Ako sa podáva odhlásenie z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia

, 28.04.2019 06:00
rodina, sťahovanie
Zákonní zástupcovia dieťaťa do 18 rokov, ktoré má pobyt v zahraničí, a ktorí sa počas pobytu dieťaťa v zahraničí rozhodnú skončiť trvalý pobyt dieťaťa na území SR, môžu ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Autor:

Keď odhlasujete sám seba, členov rodiny alebo dieťa do 18 rokov.

Keď odhlasujete sám seba

Občan pred vycestovaním na ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR.

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Vyplní a podpíše odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Po vycestovaní prostredníctvom zastupiteľského úradu SR

Občan predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz.

Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Po vycestovaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Splnomocnený zástupca v SR predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu na území SR.

Za dieťa do 18 rokov

Pred vycestovaním v ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR za dieťa do 18 rokov zákonný zástupca dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov
 • súhlas druhého zákonného zástupcu (ak ide o občana SR) dieťaťa do 18 rokov s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne na ohlasovni
 • Uvedie dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Po vycestovaní prostredníctvom zastupiteľského úradu SR

Zákonný zástupca dieťaťa do 18 rokov, ktoré má pobyt v zahraničí, a ktorý sa počas pobytu dieťaťa v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt dieťaťa na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov
 • súhlas druhého zákonného zástupcu (ak ide o občana SR) dieťaťa do 18 rokov s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne na zastupiteľskom úrade SR

Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčenými podpismi zákonných zástupcov, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Po vycestovaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR

Zákonní zástupcovia dieťaťa do 18 rokov, ktoré má pobyt v zahraničí, a ktorí sa počas pobytu dieťaťa v zahraničí rozhodnú skončiť trvalý pobyt dieťaťa na území SR, môžu ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčenými podpismi zákonných zástupcov dieťaťa. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia odhlasovacieho lístka ohlasovni.

Splnomocnený zástupca v SR predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • splnomocnenie zákonných zástupcov s osvedčenými podpismi zákonných zástupcov na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu dieťaťa do 18 rokov na území SR.

Za členov rodiny

(iba celá rodina spolu, ak sú zákonní zástupcovia svojich spoločných nezaopatrených detí zosobášení)

Pred vycestovaním v ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte členov rodiny, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR za členov rodiny jeden z členov rodiny.

Predloží platný doklad totožnosti za seba i členov rodiny:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov.
 • súhlas druhého zákonného zástupcu (ak ide o občana SR) dieťaťa do 18 rokov s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne v ohlasovni

Vyplní a podpíše za členov rodiny odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie za každého člena rodiny.

Predloží doklad o návšteve školy (denná forma štúdia), ak člen rodiny je nezaopatrené dieťa žiadateľa od 18 do 25 rokov.

Za iného občana

Pred vycestovaním v ohlasovni v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, ohlási skončenie trvalého pobytu tohto občana na území SR ním splnomocnený zástupca v SR.

Splnomocnený zástupca v SR predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz
 • splnomocnenie s osvedčeným podpisom občana na ohlásenie skončenia jeho trvalého pobytu na území SR
 • vyplní a podpíše za občana odhlasovací lístok z trvalého pobytu.
 • uvedie ohlasovni za občana dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#trvalý pobyt #upsvar
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku