Čo je opatrovateľská služba

Ako sa za službu platí a ako o ňu žiadať?

06.04.2019 06:00
opatrovanie, opatrovníctvo, dôchodca Foto:
Opatrovanie patri do sociálnych služieb a rozumieme tým najmä dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch.
debata
 • sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti
 • žiadosť o posúdenie sa podáva na obecný úrad alebo úrad mestskej časti, podľa miesta bydliska. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti
 • obec alebo mestská časť (alebo nimi zriadený poskytovateľ) poskytuje seniorovi opatrovateľskú službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením. Poskytujú ju verejní a neverejní poskytovatelia

Ako sa platí za sociálnu službu

 • verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku
 • neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac a najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, priemerným príjmom neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku
 • klient je povinný platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10-tisíc eur, čo potvrdzuje čestným vyhlásením
 • po zaplatení úhrady musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, v súčasnosti 342,46 eura
 • ak klient nemá dostatok peňazí, pomôcť by mu mala rodina. Ak ani ona nemá dostatok peňazí, nezaplatená úhrada sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr v dedičskom konaní

Opatrovanie nie je ošetrovanie

Slovenčina, inak bohatá na slovnú zásobu, tieto dva termíny vymyslela dosť nešikovne. Nielen bežní ľudia, laici, ale aj mnohí odborníci si tieto termíny často pletú. A pritom je rozdiel medzi nimi veľký.

Ošetrovanie

Ošetrovanie pacientov je odborná činnosť, ktorú môžu vykonávať len zdravotnícki pracovníci, lekári, ale najmä sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali a následne sa v ňom aj špecializovali. O ošetrovaní hovoríme, keď máme na mysli napr. ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií a iné odborné výkony, ktoré patria do zdravotnej – ošetrovateľskej – starostlivosti. Vykonáva sa v nemocniciach, v iných zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, ale aj v domácom prostredí, kde ho vykonávajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Ošetrovateľské výkony môžu byť hradené zo zdravotného poistenia.

Opatrovanie

Opatrovanie patri do sociálnych služieb a rozumieme tým najmä dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, ako napr. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, obúvaní, pomoc pri starostlivosti o domácnosť, napr. nákupy, príprava a podávanie stravy, bežné upratovanie, a sprievod pri bežných aktivitách ako napr. sprevádzanie k lekárovi, na úrady a podobne. Pre vykonávanie opatrovateľskej služby nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré majú primerané vzdelanie alebo minimálne 220-hodinový opatrovateľský kurz. Opatrovanie nie je hradené zo zdravotného poistenia, ale čiastočne zo zdrojov samosprávy a čiastočne si ho platí klient.

Zdroj: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH, harris.sk

Ako žiadať o opatrovateľskú službu

 • prvým krokom je podanie písomnej žiadosti na sociálne oddelenie obecného úradu. Osoba, ktorá o opatrovanie žiada, sa musí na výzvu obce alebo vyššieho územného celku zúčastniť posúdenia zdravotného stavu, musí poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu
 • žiadosť posudzujú pracovníci sociálneho oddelenia obecného úradu, pričom ju musia vybaviť do 30 dní od jej podania. Obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na službu, na základe ktorej má klient nárok na opatrovateľskú služ­bu
 • cenu za opatrovateľskú službu určí obec vo všeobecnom záväznom nariadení. Podľa zákona musí klientovi pri opatrovateľskej a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zostať 1,65-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak má klient nižší dôchodok, túto službu platí zaňho rodina
 • pokiaľ ide o výber opatrovateľskej služby, klient, ktorý má rozhodnutie obce o odkázanosti, si môže službu vybrať sám

Posudok: Aký je postup a čo musíte absolvovať

Zdravotná posudková činnosť

 • je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pritom vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 • odkázanosť človeka na pomoc inej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Sociálna posudková činnosť

 • je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III. zákona 448/2008 o sociálnych službách.
 • výsledkom je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je osoba odkázaná na pomoc inej osoby v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, závery posúdenia a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti.
 • vykonáva ju sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

 1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby, a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4,
 3. návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,
 4. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Viac informácií nájdete v zákone č. 448/2008 o sociálnych službách

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľské služby