Ako sa zmenil zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Od 11. februára prestali platiť obmedzujúce ustanovenia zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa bez obmedzení.

30.03.2019 06:00
debata
Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho... Foto: SHUTTERSTOCK
robotník, pracovník, zamestnanec Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov.

Zákon upravuje:

 1. postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,
 2. pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Poľnohospodársky pozemok

Poľnohospodárskym pozemkom sa na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.

Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje

 1. záhrada,
 2. pozemok v zastavanom území obce
 3. pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
 1. je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov
 2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov
 3. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2
 4. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod podľa § 588 až 611 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka.

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10 %.

Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov.

Zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav a pri prevode vlastníctva vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť.

Aké obmedzenia platili do 11. februára 2019

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ustanovoval, že vlastník pozemku je oprávnený previesť vlastnícke právo k pozemku bez obmedzení zavedených zákonom, ak išlo o prevod:

 • osobe, ktorá vykonávala poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza
 • spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak išlo o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,
 • blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel).

V prípade, že vlastník pozemku nepredával pôdu uvedeným osobám, bol povinný postupovať takto:

 • prevádzajúci bol povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (register) na webovom sídle rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a zároveň musel túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza
 • osoba oprávnená nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku bola podľa zákona o prevode vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov osoba, ktorá mala na Slovensku trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a vykonávala poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 1. v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádzal, alebo
 2. bez ohľadu na miesto podnikania.
 • nadobúdateľ bol povinný zaznamenať záujem o nadobudnutie vlastníctva ponúkaného pozemku v registri a odoslať písomne informáciu prevádzajúcemu v termíne a na adresu. Ak nadobúdateľ do piatich dní od uplynutia lehoty nezaslal písomnú informáciu prevádzajúcemu, platilo, že o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku neprejavil záujem.
 • prevádzajúci bol povinný označiť v registri nadobúdateľa, ktorý prejavil záujem a s ktorým sa prevádzajúci predbežne dohodol na uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Pravidlá a podmienky

 • ak po zverejnení ponuky prejavil záujem nadobúdateľ z obce, kde bol ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, mal pri akceptovaní ponuky prednosť pred nadobúdateľom zo susednej obce. Rovnako platila prednosť pri ponuke nadobúdateľa z obce a v druhom poradí nadobúdateľa zo susednej obce pred nadobúdateľom bez ohľadu na miesto podnikania.
 • prevádzajúci mohol rozšíriť ponuku pre uvedené osoby, ak žiaden nadobúdateľ neprejavil záujem o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ani prevádzajúci nepreviedol vlastníctvo ním ponúkaného poľnohospodárskeho pozemku.
 • ak osoba spĺňajúca uvedené podmienky neprejavila záujem o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ani sa neuskutočnil prevod poľnohospodárskeho pozemku, mohol prevádzajúci poľnohospodársky pozemok previesť na osobu, ktorá mala na Slovensku trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov, najneskôr však šesť mesiacov od uplynutia lehoty.
 • uvedený postup a podmienky sa vzťahovali aj na bezodplatný prevod darovaním poľnohospodárskeho pozemku.
 • nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku mohla za tých istých podmienok aj fyzická osoba, ktorá vykonávala najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonávala poľnohospodársku výrobu ako podnikanie.
 • na nadobúdateľa, ktorý je mladým poľnohospodárom, sa nevzťahovali ustanovenia o povinnosti vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. Mladý poľnohospodár však nemohol poľnohospodársky pozemok prenajať, predať ani darovať tri roky od nadobudnutia jeho vlastníctva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #pôdohospodárstvo