Chystáte sa darovať majetok?

Kedy a komu možno darovať nehnuteľnosť a čo nesmie chýbať v darovacej zmluve.

01.05.2019 06:00
pár, dom, kľúče, nehnuteľnosť Foto:
Najväčšie problémy vznikajú v situáciách, ak o dare vyššej finančnej hodnoty zvyšok rodiny nevie a novinku sa dozvie až po smrti darcu.
debata

Náležitosti darovania majetku upravuje Občiansky zákonník a ten ustanovuje:

 1. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
 2. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci vtedy, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
 3. Neplatná je taká darovacia zmluva, pri ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.
 4. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Ak má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť späť.
 5. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Podmienky darovania nehnuteľnosti

Kedy a komu možno darovať nehnuteľnosť

 • Darovať možno len nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti.
 • Princíp darovacej zmluvy spočíva v tom, že takouto zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijme. Podstatou darovacej zmluvy je teda bezplatný prevod vlastníctva. Bezplatnosť znamená, že poskytnutím daru darca nedostane žiadnu protihodnotu. O darovacou zmluvu nejde ani vtedy, ak darca požaduje za poskytnutie daru nejakú protislužbu, ktorá spočíva vo výkonoch alebo v činnostiach. Darovacia zmluva, ktorej obsahom je sľub daru a jeho prijatie, sa dovršuje konzensom strán. Znamená to, že obdarovanému vzniká nárok na odovzdanie daru.
 • O darovanie nejde, keď darca požaduje zaplatenie podstatne zníženej ceny, ktorá sa rovná zlomku hodnoty vlastnícky prevádzanej veci. Kombinácia kúpnej a darovacej zmluvy je neprípustná. Výnimku možno pripustiť iba v prípade symbolickej ceny. Darovať nehnuteľnosť alebo iný hnuteľný majetok môžu len žijúce osoby. Neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má prísť k plneniu až po darcovej smrti.
 • V prípade nehnuteľností napríklad možno darovať samostatne dom a samostatne pozemok, pretože obe veci sa považujú za samostatné. Zákon teda pripúšťa darovať osobitne nehnuteľnosť a osobitne pozemok, na ktorom je dom postavený. Takýto spôsob darovania sa však všeobecne neodporúča. Vedie k sporom medzi majiteľom pozemku a majiteľom nehnuteľnosti.
 • Nehnuteľnosť možno darovať fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré môžu nadobúdať práva a povinnosti. Darovať ich takisto možno štátu, nadácii, združeniu. Darovať nehnuteľnosť možno aj maloletému dieťaťu. Maloleté dieťa však musí pri právnych úkonoch zastupovať zákonný zástupca. Darovanie je platné vtedy, ak obdarovaný darovanú nehnuteľnosť prijal. Darca je však povinný pri ponuke daru darcu upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má nehnuteľnosť vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
 • Napadnúť darovaciu zmluvu nie je možné vtedy, ak spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti. Napadnúť ju nemožno ani po smrti darcu. Darovanú nehnuteľnosť však možno s prihliadnutím na niektoré skutočnosti započítavať do dedičského podielu obdarovaného.
 • Darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právo na vrátenie daru musí darca uplatniť tak, že sa dovolá zákonných dôvodov vrátenia daru. Obdarovaný môže odoprieť vrátenie daru tým, že poprie existenciu týchto dôvodov. V takomto prípad musí darca uplatniť svoj nárok na súde.
 • Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra. K návrhu na vklad sa prikladá darovacia zmluva. Pri darovaní nehnuteľnosti je nevyhnutné, aby bol povolený vklad k nehnuteľnosti príslušným katastrálnym odborom okresného úradu, pretože až vkladom vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností dochádza k prevodu nehnuteľnosti na obdarovaného. Za účelom vkladu v katastri nehnuteľností je potrebné katastrálnemu odboru okresného úradu doručiť spolu s darovacou zmluvou aj návrh na vklad do katastra a prílohy, ak ich zákon vyžaduje. Pokiaľ zmluva neodporuje zákonu, má všetky zákonné náležitosti a neobsahuje iné chyby, katastrálny odbor okresného úradu vklad povolí, o čom upovedomí účastníkov zmluvy.
 • Darovať nehnuteľnosť možno aj maloletému dieťaťu. Maloleté dieťa však musí pri právnych úkonoch zastupovať zákonný zástupca.
 • Darovať nehnuteľnosť alebo iný hnuteľný majetok môžu len žijúce osoby. Neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má prísť k plneniu až po darcovej smrti.
 • Darovanie je platné vtedy, ak obdarovaný darovanú nehnuteľnosť prijal. Darca je však povinný pri ponuke daru darcu upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má nehnuteľnosť vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Čo nesmie chýbať v darovacej zmluve

Názov právneho úkonu

 • potrebné je uviesť, že ide o darovaciu zmluvu

Údaje darcu a obdarovaného

 • v žiadnej zmluve, týkajúcej sa prevodu nehnuteľnosti, nesmú chýbať osobné údaje účastníkov
 • medzi osobné údaje darcu patrí: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu a ak ide o právnickú osobu názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti
 • medzi osobné údaje obdarovaného patrí: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti

Predmet darovacej zmluvy

 • predmetná nehnuteľnosť musí byť v zmluve určená a opísaná čo najpresnejšie tak, aby z obsahu zmluvy bolo zrejmé, čo konkrétne je predmetom daru, aby si ju ho nebolo možné zameniť s inou vecou, odporúča sa dohodnúť tiež spôsob odovzdania veci (miesto a čas odovzdania)

