Kedy možno pýtať darovaný majetok späť

Kedy je darovanie platné?

, 02.05.2019 06:00
dohoda, zmluva Foto:
Darovanie nehnuteľnosti maloletému dieťaťu je podľa zákona podmienené súdnym rozhodnutím.
debata

Vrátenie daru

 • Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.
 • Zvyčajne ide o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie, a to fyzickým konaním, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a podobne.
 • Hrubé porušenie dobrých mravov nemusí spĺňať kvalifikáciu trestného činu alebo priestupku, za hrubé porušenie mravov však nemožno považovať napríklad nevďak alebo márnotratný život obdarovaného.
 • Domáhať sa vrátenia daru môže darca urobiť formou písomnej výzvy na vrátenie daru, ktorá musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov. Okamihom dôjdenia výzvy na vrátenie veci obdarovanému zaniká darovací vzťah.
 • Darca by sa mal domáhať vrátenia daru písomnou výzvou, v ktorej podrobne opíše predmet daru, dôvody pre ktoré sa domáha vrátenia daru, a uvedie primeranú lehotu, v ktorej požaduje vrátenie daru.
 • Pokiaľ zostane výzva na vrátenie daru bezúspešná, má darca možnosť podať na súd návrh na vrátenie daru.
 • Návrh na súd je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko, a pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, tak v obvode súdu, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Čo musí obsahovať návrh na vrátenie daru

 • osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva, s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje.
 • z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy.
 • návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

Potrebné je priložiť tieto prílohy:

 • darovaciu zmluvu, pokiaľ bola uzatvorená v písomnej forme,
 • listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ
 • súd po doručení návrhu určí termín pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých k veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne, a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi, alebo jeho návrh zamietne.

Vzor: Ako napísať výzvu na vrátenie daru

Katarína Kováčová

Nezábudková 1, 812 24 Bratislava

1. február 1960

V Bratislave 23. apríla 2019

Odstúpenie od darovacej zmluvy a žiadosť o vrátenie daru

Vážený Jozef Kováč

Dňa 1. marca 2017. som s Vami uzatvorila darovaciu zmluvu, ktorej predmetom bol byt na Nezábudkovej ulici 1. Tento dar ste prijali na základe darovacej zmluvy a následne bol byt prepísaný na Vás na katastrálnom úrade. (Treba uviesť presnú špecifikáciu bytu, ako aj čísla listu vlastníctva.)

Nemôžem Vám odpustiť skutočnosť, že ste mi dňa 20. júna 2018 úmyselne ublížili, tým, že ste ma fyzicky napadli a udreli ma palicou do hlavy, čím ste mi spôsobili zranenia, ktoré si vyžadovali 14 dní liečby a pokoja na lôžku. V tomto konaní vidím zjavné porušenie dobrých mravov. S ohľadom na vyššie uvedené odstupujem od darovacej zmluvy zo dňa 1. februára 2014 a zároveň využívam svoje zákonné právo na odvolanie daru pre nevďak a v súlade s ust. Občianskeho zákonníka žiadam o vrátenie uvedeného daru.

Ak žiadosti nevyhoviete, budem nútená domáhať sa vrátenia daru súdnou cestou.

podpis: Katarína Kováčová, darca

Príloha: Darovacia zmluva na predmetnú nehnuteľnosť

Príklady: Kedy je darovanie platné?

Príklad č. 1: Otec chce darovať byt neplnoletému synovi. Je platná darovacia zmluva, v ktorej ako obdarovaný figuruje neplnoleté dieťa?

Darovať nehnuteľnosť možno aj deťom, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu však vzniká až plnoletosťou. Kým dieťa nie je spôsobilé samostatne konať, v právnych záležitostiach ho zastupujú a jeho majetok spravujú jeho rodičia alebo za špecifických okolností iní súdom určení zákonní zástupcovia. Zastupovanie a správa majetku musia byť v súlade so záujmami dieťaťa tak, ako to stanovuje zákon o rodine.

Darovanie nehnuteľnosti sa robí na základe písomnej darovacej zmluvy uzavretej medzi darcom a obdarovaným. Ak dieťaťu darujú nehnuteľnosť rodičia, jeden z nich vystupuje ako darca a druhý rodič zmluvu podpíše ako zákonný zástupca dieťaťa. V zmluve by nemala chýbať klauzula o tom, že obaja rodičia s daným úkonom súhlasia.

Ak nehnuteľnosť daruje maloletému dieťaťu niekto iný, napríklad starí rodičia, je na to potrebný súhlas oboch rodičov. Súhlas jedného rodiča postačuje, iba ak práva druhého rodiča boli na základe rozhodnutia súdu obmedzené, prípadne ak druhý rodič nemá spôsobilosť na právne úkony alebo nežije.

Darovanie nehnuteľnosti maloletému dieťaťu je podľa zákona podmienené súdnym rozhodnutím. Podľa Občianskeho súdneho poriadku právny úkon urobený v mene maloletého dieťaťa podlieha schváleniu súdu. Návrh na schválenie darovacej zmluvy podávajú zákonní zástupcovia na okresnom súde v mieste bydliska maloletého. Vo výnimočných prípadoch môže zakročiť súd v obvode, v ktorom sa maloletý zdržuje. Za podanie návrhu sa neplatí súdny poplatok.

Úlohou súdu je rozhodnúť o tom, či je daný úkon v súlade so záujmom dieťaťa. Napríklad v prípade, že by rodičia chceli darovať dieťaťu nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená záložným právom v prospech finančnej inštitúcie, môže súd takýto návrh zamietnuť. Súd by mohol zasiahnuť aj vtedy, ak by jeden z rodičov už počas súdneho konania s darovaním nehnuteľnosti dieťaťu nesúhlasil.

Majetok maloletého až do nadobudnutia plnoletosti spravujú jeho zákonní zástupcovia, pričom musia vždy konať s náležitou starostlivosťou v záujme maloletého. Na nakladanie s majetkom maloletého nad rámec bežných vecí potrebuje zákonný zástupca vždy súhlas súdu, napríklad, ak by chcel dom, ktorý patrí dieťaťu, predať.

Príklad č. 2: Matka darovala dcére rodinný dom. Môžu súrodenci obdarovanej napadnúť darovaciu zmluvu a žiadať o vyplatenie dedičského podielu?

Darovaciu zmluvu ako dvojstranný právny úkon možno napadnúť pre neplatnosť, ak tento úkon nebol uskutočnený slobodne a vážne a určite a zrozumiteľne. Napadnúť ju možno aj ak ide o právny úkon, ktorý je právne nemožné plniť, ďalej, ak je tento úkon uskutočnený osobou, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, alebo ak je uskutočnený osobou konajúcou v duševnej poruche, pre ktorú je nespôsobilá na právne úkony. Zmluvu možno napadnúť aj vtedy, ak ide o právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom, prípadne ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov.

Neobdarovaní súrodenci darovaciu zmluvu napadnúť nemôžu, ale rodinný dom sa bude započítavať do dedičského podielu obdarovanej dcéry.

Príklad č. 3: Manželia vlastnia pozemok, ktorý manžel chce darovať synovi, matka je však chorá a nie je v stave podpísať dokument. Je možné zmluvu uzavrieť tak, aby bola platná, s tým, že jeden z darcov ju nepodpíše?

Podľa Občianskeho zákonníka na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí a je schopný vlastnoručne listinu podpísať.

Ak je však zdravotný stav matky taký vážny, že nie je schopná porozumieť právnemu úkonu, ktorý robí, možno podať návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, pričom ak súd návrhu vyhovie, ustanoví dotyčnej osobe opatrovníka. Ten môže konať za dotyčnú osobu pri bežných právnych úkonoch, ak však ide o taký právny úkon, ako je nakladanie s majetkom, na ten by opatrovník potreboval súhlas súdu.

Ak bude chýbať podpis druhého darcu, tak bude zmluva absolútne neplatná a napadnuteľná.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #darovacia zmluva