). Suma predčasnej penzie sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku

Minimálny dôchodok

 • nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 278,90 eura, maximálna suma stanovená nie je.

Rodičia

Materské

 • dostane matka z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Nárok na dávku má zamestnankyňa, živnostníčka, dobrovoľne nemocensky poistená žena či taká, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. K jej výplate treba predložiť žiadosť potvrdenú lekárom a zamestnávateľom; živnostníčka a dobrovoľne poistená osoba a žena, ktorá je v ochrannej lehote, podajú žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne, navyše matka musí oznámiť aj rodné číslo dieťaťa
 • výška dávky je 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Maximálna výška materského je 1 458,50 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci a 1 411,40 eura pri 30-dňovom mesiaci.
 • od 1. januára môžu materské poberať obaja rodičia súčasne na dve rôzne deti. Podmienky nároku na materské sú pri oboch deťoch rovnaké: aj otec dieťaťa musí byť nemocensky poistený alebo mu ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti môže trvať sedemdňová ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia. Rovnako musí byť splnená aj podmienka trvania jeho nemocenského poistenia 270 dní v priebehu dvoch rokov pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Prevzatie dieťaťa do starostlivosti je určené dňom, keď otec spíše s matkou dieťaťa dohodu o tom, že dieťa preberá do starostlivosti. Otec dieťaťa si môže uplatniť nárok na materské najskôr šesť týždňov po pôrode a najneskôr do tretieho roku veku dieťaťa. Aj po zmene zákona naďalej platí, že matka dieťaťa nemôže poberať rodičovský príspevok z úradu práce v čase nároku na materské otca dieťaťa, aj keď ide o dve rôzne deti. Podmienkou zostáva aj absencia príjmu v čase nároku na materské z toho pracovného pomeru/nemocenského poistenia, z ktorého si poistenec (matka či otec) uplatnil nárok na materské.

Ošetrovné

 • je nemocenská dávka, ktorú poisťovňa vypláca z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, manželky, rodiča alebo rodiča manžela (manželky) alebo z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku. Ak poistenec žiada o túto dávku, musí splniť podmienku osobnej a celodennej potreby ošetrovania alebo osobnej a celodennej potreby starostlivosti o dieťa. Výška dávky je maximálne 345,10 eura za 10 kalendárnych dní.

Vyrovnávacia dávka

 • sa poskytuje zamestnankyni, ak je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, pretože prácu, ktorú predtým robila, nemôžu robiť tehotné ženy. Nárok si žena uplatňuje predložením žiadosti potvrdenej lekárom a zamestnávateľom, pričom podmienkou nároku je preradenie na inú prácu počas tehotenstva alebo materstva, trvanie nemocenského poistenia, príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ. Výška dávky sa určuje z mesačného vymeriavacieho základu (MVZ), teda 55 % z rozdielu medzi MVZ, ktorým je 30,4167-násobok denného vymeriavacieho základu a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie po preradení na inú prácu

Zamestnanci

Podpora v nezamestnanosti

 • nárok na ňu máte, ak ste v evidencii nezamestnaných a spĺňate podmienky nároku. Žiadosť treba podať v pobočne Sociálnej poisťovne, pričom sa za ňu považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie nezamestnaných vydané úradom práce, pričom jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu a vypláca sa za počet dní v mesiaci. Maximálna výška dávky pri 31-dňovom mesiaci je 972,30 eura a v 30-dňovom mesiaci 941 eur.

Garančné poistenie

 • chráni zamestnancov pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, aby mohol uspokojiť ich nároky na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (netýka sa živnostníkov, dohodárov však áno). Maximálna suma dávky je 2 862 eur.

Úrazové poistenie

 • je povinné poistenie zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca v prípade zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku jeho pracovného úrazu či choroby z povolania
 • úrazová renta a pozostalostná úrazová renta. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má človeku zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti pracovať. Pozostalostná úrazová renta je tiež pravidelnou dávkou a pomáha zabezpečiť tých, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšili o 2,6 %
 • úrazový príplatok – vypláca sa v sume 55 % hrubej mzdy od 1. dňa choroby vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, 25 % mzdy od 4. dňa
 • suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100
 • jednorazové odškodnenie: maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 55 992,30 eura, maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je tiež 55 992,30 eura
 • pracovná rehabilitácia, rehabilitačné: rehabilitačné sa poskytuje za kalendárne dni trvania pracovnej rehabilitácie. Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné: výška rekvalifikačného je 80 % denného vymeriavacieho základu
 • náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod podľa príslušného predpisu. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod
 • náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje podľa predložených dokladov v sume, ktorá nebola uhradená zo zdravotného poistenia a ktoré boli posúdené posudkovým lekárom ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením. Suma náhrady je maximálne 27 996,40 eura

<info>náhrada nákladov spojených s pohrebom je maximálne v sume 2 800,30 eura

Všetci

Invalidný dôchodok

 • je možné priznať ho človeku, ktorý je invalidný, odpracoval potrebný počet rokov a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok ho môže dostať aj človek, ktorý sa stal invalidným pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom
 • dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po tomto termíne nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotské alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti (táto podmienka sa uplatňuje najskôr od 1. augusta 2006); dovŕšil/a dôchodkový vek

Sirotský dôchodok

 • má zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa, pričom nárok naň má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal niektorú dôchodkovú dávku alebo ju síce nepoberal, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti nepoberal niektorý z dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • jeho suma je 40 % starobnej alebo invalidnej penzie, na ktorú mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, invalidného dôchodku, ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa bol poberateľom invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal počet rokov poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, predčasného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi

mali by ste vedieť, že…

Maximálne dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia sa zmenia až k 1. júlu 2019

Na rozdiel od iných dávok, ktoré sa menia k 1. januáru, maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu. Najbližšie sa teda zmení k 1. júlu 2019. Od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 972,30 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 941 eur. Podobne je to s termínmi aj pri dávke garančného poistenia. Maximálna výška tejto dávky závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2 862 eur.

Hodnota bodu na určenie výšky úrazových dávok je 20,26 eura

Hodnota bodu pre účely určenia sumy úrazových dávok je pre rok 2019 stanovená na 20,26 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod. Hodnotu jedného bodu určuje opatrením rezort zdravotníctva.

Sirota môže dostávať aj dva sirotské dôchodky

Ak nezaopatrenému dieťaťu – sirote zomrú obaja rodičia, môže mu vzniknúť nárok na dva sirotské dôchodky. Teda jeden sirotský dôchodok po matke a jeden sirotský dôchodok po otcovi. Každý sirotský dôchodok predstavuje 40 % zo sumy starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič alebo osvojiteľ dieťaťa. To znamená, že obidva sirotské dôchodky sa vyplácajú v plnej sume. Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia veku 26 rokov vtedy, ak sa sústavne pripravuje na povolanie; pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže pracovať; pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné pracovať. Nezaopatrené dieťa nie je dieťa vtedy, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul; ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %.

Aj pri nároku z viacerých poistení sa nemocenská dávka vypláca len jedna

Poistenci, ktorí pracujú, resp. pracovali u viacerých zamestnávateľov, teda majú viacero nemocenských poistení, z ktorých si chcú uplatniť nemocenskú dávku, žiadajú o dávku z každého poistenia osobitne. Podajú teda viacero žiadostí, dávku však vždy dostanú vyplatenú len jednu. Ak má poistenec viacero poistení (napr. dva pracovné pomery alebo pracovný pomer a povinné poistenie SZČO), Sociálna poisťovňa najskôr posúdi samostatne nárok na nemocenskú dávku z každého z nich. Ak poistenec nárok spĺňa z viacerých nemocenských poistení, výška jeho dávky sa potom určí zo súčtu denných vymeriavacích základov vypočítaných z hrubých príjmov dosiahnutých v príslušnom pracovnoprávnom vzťahu v rozhodujúcom období. Ale následne vypláca len jednu dávku. V prípade akýchkoľvek pochybností treba kontaktovať priamo pobočku, ktorá dávku vypláca, priznávanie a výplata nemocenských dávok je totiž plne v kompetencii pobočiek. Aj dávka v nezamestnanosti sa vypláca vždy len jedna. Ak mal napr. poistenec súčasne viacerých zamestnávateľov, obdobie poistenia v nezamestnanosti sa pre splnenie podmienok nároku na dávku započíta len raz, pri výpočte dávky sa však berie do úvahy súčet hrubých zárobkov dosiahnutých u všetkých zamestnávateľov. Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa v takýchto prípadoch takisto podáva len jedna.

Pri podaní žiadosti o predčasný dôchodok nemôžete byť zamestnaný

Poistenec, ktorý odchádza do predčasného dôchodku, musí byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac 2 roky a suma predčasného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima. Ak tento poistenec získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného dôchodku a predčasného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima. Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôže byť žiadateľ povinne dôchodkovo poistený, t. j. nemôže byť zamestnaný, nemôže vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť a ani vykonávať pracovnú činnosť v niektorom pracovnoprávnom vzťahu mimo pracovného pomeru (napr. dohoda).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #dávky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku