Otázky a odpovede k otcom na materskej

Kedy musí matka dieťaťa požiadať o odňatie rodičovského príspevku, ak si chce nárok uplatniť otec?

23.04.2019 08:00
otec, dieťa, varenie, materská Foto:
Môže otec dieťaťa poberať materské súčasne s matkou dieťaťa?
debata

Má otec dieťaťa nárok na materské?

Má, najčastejšie, ak po dohode s matkou dieťaťa prevezme dieťa do starostlivosti a splní všetky podmienky na vznik nároku na materské stanovené zákonom o sociálnom poistení. Otec patrí do skupiny tzv. iných poistencov, ktorí si môžu materské okrem matky uplatniť.

Aké podmienky musí otec splniť?

Nárok na materské otcovi vznikne, ak prevezme dieťa do starostlivosti počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v 7-dňovej ochrannej lehote, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Otec, ktorý je zamestnancom, nesmie dosahovať vymeriavací základ. Ak je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Podmienkou tiež je, že otec sa po prevzatí dieťaťa o toto dieťa stará a matka dieťaťa nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.

Odkedy najskôr môže otcovi vzniknúť nárok na materské?

Najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak už matka nepoberá materské. Ak sa matka nemôže o dieťa starať zo zdravotných dôvodov, následkom čoho dôjde k skoršiemu prevzatiu dieťaťa do starostlivosti, otec si môže uplatniť nárok na materské aj skôr.

Ako si otec nárok na materské uplatní, aké doklady predkladá?

Ako žiadosť slúži tlačivo Žiadosť o materské, ktoré mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne. K nej doloží dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, rodný list dieťaťa predkladá len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky (stačí neoverená kópia). Matka dieťaťa môže predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o nepoberaní rodičovského príspevku. V prípade, ak ho nepredloží, Sociálna poisťovňa si ho vyžiada priamo z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čo má dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti obsahovať?

Prevzatím dieťaťa sa rozumie to, že otec dieťaťa prevezme na seba tú časť starostlivosti, ktorú do okamihu prevzatia poskytovala dieťaťu matka. Dohoda má obsahovať mená a priezviská rodičov, ich identifikačné údaje (napr. číslo sociálneho zabezpečenia alebo dátum narodenia), meno a priezvisko dieťaťa, ktoré otec prevzal do svojej starostlivosti, jeho dátum narodenia, príp. rodné číslo. V dohode je potrebné uviesť dátum, odkedy prevezme dieťa do starostlivosti otec. Dohoda musí byť podpísaná oboma rodičmi dieťaťa.

Kedy otcovi nárok na materské vznikne a ako dlho trvá?

Na posúdenie nároku iného poistenca na materské je relevantný deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti. K tomuto dňu sa skúma splnenie podmienok nároku na materské, od tohto dňa nárok na materské, ak sú všetky podmienky splnené, vzniká. Nárok na materské trvá odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak prevezme do starostlivosti dve a viac detí, má nárok na materské 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov od prevzatia dieťaťa. Nárok na materské trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Kedy musí matka dieťaťa požiadať o odňatie rodičovského príspevku, ak si chce nárok uplatniť otec?

Rozhodujúce je, aby matka dieťaťa požiadala o odňatie rodičovského príspevku najneskôr odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti otca. Ak matka dieťaťa požiada o odňatie rodičovského príspevku ešte pred jeho vyplatením, podmienka nepoberania rodičovského príspevku bude splnená, a to aj napriek skutočnosti, že rodičovský príspevok bude vyplatený za celý mesiac.

Môže otec počas poberania materského pracovať u toho istého zamestnávateľa?

Nie, ak dosahuje príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzoval nárok na materské. Na nárok na materské však nemá vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia, hoci aj u toho istého zamestnávateľa. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské. Podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti musí byť zachovaná aj popri výkone práce z inej činnosti, t. j. otec musí naďalej poskytovať dieťaťu tú časť starostlivosti, ktorú do prevzatia zabezpečovala mat­ka.

Môže otec dieťaťa poberať materské súčasne s matkou dieťaťa?

<an>Áno. Zákon o sociálnom poistení umožňuje, aby zároveň poberali materské matka aj otec, ak ide o dve rôzne deti (napr. otec by poberal materské na staršie dieťa a matka na novonarodené dieťa).

Ovplyvní skutočnosť, že otec poberá materské na staršie dieťa, nárok matky na materské pri novonarodenom dieťati?

Nie. Ak si matka uplatní nárok na materské v súvislosti s ďalším tehotenstvom a starostlivosťou o mladšie dieťa, otcovi, ktorý prevzal do svojej starostlivosti staršie dieťa a v súvislosti s touto starostlivosťou mal nárok na materské nezanikne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy