Koľkých ľudí sa zmeny dávok v hmotnej núdzi dotknú?

Komu a ako sa vďaka novele zvýši príjem?

10.04.2019 06:00
rodina, deti, otec, mama, rodičia Foto:
V prípade zvýšenia príspevku na nezaopatrené dieťa sa predpokladá, že pôjde o 35 969 detí.
debata

Predpokladá sa, že zmeny v zákone o pomoci v hmotnej núdzi sa dotknú 71 181 príjemcov, resp. domácností v hmotnej núdzi, a to 39 560 domácnosti jednotlivcov bez detí, 9 105 domácností jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi, 302 domácností jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi, 6 010 domácností dvojice bez detí, 12 887 domácností dvojice s jedným až štyrmi deťmi, 3 317 domácností dvojice s viac ako štyrmi deťmi v dôsledku zvýšenia dávky v hmotnej núdzi o 5 %. V prípade zvýšenia aktivačného príspevku sa zmena dotkne 32 000 osôb.

Zvýšením ochranného príspevku sa predpokladá, že sa zmena bude týkať 7 904 osôb, v prípade že ide o člena domácnosti, ktorý dosiahol vek odchodu do starobného dôchodku, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, je osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa alebo sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou atď. V prípade zvýšenia ochranného príspevku o 5 % pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom v hmotnej núdzi sa predpokladá, že zmena sa dotkne 5 267 osôb, v prípade zvýšenia ochranného príspevku u tehotných žien sa predpokladá, že sa zmena dotkne 578 osôb a v prípade rodiča dieťaťa do jedného roku veku dieťaťa sa predpokladá, že pôjde o 267 osôb.

V prípade zvýšenia príspevku na nezaopatrené dieťa sa predpokladá, že pôjde o 35 969 detí. Úpravou podmienok nároku na aktivačný príspevok vo výrazne vyššej sume pre členov domácnosti, ktorí sú zamestnaní a majú príjem zo závislej činnosti minimálne aspoň na úrovni minimálnej mzdy, sa predpokladá, že táto zmena sa dotkne 895 osôb.

V dôsledku rozšírenia okruhu osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, sa upravia podmienky poskytovania ochranného príspevku, čím sa zvýši príjem v domácnosti, ktorej členom je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, sa predpokladá, že pôjde o 289 osôb a v prípade domácnosti, ktorej členom je poberateľ predčasného dôchodku, sa predpokladá, že ovplyvnených touto zmenou bude 111 osôb.

Ako sa vďaka novele ľuďom zvýšia príjmy

Zvýšenie príjmov sa predpokladá

 • v domácnosti v hmotnej núdzi, v dôsledku zvýšenia dávky v hmotnej núdzi, ako aj aktivačného, ochranného príspevku a príspevku na nezaopatrené dieťa,
 • v domácnosti, kde aspoň jeden člen je zamestnaný má príjem zo závislej činnosti minimálne na úrovni minimálnej mzdy, a to zvýšením sumy aktivačného príspevku za účelom posilnenia motivácie udržať sa na trhu práce,
 • v domácnosti, ktorej členom je poberateľ predčasného dôchodku alebo tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu v dôsledku rozšírenia okruhu osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou s možnosťou nároku na ochranný príspevok.

Negatívny vplyv na hospodárenie domácnosti v dôsledku zníženia príjmu

 • nárok na pomoc v hmotnej núdzi nevznikne domácnosti, ak sa najmenej jeden z jej členov zdržiava v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní, s výnimkou, ak sa člen domácnosti zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia,
 • ak u člena domácnosti posudkový lekár potvrdí, že jeho nepriaznivý zdravotný stav naďalej netrvá, stáva sa disponibilným na vykonávanie činnosti na splnenie podmienok na plnú dávku v hmotnej núdzi,
 • predĺženie rozsahu rokov, počas, ktorých sa napočítava obdobie nepriaznivého zdravotného stavu z dvoch rokov na štyri roky, teda obdobie nároku na ochranný príspevok môže byť iba dvanásť mesiacov počas štyroch rokov,
 • domácnosť nie je v hmotnej núdzi, ak aspoň jeden člen domácností podniká, to neplatí v prípade, že toto podnikanie trvá menej ako jeden rok alebo ho nemožno prerušiť.

Komu a ako sa zvýši príjem

Pôjde o zvýšenie príjmu v domácnosti v hmotnej núdzi v dôsledku zvýšenia dávky v núdzi, ochranného, aktivačného príspevku a príspevku na nezaopatrené dieťa o 5 %, a to takto:

 • dávka v hmotnej núdzi sa zvýši u jednotlivca bez detí o 3,10 eura mesačne, u jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 5,90 eura mesačne, u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 8,60 eura mesačne, u dvojice bez detí o 5,40 eura mesačne, u dvojice s jedným až štyrmi deťmi o 8 eur mesačne a u dvojice s viac ako štyrmi deťmi o 10,80 eura mesačne,
 • ochranný príspevok sa zvyšuje o 3,13 eura mesačne v prípade, ak ide o člena domácnosti, ktorý dosiahol vek odchodu do starobného dôchodku, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, je osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, ktorý sa osobne, každodenne a riadne stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie alebo sa zúčastňuje na resocializačných programoch, o 1,71 eura mesačne v prípade, že ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav a o 0,70 eura mesačne v prípade, že ide o člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič dieťaťa do jedného roku veku dieťaťa,
 • aktivačný príspevok sa zvyšuje o 3,13 eura mesačne v prípade, že ide o člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, poberateľom rodičovského príspevku a študuje na strednej alebo vysokej škole alebo vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa sa zvýši o 0,90 eura mesačne.

Príjem sa zvýši aj v domácnosti v systéme pomoci v hmotnej núdzi, kde aspoň jeden člen domácnosti je zamestnaný a má príjem zo závislej činnosti minimálne na úrovni minimálnej mzdy, a to zvýšením aktivačného príspevku z uvedeného dôvodu o 69,33 eura mesačne.

V dôsledku rozšírenia okruhu osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, sa upravia podmienky poskytovania ochranného príspevku, čím sa zvýši príjem v domácnosti, ktorej členom je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu o 36,40 eura a v domácnosti, ktorej členom je poberateľ predčasného dôchodku, o 66,20 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hmotná núdza #dávky v hmotnej núdzi #dávka v hmotnej núdzi