Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: Dávky, ktoré sa vyplácajú z rozpočtu štátu

Rodičia s dlhodobo chorými deťmi nad 6 rokov sa na dôchodkové poistenie neprihlasujú.

28.03.2019 06:00
rodina, rodičia, deti, skok, šťastie Foto:
Na prepravu možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 104,63 eura.
debata

Rodiny s deťmi

Príspevok pri narodení dieťaťa

 • žiadosť si treba uplatniť na oddelení štátnych sociálnych dávok. Ide o jednorazový príspevok a jeho výška je 829,86 eura ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní a 151,37 eura ak ide o dieťa narodené zo štvrtého alebo ďalšieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa. Suma príspevku pri súčasne narodených dvoch deťoch alebo viacerých deťoch, ktoré sa dožili 28 dní, sa v tomto prípade na každé dieťa zvyšuje o sumu 75,69 eura

Príspevok na viac súčasne narodených detí

 • poskytuje sa raz ročne na každé dieťa, prvý raz pri dožití sa jedného roka detí a posledný raz pri dožití sa 15. roku veku detí v sume 110,36 eura na jedno dieťa

Prídavok na dieťa

 • uplatňuje si ho oprávnená osoba na oddelení štátnych sociálnych dávok. Jeho výška je 24,34 eura

Príplatok k prídavku na dieťa

 • štát ním pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Suma: 11,41 eura

Rodičovský príspevok

 • sa uplatňuje na oddelení štátnych sociálnych dávok. Jeho výška je 220,70 eura, rodičia dvojičiek dostanú 275,88 a trojičiek 331,05 eura. Suma sa zníži o 50 % na sumu 110,35 eura, v prípade starostlivosti o staršie dieťa, ktoré zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

 • štát ním prispieva rodičovi alebo náhradnému rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa rodič má naň nárok, ak pracuje, študuje dennou formou na strednej alebo na vysokej škole, ak má rodič a dieťa trvalý či prechodný pobyt v SR a ak je dieťa zverené do starostlivosti poskytovateľa služieb pre rodinu na území SR. Jeho poberanie sa vylučuje s poberaním rodičovského príspevku na konkrétne dieťa. V žiadosti oň treba uviesť nielen údaje o rodičovi a dieťati, ale aj údaje o poskytovateľovi, ktorý sa stará o dieťa. Výška príspevku je 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje napr. starý rodič alebo rodič, ktorý pracuje a nezabezpečí starostlivosť inak; 280 eur, ak starostlivosť zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na základe živnosti; najviac 80 eur, ak starostlivosť zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Na osobnú asistenciu

 • možno poskytnúť ak ste odkázaný na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Jeho výška je 3,82 eura na hodinu

Na prepravu

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 104,63 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 • výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 38,07 eura, II. skupina na 19,04 eura, III. skupina na 11,43 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,04 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 34,25 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 45,67 eura

Príspevok na opatrovanie

 • slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.

Suma príspevku:

1. ak je poberateľ osoba v produktívnom veku:

 1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 369,36 eura,
 2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 492,34 eura,
 3. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 326,16 eura,
 4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 461,81 eura,
 5. pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 480,05 eura.

2. ak je poberateľ dôchodca:

 1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 184,71 eura,
 2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 246,20 eura,
 3. pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 163,06 eura,
 4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 230,88 eura,
 5. pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 240,0 eura.

Ďalšími zmenami v príspevku na opatrovanie je zavedenie mechanizmu jeho poskytovania za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba s ŤZP zomrela, ako aj za mesiac nasledujúci. Súčasne nastala výnimka pre jeho znižovanie v prípade, ak je fyzická osoba s ŤZP v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní a osoba vykonávajúca opatrovanie je jej sprievodcom v tomto zdravotníckom zariadení.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

 • poskytuje sa najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky

 • možno ho poskytnúť ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu. Cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

 • môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku sa určí percent. sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu osoby s ŤZP, najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu osobného auta

 • možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale táto osoba nesmie mať viac ako 65 rokov veku. Nemôže ho dostať človek, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu osobného auta

 • môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu. Suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

 • možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Suma: maximálne 6 638,79 eura, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura

Príspevky na podporu zamestnávania ťažko zdravotne postihnutých ľudí

Celková cena práce (CCP) na rok 2019 = 1 330,36 eura

Pre tento rok sú pre zamestnávateľov, ktorí tento povinný podiel neplnia, suma stanovená ako 0,9-násobok CCP, teda 1 197,32 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku CCP – 1 064,28 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

 • môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada
 • výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 321,44 eura) ; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce – 6 385,72 eura, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce – 6 917,87 eura

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

 • na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky
 • výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2 násobok CCP – 4 257,15 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4-násobok CCP – 5 321,44 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4,8-násobok CCP – 6 385,72 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

 • poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti asistenta. Poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 545,44 do 931,25 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

 • sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 6 651,80 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

 • ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 6 651,80 eura

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

 • poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so zdravotným postihnutím, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

Dávky v hmotnej núdzi

Dávka v hmotnej núdzi: 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca; 117,20 eura, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi; 107,10 eura, ak ide o dvojicu bez detí; 160,40 eura, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi; 171,20 eura, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi; 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi

Ochranný príspevok: 63,07 eura mesačne

Aktivačný príspevok: 63,07 eura mesačne

Príspevok na nezaopatrené dieťa: 17,20 eura mesačne

Príspevok na bývanie: 55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom, 89,20 eura, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami

Osobitný príspevok: 63,07 eura mesačne patrí najviac 6 po sebe nasledujúcich mesiacov osobe, ktorej vznikol pracovný pomer a jeho dohodnutý príjem je najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, najviac vo výške jej trojnásobku, ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaný občan a ktorá je členom domácnosti, ktorej sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka: je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v núdzi. Je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb

Otázka a odpoveď: Rodičia s dlhodobo chorými deťmi nad 6 rokov sa na dôchodkové poistenie neprihlasujú

Aký formulár/doklad je potrebný k prihláseniu na dôchodkové poistenie, ktoré platí štát pre fyzickú osobu starajúcu sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, aby sa mi toto obdobie započítavalo do odpracovaných rokov? Do 6 rokov veku dieťaťa som bola na predĺženej rodičovskej dovolenke, dostávala som aj rodičovský príspevok. Dieťa malo 6 rokov v decembri 2018. Teraz som evidovaná na Úrade práce ako nezamestnaná.

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku nepodáva prihlášku na dôchodkové poistenie z titulu postavenia poistenca štátu. Ako fyzická osoba s nárokom na rodičovský príspevok do dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom ste boli s dieťaťom zaradená Sociálnou poisťovňou na základe údajov poskytnutých z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) do zoznamu adeptov na prehodnotenie zdravotného stavu dieťaťa na účely Vášho dôchodkového poistenia poistenca štátu. Do zoznamu týchto adeptov sa zaraďujú na základe údajov poskytnutých z UPSVAR aj fyzické osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie na dieťa vo veku od 6 do 18 rokov.

Sociálna poisťovňa Vám zašle výzvu na predloženie dokladov a posudkov preukazujúcich zdravotný stav dieťaťa. Ak posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi zdravotný stav dieťaťa z predloženej dokumentácie za dlhodobo nepriaznivý, budete za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok Sociálnou poisťovňou automaticky zaevidovaná ako poistenec štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku, a to aj spätne, najskôr od prvého dňa nasledujúceho po dovŕšení 6 rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. S výzvou zároveň obdržíte tlačivo Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov jeho veku. Jeho podpísaním preukážete Sociálnej poisťovni skutočnosť, že sa riadne staráte o takéto dieťa.

To znamená, že na dôchodkové poistenie poistenca štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa od 6 do 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom nie ste povinná sa prihlásiť. Zo Sociálnej poisťovne Vám bude doručená výzva, v ktorej bude uvedené, aké doklady preukazujúce zdravotný stav dieťaťa máte predložiť. Skutočnosť o vzniku Vášho dôchodkového poistenia poistenca štátu z tohto dôvodu Vám následne Sociálna poisťovňa oznámi listom.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #dôchodky #ŤZP