Ako sa počíta výška nemocenských dávok

, 05.05.2019 07:00
kalkulačka, peniaze
Výška ošetrovného, na ktorú má povinne poistená SZČO nárok tiež od prvého dňa potreby ošetrovania, je už od prvého dňa 55 % z denného vymeriavacieho základu. Autor:

Pri výpočte všetkých nemocenských dávok sa vychádza z denného vymeriavacieho základu, prípadne z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Z neho sa potom percentom vypočíta výška nemocenskej dávky na jeden deň, ktorá sa vynásobí počtom kalendárnych dní (teda aj sviatky, dni pracovného voľna a pokoja), za ktoré dávka patrí.

  • Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako podiel súčtu mesačných vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Ak ide o nepretržitý pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa, rozhodujúce obdobie je spravidla kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na dávku. Ak napr. nárok na dávku vznikne v roku 2019, výška dávky sa určí z hrubých príjmov dosiahnutých v roku 2018.
  • Rozhodujúce obdobie môže byť iné, ak nejde o dlhotrvajúci pracovný vzťah, zákon na tieto situácie pamätá a rozhodujúce obdobie definuje v závislosti od toho, ako dlho trvalo poistenie pred vznikom nároku na dávku. Pri zamestnancovi je napr. dôležité, aby mal od začiatku trvania pracovného pomeru aspoň 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie. Vtedy sa mu nemocenská dávka vypočíta z nového zamestnania. Ak ich nemá, výška dávky sa určí buď z príjmov dosiahnutých u iného zamestnávateľa v roku predchádzajúcom, alebo z pravdepodobného vymeriavacieho základu. Ten môže byť buď vo výške minimálneho vymeriavacieho základu, alebo vo výške príjmu, ktorý určí zamestnávateľ (napr. ak žene na rodičovskej dovolenke vzniká nárok na ďalšie materské).

Ako sa určí výška jednotlivých nemocenských dávok?

Nemocenské

SZČO, dobrovoľne poistenej osobe a zamestnancovi, ktorý si dávku uplatňuje v ochrannej lehote, vypláca Sociálna poisťovňa od prvého do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu) a od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu). Ak zamestnancovi poistenie trvá, za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ vypláca náhradu príjmu a od 11. dňa mu Sociálna poisťovňa vypláca 55 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu). Ak zamestnancovi poistenie zanikne v priebehu prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti, má nárok na nemocenské odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia, pričom výška nemocenského (25 %, resp. 55 %) závisí od toho, od ktorého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti mu nárok na nemocenské vznikne.

Ošetrovné

Sociálna poisťovňa ho poskytuje všetkým poistencom od prvého dňa potreby ošetrovania vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu).

Materské

Od prvého dňa sa poskytuje vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu).

Vyrovnávacia dávka

Poskytuje sa vo výške 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom (určuje sa z denného vymeriavacieho základu dosiahnutého pred preradením) a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu.

Príklady výpočtu

SZČO, nemocenské a ošetrovné

  • Živnostníkovi, ktorý je povinne nemocensky poistený, vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa od prvého dňa vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Od prvého do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti je to 25 %, od štvrtého dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu.
  • Ak živnostník, ktorý je niekoľko rokov nepretržite povinne nemocensky poistený, ochorie v roku 2019, rozhodujúcim obdobím pre výpočet jeho nemocenskej dávky bude rok 2018. Ak poistné platil z minimálneho vymeriavacieho základu 456 eur, dostane zo Sociálnej poisťovne nemocenské približne v sume 240 eur na mesiac. Suma dávky bude počas prvých troch dní práceneschopnosti 3,47 eura na deň, v ďalšie dni 8,24 eura na deň. Pri dlhšie trvajúcej práceneschopnosti má SZČO nárok na nemocenské najviac 52 týždňov, pričom výška dávky sa počas celej práceneschopnosti nemení.
  • Výška ošetrovného, na ktorú má povinne poistená SZČO nárok tiež od prvého dňa potreby ošetrovania, je už od prvého dňa 55 % z denného vymeriavacieho základu. Vypláca sa však najviac desať kalendárnych dní. Dávku ošetrovné dostane v tomto období SZČO, ktorá platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, vo výške 82,40 eura.
  • Materské je 75 % z denného vymeriavacieho základu, to znamená, že výška dávky by bola približne v sume 340 eur na mesiac.
  • Ak by si živnostník platil poistné do Sociálnej poisťovne napríklad z 1 000 eur, výška dávky nemocenské by bola vo výške 550 eur na mesiac, ošetrovné 183 eur a materské 750 eur.

Zamestnankyňa a materské

Materské na deň je 75 % z denného vymeriavacieho základu od prvého dňa výplaty dávky.

Príklad č. 1: Zamestnankyňa si uplatní nárok na materské v roku 2019 z pracovného pomeru, ktorý jej trvá od 1. 12. 2017. Rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského bude kalendárny rok 2018. Materské sa vypočíta z vymeriavacích základov, z ktorých platil zamestnávateľ za zamestnankyňu poistné na nemocenské poistenie v roku 2018. Mesačný hrubý príjem je 1 900 eur. Súčet hrubých príjmov v roku 2018 (1 900 eur x 12) = 22 800 eur : 365 = 62,4659 eura (denný vymeriavací základ). Denná výška materskej dávky je 46,8495 eura (62,4659 eura x 75 %). Zamestnankyňa bude mať vyplatenú materskú dávku 1 405,50 eura (30-dňový kalendárny mesiac) a 1 452,40 eura (31-dňový kalendárny mesiac).

Príklad č. 2: Zamestnankyňa si uplatní nárok na materské v roku 2019 z ukončeného pracovného pomeru, ktorý trval od roku 2015 do 30. 9. 2018. Keďže pracovný pomer bol ukončený v čase tehotenstva, bude sa na ňu vzťahovať osemmesačná ochranná lehota. V tomto prípade sa rozhodujúce obdobie pre výpočet materského určí ku dňu skončenia pracovného pomeru (k 30. 9. 2018). Materské sa vypočíta z hrubých príjmov dosiahnutých v roku 2017. Mesačný hrubý príjem v roku 2017 je 1 200 eur. Súčet vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v roku 2017 (1 200 eur x 12) = 14 400 eur : 365 = 39,4522 eura (denný vymeriavací základ). Denná výška materskej dávky je 29,5892 eura (39,4522 × 75 %). Materská dávka bude 887,70 eura (30-dňový kalendárny mesiac) a 917,30 eura (31-dňový kalendárny mesiac).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dávky #nemocenské dávky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku