Zmeny, ktoré prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Zvýšia sa sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného, ochranného príspevku a príspevku na nezaopatrené dieťa o 5 %.

09.04.2019 06:00
rodina, peniaze, dávky Foto:
Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.
debata

Dávka v hmotnej núdzi sa upravuje

 1. jednotlivec bez detí zo sumy 61,60 eura na sumu 64,70
 2. jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi zo sumy 117,20 eura na sumu 123,10
 3. dvojica bez detí zo sumy 107,10 eura na 112,50
 4. dvojica s jedným až štyrmi deťmi 160,40 eura na 168,40
 5. jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 171,20 eura na 179,80
 6. dvojica s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 216,10 eura na 226,90

Ochranný príspevok

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

 1. zo sumy 63,07 eura na 66,20, týka sa to osôb, ktoré dosiahli vek odchodu do starobného dôchodku, sú invalidné z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, sú osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, ktoré sa osobne, každodenne a riadne starajú o človeka so zdravotným postihnutím odkázaného na opatrovanie alebo sa zúčastňujú na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou,
 2. zo sumy 34,69 eura na 36,40 a týka sa osôb s nepriaznivým zdravotným stavom,
 3. zo sumy 13,50 eura na 14,20, týka sa tehotných žien od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do jedného veku dieťaťa

Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

Zvyšuje sa zo sumy 63,07 eura sa zvyšuje na 66,20 eura

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Príspevok je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Zvyšuje sa zo 17,20 eura sa zvyšuje na 18,10 eura

 • Zavádza sa pravidelný valorizačný mechanizmus, ktorým sa umožňuje každoročne upravovať sumy dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi k 1. januáru kalendárneho roka na základe úpravy sumy životného minima k 1. júlu predchádzajúceho kalendárneho roka. Dôvodom je zachovanie reálnej hodnoty súm dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej v čase na základe vývoja sociálno-ekonomickej situácie v krajine.
 • Zavádza sa poskytovanie aktivačného príspevku na dvoch úrovniach a jeho poskytovanie vo vyššej sume osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy; osoba, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a pracuje aspoň za minimálnu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to 132,40 eura mesačne. Ide o opatrenie, ktorého cieľom je zvýšenie a posilnenie motivácie pracovať. Zvyšuje sa hranica príjmu študenta strednej alebo vysokej školy, do ktorej sa nebude ich príjem na účely posudzovania hmotnej núdze považovať za príjem, a to z 1,2-násobku sumy životného minima na 3-násobok, aby sa podporila ich participácia na riešení nepriaznivej sociálnej situácie svojej rodiny.
 • Zvyšuje sa hranica príjmu z projektov podporujúcich uplatnenie sa na trhu práce v súvislosti s posudzovaním stavu hmotnej núdze zo súčasných 50 na 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (do konca júna je suma životného minima 205,07 eura) a súčasne na tento účel sa rozširuje okruh príjmov aj o príjmy z takých projektov a programov, ktoré nie sú organizované iba podľa zákona o službách zamestnanosti.
 • Rozširuje sa okruh osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, o tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a o poberateľov predčasného dôchodku a upravuje sa možnosť poskytovania ochranného príspevku tomuto okruhu osôb.
 • Za člena domácnosti sa nebude považovať osoba, ktorá sa zúčastňuje na zahraničnom študijnom programe alebo na zahraničnom študijnom pobyte zabezpečovanom prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.
 • Nezaopatrené deti, deti do 25 rokov a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia, sa budú posudzovať ako členovia domácnosti spolu so svojimi rodičmi, bez ohľadu na to, či žijú v domácnosti spolu s rodičmi.
 • Dieťa do 25 rokov veku, ktoré bude mať príjem zo závislej činnosti vyšší ako polovica mesačnej minimálnej mzdy, sa nebude považovať za člena domácnosti so svojimi rodičmi. Ide o opatrenie, ktorého cieľom je podporiť mladých ľudí v osamostatňovaní sa a v riešení vlastnej sociálnej situácie.
 • Plnoleté dieťa do 25 rokov veku, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, ale je už samo rodičom a stará sa o svoje vlastné dieťa, nebude považované za člena domácnosti so svojimi rodičmi.
 • Predlžuje sa obdobie poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov. Ide o ďalšie posilnenie motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať. Ďalej sa v záujme zabezpečenia jednoznačného cielenia tejto podpory celej domácnosti v hmotnej núdzi zavádza poskytovanie osobitného príspevku priamo príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi.
 • V súvislosti s uľahčením uplatňovania nároku na osobitný príspevok a v záujme zníženia administratívnej náročnosti spojenej s poskytovaním osobitného príspevku sa nebude vyžadovať predloženie osobitnej žiadosti pri uplatňovaní nároku na osobitný príspevok a na tento účel bude postačovať zmluva, ktorej obsahom je vznik pracovnoprávneho vzťahu.
 • V záujme urýchlenia konania a možnosti poskytovania pomoci v hmotnej núdzi ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia sa rozširuje okruh rozhodnutí o pomoci v hmotnej núdzi, pri ktorých odvolanie nemá odkladný účinok.
 • Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže úradov a urýchlenia konania sa nebudú vyhotovovať písomné rozhodnutia o priznaní a o zvýšení pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku.

Príklady výpočtu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej

Príklad 1

Poistenka odchádza do penzie a Sociálna poisťovňa jej vypočítala penziu 230 eur, odpracovala 25 rokov. Žije sama. Aby mala nárok na minimálny dôchodok v sume 278,90, musela by spĺňať podmienku odpracovaných minimálne tridsať kvalifikovaných rokov. Môže teda požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Má nárok na základnú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie, pretože dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov v celkovej sume 180,47 eura (dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 61,60 eura, ochranný príspevok 63,07 eura z dôvodu dosiahnutia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, príspevok na bývanie pre jednotlivca je 55,80 eura) a započítateľnou výškou starobného dôchodku – 172,50 eura. Úrad práce jej vypláca 7,97 eura (180,47 – 172,50 = 7,97).

Od apríla: Bude mať nárok na základnú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie, pretože dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov v celkovej sume 186,70 eura (dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 64,70 eura, ochranný príspevok 66,20 eura z dôvodu dosiahnutia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, príspevok na bývanie pre jednotlivca je 55,80 eura) a započítateľnou výškou starobného dôchodku – 172,50 eura. Úrad práce jej začne vyplácať 14,20 eura (186,70 – 172,50 = 14,20).

Príklad 2

Poistenec odchádza do dôchodku a zarábal málo, odpracovaných má však 40 rokov. Jeho suma penzie je 300 eur. Keďže odpracoval 40 rokov, má teda nárok na minimálny dôchodok, ktorý by mu mala Sociálna poisťovňa vyplácať v sume 322,00 eura. Nie je tak odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi a nemá teda nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k nej.

Príklad 3:

Manželia starodôchodcovia nemajú okrem dôchodku žiadny iný príjem. Manžel poberá dôchodok vo výške 219 eur, manželka 198 eur. Suma nárokov, aby splnili podmienky hmotnej núdze, je: dávka v hmotnej núdzi 107,10 eura (pre dve osoby), príspevok na bývanie 89,20 eura, ochranný príspevok 126,14 eura (2 × 63,07). Spolu je to suma: 322,44 eura. Ak obaja manželia odpracovali 25 rokov, na posúdenie hmotnej núdze sa považuje 75 % dôchodku, takže ich príjem na posúdenie núdze je 312,75 eura. Ich dávka v hmotnej núdzi tak bude 322,44 – 312,75 = 9,69 eura.

Od apríla: Suma nárokov, aby splnili podmienky hmotnej núdze je: dávka v hmotnej núdzi 112,50 eura (pre dve osoby), príspevok na bývanie 89,20 eura, ochranný príspevok 132,40 eura (2 × 66,20). Spolu je to suma: 334,10 eura. Ak obaja manželia odpracovali 25 rokov, na posúdenie hmotnej núdze sa považuje 75 % dôchodku, takže ich príjem na posúdenie núdze je 312,75 eura. Ich dávka v hmotnej núdzi tak bude 334,10 – 312,75 = 21,35 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hmotná núdza #dávky v hmotnej núdzi #dávka v hmotnej núdzi