Predávajúci už nepotrebuje potvrdenie od obce ani osvedčenie od pozemkového úradu

Čo platí od februára 2019.

31.03.2019 06:00
žena, práca, notebook Foto:
Ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je naďalej podmienkou prevodu poľnohospodárskeho pozemku.
debata

Aktuálna legislatíva: 11. februára 2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodár­skemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až 6 zákona účinnosť.

Register

 • Skončila sa aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
 • Zastavila sa možnosť užívateľov vkladať do registra akékoľvek údaje. Naďalej je však možné, aby užívatelia prostredníctvom svojho užívateľského prístupu vstupovali do registra alebo extrahovali z neho potrebné údaje.
 • Ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je naďalej podmienkou prevodu poľnohospodárskeho pozemku.

Osvedčenie podmienok

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, už nepostupujú podľa paragrafov zákona, ktoré upravovali konanie o vydaní osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Okresné úrady preto:

 1. neprijímajú žiadosti o vydanie osvedčenia
 2. nevydávajú osvedčenia
 3. zastavia začaté konania o vydaní osvedčenia
 4. zastavia konania o nevydaní osvedčenia
 5. žiadateľovi o osvedčenie, respektíve účastníkovi konania o nevydaní osvedčenia oznámia, že § 4 až 6 zákona stratili dňom vyhlásenia nálezu účinnosť, v čoho dôsledku nadobúdateľ poľnohospodárskeho pozemku nemá povinnosť podľa týchto ustanovení postupovať, najmä nie je povinný žiadať o vydanie osvedčenia, a okresný úrad nie je oprávnený viesť konanie o vydaní osvedčenia, respektíve konanie o nevydaní osvedčenia.

Potvrdenie o podnikaní

Dňom vyhlásenia nálezu prestáva SPPK vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. SPPK nie je teda povinná vydávať potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza.

Povinnosti obce

Od dňa vyhlásenia nálezu nie je obec povinná

 1. prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce, ktoré boli zverejnené v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 2. zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce
 3. vydávať potvrdenia o tomto zverejnení

Dňom vyhlásenia nálezu prestáva obec vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a na účely splnenia náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Obec nie je povinná vydávať

 1. potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza
 2. potvrdenie, že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodár­skeho pozemku v obci
 3. potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a nadobúdateľom pozemku
 4. potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v obci v trvaní najmenej 10 rokov

Obec naďalej bude na účely prevodu pozemku do vlastníctva osôb vydávať potvrdenia preukazujúce skutočnosti vyplývajúce zo zákona, a to

 1. potvrdenie, že pozemok je podľa územnoplánovacej dokumentácie určený na iné ako poľnohospodárske využitie, teda na zástavbu
 2. potvrdenie, že pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, ak nie je evidovaný v katastri nehnuteľností.

Katastrálne úrady

 • Prestali postupovať podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva pozemku, ktoré upravujú náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, už od novembra 2018 na základe interného usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
 • Nekontrolujú ani od účastníka konania nevyžadujú, aby zmluva o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku mala prílohy vyplývajúce zo zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Okresné úrady z dôvodu nesplnenia týchto náležitostí neprerušujú ani nezastavujú konanie o vklade vlastníckeho práva; ak bolo konanie z týchto dôvodov prerušené, dôvod prerušenia odpadol a v konaní sa pokračuje.
 • Kontrolujú pôsobnosť zákona na prevod pozemku, respektíve od účastníka konania vyžadujú preukázanie potrebných skutočností iba v prípade, že ide o prevod na nadobúdateľa.
Zdroj: ministerstvo pôdohospodárstva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #pôdohospodárstvo