Oplatí sa vedieť, skôr ako začnete stavať

, 07.05.2019 06:00
pôda, peniaze
V najproduktívnejších oblastiach Slovenska sú trhové ceny na približnej úrovni úradných cien pôdy. Autor:

Ako sa určuje cena pôdy?

Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou do 500 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. K žiadosti treba doložiť výpis z listu vlastníctva (overený s kolkom nie starší ako 3 mesiace), kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú s kolkom), vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii. Poplatok za žiadosť je 3 eurá.

Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou nad 500 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka) (ak bol v k. ú. skončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol, vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy. Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1 000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj súhlas pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 až 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33 eur.

Pripravovaný zámer stavby na pozemku mimo zastavaného územia obce s plochou nad 15 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka) (ak bol v k. ú. skončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol, vydá pozemkový úrad za poplatok 8 eur), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy. Ak sa má zaplatiť odvod za záber (pri najkvalitnejšej pôde s bonitou 1 až 4) jeho výpočet. Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1 000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj súhlas pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33 eur vo forme kolkov.

Zdroj: Ing. Tomáš Baďura, autorizovaný geodet

Ako sa určuje cena pôdy

Úradná cena

  • slúži najmä na vyjadrenie hodnoty ornej pôdy s cieľom určenia výšky dane z nehnuteľností (z toho vyplýva aj názov zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), na uplatnenie vlastníckych práv a z nich plynúcich odvodov a na úhrady za vyvlastnenie pôdy na verejné účely.
  • cenu významnou mierou ovplyvňuje aj poloha pozemku voči obci, atraktívnosť lokality, chránené územia, konkurencia medzi kupujúcimi a podobne. Zákon tieto ovplyvňujúce skutočnosti nerieši.
  • úradnú cenu je možné ovplyvniť použitím prepočítavacích koeficientov, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Trhová cena pôdy

  • základnými prvkami trhovej ceny sú ponuka a dopyt, kvalita pozemkov (BPEJ), druh pozemkov (orná pôda, trvalé trávne porasty atď.), prístup a tvar pozemkov a vo veľkej miere ovplyvňujú cenu aj podmienky nájomnej zmluvy so súčasným užívateľom.
  • v najproduktív­nejších oblastiach Slovenska sú trhové ceny na približnej úrovni úradných cien pôdy. Ceny pozemkov na okraji obcí, a hlavne miest sú až niekoľkonásobne vyššie.
  • trhové ceny pôdy, ktoré sa nachádzajú v nižšej produkčnej schopnosti pôd Slovenska, dosahujú v niektorých prípadoch len 1/3 z hodnoty úradne stanovených cien poľnohospodár­skej pôdy.
  • cena trvalých trávnych porastov je niekoľkonásobne nižšia ako cena za ornú pôdu.
Zdroj: firma agrofarmy.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#pôda #pozemky #poľnohospodárska pôda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku