Opatrovateľom môže byť aj príbuzný

V prípade, že opatrovateľom svojho blízkeho s ťažkým zdravotným postihnutím chce byť príbuzný, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny treba podať žiadosť. Záujemca o príspevok musí k žiadosti doložiť potvrdenie o svojom príjme zo zamestnania za mesiac, v ktorom žiadosť podáva.

07.04.2019 06:00
dôchodca, opatrovanie, senior Foto:
Poskytovatelia všetkých druhov sociálnych služieb dostávajú podľa stupňa odkázanosti každý mesiac na každé miesto finančný príspevok z rezortu práce.
debata

Ak poberá starobný alebo výsluhový dôchodok, doloží k žiadosti rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní príslušnej dávky. Pretože výška príspevku je nadviazaná na životné minimum, vždy v júli sa príspevok aj spolu s príjmom poberateľa prehodnocuje. Platí potom vždy do júna nasledujúceho roka.

Príspevok však dostane iba vtedy, ak ťažko zdravotne postihnutý nemá priznanú opatrovateľskú službu alebo asistenta ŤZP.

Príspevok na opatrovanie

 • slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
 • poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.
 • oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a: je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP
 • poskytuje sa len jednej oprávnenej osobe
 • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, pracuje a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania osoby s ŤZP

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: opatrovanie vykonáva oprávnená osoba, sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie, ak úrad práce vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Konanie o príspevku

 • sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku

1. ak je opatrovateľ človek v produktívnom veku:

 1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 369,36 eura,
 2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 492,34 eura,
 3. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 326,16 eura,
 4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 461,81 eura,
 5. pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá viac ako 20 hodín týždenne je v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 480,05 eura.

Sumy príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak: je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy príspevkov sa znížia, ak: je príjem osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima (410,14 eura), je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima (615,21 eura), je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

2. ak je opatrovateľom penzista:

 1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 184,71 eura,
 2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 246,20 eura,
 3. pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –163,06 eura,
 4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 230,88 eura,
 5. pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 240,0 eura.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak: je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Ak je osoba s ŤZP hospitalizovaná: výška peňažného príspevku na opatrovanie sa znižuje pomernou časťou, ak je osoba s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Výška príspevku sa nezníži v prípade, ak osoba vykonávajúca opatrovanie bola sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak osoba s ŤZP zomrie: peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, a za nasledujúci kalendárny mesiac.

 • hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ŤZP je 2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu – 410,14 eura,
 • ak opatruje opatrovateľ v produktívnom veku nezaopatrené dieťa, príspevok je 100 eur mesačne,
 • nekráti sa príspevok, ak osoba s ŤZP navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
 • upustilo sa aj od krátenia výšky peňažného príspevku pri hospitalizácii osoby s ŤZP presahujúcej 30 dní (v prípade, že osoba vykonávajúca opatrovanie je sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti),
 • opatrovateľovi sa vyplatí peňažný príspevok za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za nasledujúci mesiac po jej úmrtí.

Zánik nároku

Nárok na peňažný príspevok zanikne:

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 eur),
 • dňom smrti osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.

Ľudí, za ktorých platí poistené štát, pribúda

K poslednému februárovému dňu tohto roka Sociálna poisťovňa evidovala 142 277 poistencov štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa do veku šesť rokov a 1 505 osôb starajúcich sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šiestich do 18 rokov. Štát hradil k tomuto dňu poistné na dôchodkové poistenie aj 23 561 poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie a 1 230 osobám vykonávajúcim osobnú asistenciu ťažko zdravotne postihnutým občanom.

Na porovnanie: na konci februára roku 2018 štát platil poistné celkovo za 178 145 osôb. Z toho osôb starajúcich sa o dieťa do šiestich rokov a o invalidné dieťa do veku 18 rokov bolo 134 678, čo je o 9 104 menej ako vo februári 2019 (143 782). Rovnako vyšší je v súčasnosti aj počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie – oproti februáru minulého roka ich Sociálna poisťovňa k 28. 2. 2019 evidovala o 3 411 viac (20 150 v roku 2018). V evidencii Sociálnej poisťovne pribudlo aj osôb, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím – vo februári 2018 ich bolo 707 oproti 1 230 v tomto roku.

Povinnosť prihlasovať a odhlasovať sa na dôchodkové poistenie štátu prebrala Sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré dostáva z úradu práce. Ide najmä o mamičky, resp. ďalšie osoby starajúce sa o deti do šiestich rokov veku a majú nárok na rodičovský príspevok; ďalej ide o tých, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku; ale aj o skupinu opatrovateľov, ktorí z úradov práce poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Poslednou kategóriou sú asistenti, ktorí majú má podľa zmluvy vykonávať osobnú asistenciu osobe s hendikepom najmenej 140 hodín mesačne.

Príspevky na sociálne služby vzrástli

Poskytovatelia všetkých druhov sociálnych služieb dostávajú podľa stupňa odkázanosti každý mesiac na každé miesto finančný príspevok z rezortu práce. Výška finančného príspevku je odlišná pre ambulantnú a pobytovú sociálnu službu a určuje ju každoročne nariadením vláda. Od januára 2019 tak opäť vzrástli príspevky na sociálne služby o desiatky eur mesačne na každého odkázaného človeka.

Navyše, už viac ako rok je účinná novela zákona o sociálnych službách. V rámci nej sme vytvorili nový mechanizmus financovania zo strany štátu, na základe čoho sa výrazne zvýšilo financovanie sociálnych služieb. Došlo k medziročnému nárastu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na oblasť sociálnych služieb zo sumy približne 88 miliónov eur v roku 2017 na cca 140 miliónov eur v tomto roku.

Zároveň sme zákonom zabezpečili, že všetky tieto peniaze musia byť použité výlučne na mzdy a odvody. Poskytovatelia sociálnych služieb teda majú aj budú mať priestor na to, aby rástli mzdy opatrovateľom a opatrovateľkám, ale aj všetkým pracovníkom v oblasti sociálnych služieb. „Aj týmto spôsobom vytvárame tlak na to, aby zamestnanci v sociálnych službách, v zariadeniach, či už ambulantných alebo pobytových vrátane opatrovateľov a opatrovateliek, dostali vyššie mzdy,“ povedal minister práce Ján Richter. „Pre rok 2020 predpokladáme ďalšie výrazné navýšenie finančných prostriedkov pre túto oblasť,“ dodal.

Treba však zdôrazniť, že financovanie sociálnych služieb je viaczdrojové. Príjmy sú zložené z úhrad od prijímateľov, teda klientov sociálnych služieb, z rozpočtu, resp. príspevku samosprávy, finančného príspevku ministerstva práce, ale napríklad aj z úhrad ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia. V neposlednom rade môžu byť súčasťou financovania aj dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z rezortu práce, sponzorské finančné prostriedky a dary na základe darovacej zmluvy, v prípade neverejných poskytovateľov aj 2 % dane fyzických alebo právnických osôb a podobne.

Vývoj výšky finančných príspevkov z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 2018 – 2019:

Pobytová sociálna služba (PSS):

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby Výška príspevku pri poskytovaní PSS vlani (mesiac/miesto) Výška príspevku pri poskytovaní PSS na rok tento rok (mesiac/miesto)
II. stupeň 87 eur 96 eur
III. stupeň 195,75 eura 216 eur
IV. stupeň 261 eur 288 eur
V. stupeň 369,75 eura 408 eur
VI. stupeň 456,75 eura 504 eur

Ambulantná sociálna služba (ASS):

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby Výška príspevku pri poskytovaní ASS vlani (mesiac/miesto) Výška príspevku pri poskytovaní ASS na rok 2019 (mesiac/miesto)
II. stupeň 43,50 eura 64 eur
III. stupeň 97,88 eura 144 eur
IV. stupeň 130,50 eura 192 eur
V. stupeň 184,88 eura 272 eur
VI. stupeň 228,38 eura 336 eur
Zdroj: ministerstvo práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #príspevok na opatrovanie #opatrovateľské služby