Spoluvlastnícke podiely

 • v prípade, že je obdarovaných viac, je potrebné vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. Ak ide manželov, podiel sa neuvádza, pretože predmet daru nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva

Dátum a podpis

 • v zmluve nesmie chýbať označenie miesta a dátumu uzavretia darovacej zmluvy. Na konci darovacej zmluvy je potrebné uviesť miesto uzavretia zmluvy, pričom miestom uzavretia treba rozumieť minimálne mesto, v ktorom došlo k podpisu zmluvy účastníkom zmluvy
 • vyžadujú sa vlastnoručné podpisy darcu a obdarovaného, odporúča sa aby podpisy darcu a aj obdarovaného boli riadne overené notárom alebo matrikou

Darovacia zmluva k pozemkom a stavbe

Okrem všeobecných náležitostí darovacej zmluvy musí v prípade pozemkov a stavieb darovacia zmluva obsahovať ďalšie osobitné náležitosti určené katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z. z.

 • Označenie pozemku s uvedením najmä a) parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií, b) označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku, c) druhu pozemku a jeho výmery, d) označenie katastrálneho územia, príp. aj listu vlastníctva, na ktorom je pozemok evidovaný
 • Označenie stavby s uvedením a) druhu stavby, b) súpisného čísla stavby a c) parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, príp. aj listu vlastníctva, na ktorom je stavba evidovaná

Darovacia zmluva k bytom

Okrem všeobecných náležitostí darovacej zmluvy musí v prípade bytu darovacia zmluva obsahovať ďalšie osobitné náležitosti určené katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z. z. a zákonom o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z. z.

A: Základný popis bytu s vymedzením a) čísla bytu, orientačného čísla vchodu a poschodia, b) čísla listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný c) označenie bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, najmä uvedením súpisného čísla domu a čísla parcely, na ktorom je dom postavený, a katastrálneho územia, d) určenie veľkosti podlahovej plochy bytu bez plochy balkónu a lodžie.

B: Vymedzenie častí a príslušenstva bytu. Časťami bytu sú jeho jednotlivé miestnosti s uvedením najmä ich počtu a druhu. Príslušenstvom bytu treba rozumieť vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom trvale užívali ako napr. pivnica.

C: Vymedzenie vnútorného vybavenia bytu. Vnútorným vybavením bytu treba rozumieť vybavenie určené na to, aby sa s bytom trvale užívalo. Vnútorným vybavením bytu je najmä jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka, zvonček či domáci telefón.

D: Určenie a popis spoločných častí bytového domu. Spoločnými časťami domu treba rozumieť časti bytového domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Spoločnými časťami domu sú najmä: a) základy domu, b) strecha, c) chodby, d) obvodové múry, e) priečelia, f) terasa, g) schodiská, h) vstupy, i) vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

E: Určenie a popis spoločných zariadení bytového domu. Spoločnými zariadeniami domu treba rozumieť zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívania a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: a) bleskozvod, b) vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové a telefónne prípojky, c) výťahy, d) kočikáreň, e) sušiarne, f) práčovne, g) žehliarne, h) sklad náradia, i) inštalačná komora, j) spoločná televízna anténa.

F: Úprava práv k pozemkom, ktoré sú zastavané bytovým domom, a k priľahlému pozemku. Pokiaľ sú pozemky zastavané bytovým domom v spoluvlastníctve vlastníkov bytov, tak v zmluve je potrebné tieto pozemky vymedziť s uvedením najmä a) parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií, b) označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku, c) druhu pozemku a jeho výmery, d) označenie katastrálneho územia. Pokiaľ nie sú pozemky vo vlastníctve vlastníkov bytov, tak je potrebné sa vysporiadať v zmluve s vecným bremenom, ktoré je v prospech spoluvlastníkov bytov na pozemku zriadené.

G: Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.

CH: Zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada. Ak o to nadobúdateľ nepožiada, nie je potrebné sa s touto otázkou v zmluve zaoberať.

H: Vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy bytového domu.

I: Úprava práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov. Pokiaľ sa v bytovom dome takéto zariadenia nenachádzajú, nie je potrebné sa v zmluve touto otázkou zaoberať.

Na čo si dať pozor

Darovanie majetku: najväčšie problémy vznikajú v situáciách, ak o dare vyššej finančnej hodnoty zvyšok rodiny nevie a novinku sa dozvie až po smrti darcu. Ešte komplikovanejšia je situácia, ak o darovaní neexistuje žiadny úradný záznam. Notár poradí, ako po smrti darcu dokázať, že darca vám dar naozaj dal a ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám.

Prevencia v podobe notárskej zápisnice: v prípade, ak sú predmetom darovania hnuteľné veci ako napríklad umelecké diela, šperky, knihy či starožitnosti, zákon hovorí, že písomný záznam o darovaní nepotrebujete. Notári však poznajú stovky prípadov, keď chýbajúci písomný záznam o darovaní mal za následok rozhádanie rodiny a súdnu dohru. Iná je situácia pri nehnuteľnostiach, ako sú byty či domy, alebo pri peňažných daroch. Vtedy zákon vyžaduje písomný zápis o darovaní – teda darovaciu zmluvu.

Darovacia zmluva: chráni obe strany, a preto by sa mala stať súčasťou každého väčšieho daru. Zmluva musí spĺňať náležitosti určené zákonom. Ak chcete mať právnu istotu, spíšte notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou.

Zdroj: Občiansky zákonník

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #majetok #darovanie #nehnuteľnosť #darovacia zmluva