Ako sa prihlásiť na trvalý pobyt

, 27.04.2019 06:00
bratislava
Ilustračné foto. Autor:

Pri hlásení trvalého pobytu platia všeobecné podmienky:

 • trvalý pobyt hlási občan obci, v Bratislave a v Košiciach mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu
 • trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR
 • trvalý pobyt na území SR môže mať občan v tom istom čase iba jeden
 • trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu; za časť budovy sa považuje aj byt
 • trvalý pobyt dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky:
 • ak ide o dieťa narodené na území SR, je začiatkom trvalého pobytu je deň jeho narodenia
 • ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni
 • ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo
 • trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.

Občan hlási trvalý pobyt návštevou úradu, teda na ohlasovni pobytu v príslušnej obci alebo prostredníctvom elektronických služieb agendy Centrálnej ohlasovne.

Podanie prihlásenia na trvalý pobyt

Pri návšteve úradu je občan povinný:

 • Predložiť platný doklad totožnosti:
 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
 • Poskytnúť údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti
 • Občan poskytne nasledujúce údaje – názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.
 • Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.
 • Predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt:
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, do ktorej trvalý pobyt hlási.
 • Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:
  • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
  • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • Zamestnanec ohlasovne pobytu overí totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť predložených dokladov potrebných na hlásenie pobytu. Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže občan vyplniť a podpísať prihlasovací lístok.
 • Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za občana prihlasovací lístok na trvalý pobyt elektronicky, občan overí správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše.
 • Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný

a) vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie

 1. meno, priezvisko a rodné priezvisko
 2. dátum narodenia
 3. miesto narodenia
 4. okres narodenia
 5. štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
 6. rodné číslo
 7. adresu nového trvalého pobytu
 8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu
 9. dátum a podpis

b) uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti v tomto rozsahu:

 1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu
 2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o právnickú osobu, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti pred zamestnancom ohlasovne.

Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 18 rokov, je povinný za neho vyplniť a podpísať samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

Občan ďalej zamestnancovi ohlasovne uvedie dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Tieto údaje sa neuvádzajú pri hlásení trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa narodeného na území SR a pri hlásení nového trvalého pobytu v tej istej obci alebo v tej istej mestskej časti v Bratislave alebo mestskej časti v Košiciach.

Občan môže hlásiť trvalý pobyt:

 • sám za seba
 • za dieťa do 18 rokov
 • za členov rodiny (manžel a nezaopatrené dieťa)
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
 • za iného občana na základe splnomocnenia.

Prechodný pobyt

Pri hlásení prechodného pobytu platia všeobecné podmienky:

 • prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní
 • prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní
 • občan hlási prechodný pobyt ohlasovni v mieste prechodného pobytu
 • občan hlási prechodný pobyt do 10 dní od ubytovania
 • občan hlási začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu, predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov
 • prechodný pobyt sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený
 • ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova
 • ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu
 • prechodný pobyt môže byť zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený
 • občan hlási prechodný pobyt návštevou úradu, teda na ohlasovni pobytu v príslušnej obci alebo prostredníctvom elektronických služieb agendy Centrálnej ohlasovne.

Ako sa podáva návrh na zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže byť občanovi pri návšteve úradu zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov:

 • ak občan nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo
 • ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh nemožno podať voči:

 • vlastníkovi
 • spoluvlastníkovi
 • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka
 • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka
 • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti (na liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno k občanovi).

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci môžu podať návrh na zrušenie trvalého pobytu na ohlasovni pobytu v obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť a v ktorej je na trvalý pobyt prihlásený občan, voči ktorému návrh na zrušenie trvalého pobytu smeruje.

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci:

Predložia platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

Predložia písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, podpísaný vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi (ak niektorý z vlastníkov nebude prítomný v ohlasovni pobytu pri podávaní návrhu, jeho podpis na písomnom podaní musí byť osvedčený).

Poskytnú údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti

Občan poskytne nasledujúce údaje – názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.

Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je oprávnený požiadať občana o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.

Predložia ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:

 • rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené
 • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyrovnaní BSM, ak bolo vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané dohodu alebo
 • rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Na pobyt sa môžete prihlásiť aj elektronicky

Podanie prihlásenia alebo odhlásenia na trvalý pobyt, prípadne vyžiadanie si potvrdenia o pobyte možno urobiť aj elektronicky.

Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby Centrálnej ohlasovne, budete potrebovať:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlasujete k službe. K občianskemu preukazu aj čítačku kariet.
 • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP).
 • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet.
 • Služby súvisiace s prihlásením na trvalý pobyt na území SR:
 • Podanie prihlásenia na trvalý pobyt
 • Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt
 • Získanie potvrdenia o trvalom pobyte
 • Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte za znížený poplatok 2,50 eura a jeho doručenie v listinnej alebo elektronickej forme na určenú adresu.
 • Žiadosť o vytvorenie splnomocnenia k hláseniu pobytu.
 • Žiadosť o zneplatnenie elektronického splnomocnenia.
 • Služby súvisiace s odhlásením trvalého pobytu na území SR.
 • Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia.
 • Podanie návrhu na zrušenie trvalého pobytu.
 • Získanie potvrdenia o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí.
 • Vydanie potvrdenia o ohlásení pobyt za znížený poplatok 2,50 eura a jeho doručenie v listinnej forme alebo elektronickej forme na určenú adresu.
 • Vydanie oznámenia o zrušení trvalého pobytu a prihlásení na obec.
 • Žiadosť o vytvorenie splnomocnenia k hláseniu pobytu.
 • Žiadosť o zneplatnenie elektronického splnomocnenia.

Podanie elektronického prihlásenia za seba alebo svoju rodinu.

Prostredníctvom elektronickej služby prihlásite sám seba alebo aj členov svojej rodiny, a to pod podmienkou, že prihlásite celú rodinu spolu (ak máte spoločné nezaopatrené deti, musíte byť zosobášení).

Pri elektronickej službe vyplníte prihlasovací formulár, v ktorom:

 • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené podľa registra fyzických osôb
 • zadáte novú adresu trvalého pobytu na Slovensku
 • určíte osobu/osoby, ktorú/é prihlasujete na trvalý pobyt (v prípade, že chcete prihlásiť všetkých členov rodiny
 • pri každej osobe vyplníte dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
 • podľa potreby priložíte:
 • elektronický súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt od vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, podpísaný mandátnym certifikátom notára, ak nie ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo občanom, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • elektronický súhlas s prihlásením všetkých členov rodiny na trvalý pobyt od vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, podpísaný mandátnym certifikátom notára, ak členovia rodiny nie sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi nehnuteľnosti (ak je spoluvlastníkom aj právnická osoba, prihlásenie je možné vykonať iba návštevou úradu),
 • elektronický súhlas manžela/manželky s prihlásením členov rodiny na trvalý pobyt na území SR (súhlas za seba a za nezaopatrené dieťa), podpísaný mandátnym certifikátom notára, ak prihlasujete manžela/manželku a deti,
 • potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára, ak prihlasujete nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov.
 • Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • Ak splníte všetky zákonné podmienky, služba vás prihlási na nový trvalý pobyt a automaticky ukončí predchádzajúci trvalý pobyt. Informácie o priebehu vybavovania prihlasovania na pobyt vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#trvalý pobyt #upsvar
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku