Čo sa zmenilo pri nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa osobitného predpisu nestratilo platnosť, môže vlastník pozemku, ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto vlastníka na čas do

01.04.2019 06:00
traktor, pole, pôda Foto:
Okresný úrad vedie evidenciu rozhodnutí, navrhovateľov a doterajších náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah.
debata
 1. nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí
 2. výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu
 3. právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy alebo
 4. prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok

Čo musí obsahovať návrh

Vlastník, ktorý podal návrh podľa vyššie uvedených možností, v návrhu uvedie

 1. názov katastrálneho územia
 2. doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania
 3. označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku

Prílohy k návrhu

 1. zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu
 2. čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky podľa písmena a)

Rozhodnutie úradu

Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah, ak sa preukáže, že

 1. navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok
 2. doterajšie rozhodnutie nestratilo platnosť
 3. navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa na dotknutých pozemkoch, a
 4. doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom
 • Ak sa nepreukážu potrebné skutočnosti, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.
 • Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému vzniká navrhovateľovi podnájomný vzťah; neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je grafické zobrazenie tohto pozemku.
 • Dňom právoplatnosti rozhodnutí doterajšie rozhodnutie stráca platnosť.
 • Účastníkom konania je navrhovateľ. Rozhodnutia sa doručujú navrhovateľovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
 • Okresný úrad vedie evidenciu rozhodnutí, navrhovateľov a doterajších náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah.
 • Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s vlastníkom, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, uzatvorenú nájomnú zmluvu na tento doterajší náhradný pozemok (ďalej len „hospodáriaci subjekt“), môže v mene tohto vlastníka konať vo veci vydania rozhodnutia. Ak hospodáriaci subjekt podá v mene vlastníka návrh podľa odseku 1, vstupuje tento vlastník do postavenia navrhovateľa. Prílohou návrhu podľa odseku 1 je aj nájomná zmluva na doterajší náhradný pozemok. Účastníkom konania je hospodáriaci subjekt a vlastník, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok. Rozhodnutia sa doručujú hospodáriacemu subjektu a vlastníkovi, ktorému bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, do vlastných rúk. Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa použijú primerane.

Dôležité zmeny

Ak po právoplatnosti rozhodnutia dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah, môže nadobúdateľ požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká v jeho prospech.

Okresný úrad rozhodne, že nadobúdateľovi vzniká podnájomný vzťah, ak nadobúdateľ preukáže, že nadobudol od právneho predchodcu všetky pozemky, za ktoré právnemu predchodcovi vznikol podnájomný vzťah.

Ak doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť len z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ale nadobúdateľ vstúpil do užívania doterajšieho náhradného pozemku a toto užívanie stále trvá, môže nadobúdateľ podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech tohto nadobúdateľa na čas do

 1. nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa uvedeného v tomto rozhodnutí
 2. výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu
 3. právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy alebo
 4. prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok

Návrh

Nadobúdateľ, ktorý podal návrh, v návrhu uvedie

 1. názov katastrálneho územia
 2. údaje právneho predchodcu nadobúdateľa, ktorému bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania
 3. doterajšie rozhodnutie, ktorým bol právnemu predchodcovi nadobúdateľa doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania
 4. označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku

Prílohy návrhu

Prílohou návrhu je:

 1. zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý podal návrh, a na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu
 2. čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky

Rozhodnutie úradu

Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah, ak sa preukáže, že

 1. na nadobúdateľa, ktorý podal návrh, prevodom alebo prechodom prešlo vlastnícke právo k pozemku právneho predchodcu nadobúdateľa, ktorému bol náhradný pozemok vyčlenený do užívania
 2. doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok ale nadobúdateľ, ktorý podal návrh, vstúpil do užívania doterajšieho náhradného pozemku a toto užívanie stále trvá
 3. nadobúdateľ, ktorý podal návrh, vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu najmenej vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý podal návrh na dotknutých pozemkoch, a
 4. doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom
 • Ak sa nepreukážu potrebné skutočnosti, okresný úrad rozhodne, že nevzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku.
 • Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému vzniká nadobúdateľovi, ktorý podal návrh, podnájomný vzťah, neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je grafické zobrazenie tohto pozemku.
 • Účastníkom konania 1 je nadobúdateľ, ktorý podal návrh. Rozhodnutia sa doručujú nadobúdateľovi, ktorý podal návrh podľa odseku do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
 • Ak po právoplatnosti rozhodnutia dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah, môže nový nadobúdateľ požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku na čas vzniká v jeho prospech.
 • Okresný úrad rozhodne, že novému nadobúdateľovi vzniká podnájomný vzťah, ak nový nadobúdateľ preukáže, že nadobudol od právneho predchodcu všetky pozemky, za ktoré právnemu predchodcovi vznikol podnájomný vzťah.
 • Okresný úrad vedie evidenciu rozhodnutí, navrhovateľov a doterajších náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #pôdohospodárstvo