Na poľnohospodárskej pôde nie je vždy dovolené stavať

Máte vyhliadnutý pozemok ideálny na stavbu domu či chaty? Predtým ako začnete vybavovať stavebné povolenie, si overte, či nejde o poľnohospodársku pôdu.

03.05.2019 06:00
debata
Rozhodnutie o odňatí je podkladom pre zmenu... Foto: SHUTTERSTOCK
pôda, pole, pozemok Rozhodnutie o odňatí je podkladom pre zmenu druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu.

Pôda, ktorá je v katastri evidovaná ako orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad alebo trvalý trávnatý porast patrí pod označenie poľnohospodárska pôda. A práve toto zaradenie môže spôsobiť, že stavbu na takomto pozemku obmedzí zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Ten totiž nepovoľuje výstavbu na každej poľnohospodárskej parcele.

Začať stavať môžete len vtedy, ak získate súhlas príslušných úradov. Ak chcete, aby dom či chata stáli na pôde mimo hraníc zastavaného územia obce, napríklad na ornej pôde alebo vo vinohrade, museli by ste k žiadosti o stavebné povolenie doložiť rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydávajú pozemkové a lesné odbory príslušného okresného úradu. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od podania kompletnej žiadosti.

Podľa zákona na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Žiadať o odňatie však netreba vždy. V určených prípadoch stačí podať na príslušný úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde záleží na individuálnom posúdení úradu.

Rozhodnutie o odňatí je podkladom pre zmenu druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Na základe tohto rozhodnutia sa zvyčajne nemení druh pozemku na celej parcele, vyníma sa iba tá časť, ktorá bude zastavaná stavbou. Zastavanou plochou sa rozumie len pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, čo sú napríklad prístupové cesty a chodníky. Určená výmera je oslobodená od platenia odvodov, ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek v prílohe nariadenia vlády.

Pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch zo zákona nutné zaplatiť odvod, ktorého výšku presne určuje nariadenie vlády. Ustanovené sú základné sadzby odvodu za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) a zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušných katastrálnych územiach podľa kódu BPEJ, ktoré podliehajú odvodovej povinnosti. Platí sa za záber najkvalitnejšej pôdy s bonitou podľa BPEJ 1. až 4. skupiny. Platiť sa nemusí v prípade, ak ide o odňatie poľnohospodárskej pôdy pre individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2. V prípade, ak sa v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny, sa však platí aj pri zábere do 1 000 m2.

Kedy nemožno vynímaný pozemok rozdeliť

  • Podmienky delenia pozemkov upravujú právne predpisy a vymedzujú, ktoré pozemky pri prevode vlastníctva nemožno deliť a predať ich oddelenú časť.
  • Zákaz drobenia sa podľa zákona vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).
  • Pri poľnohospodárskych pozemkoch nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5 000 m2). Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Výnimka zo zákazu drobenia sa vzťahuje na prípady, ak:

  1. sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav
  2. ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu
  3. sa odčleňuje časť pozemku od pozemku a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok
  4. ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady

Výnimka podľa písmena a) a b) sa preukazuje stanoviskom obce, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad. Určujúca pre stanovisko je územnoplánovacia dokumentácia danej obce.

Právne úkony v rozpore so zákazom drobenia sú neplatné v zmysle paragrafov Občianskeho zákonníka a z právneho hľadiska nemajú už od počiatku žiadne právne účinky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #poľnohospodárstvo #pozemky