Kto má nárok na materskú, nemocenskú, vyrovnávaciu dávku a ošetrovné?

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

, 06.05.2019 07:00
rodina Foto:
Nároku na materské, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, sa nemožno vzdať.
debata

Materské: ak sa rodič stará o dieťa do troch rokov jeho veku

Kto má nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Nárok na materské vzniká:

 • matke dieťaťa
 • inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará. Iným poistencom je otec dieťaťa, ak matka zomrela, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok. Po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok. Manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok. Manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť o materské pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie. Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť o materské zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa na žiadosti.

Nárok na materské matke dieťaťa vzniká:

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr

Inému poistencovi nárok vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti a zaniká uplynutím:

 • 28. týždňa od vzniku nároku na materské
 • 31. týždňa od vzniku nároku na materské, ak je osamelý
 • 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí
 • Fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár, alebo pred skutočným dňom pôrodu.

Mali by ste vedieť, že… Nároku na materské sa vzdať nemožno

Dá sa predčasne ukončiť materská? Chcela by som nastúpiť do práce, priateľ je nezamestnaný, takže on by sa staral o dieťa a požiadal by o rodičovský príspevok. Na materskej som od 5. 2. 2019.

Nároku na materské, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, sa nemožno vzdať. Teda v prípade, ak sú splnené podmienky nároku na materské, nárok na túto dávku a jej výplatu zanikne až uplynutím lehoty stanovenej zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, teda uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku na materské. Pred uplynutím tejto lehoty nárok na materské zanikne len v prípade, ak by došlo ku skutočnosti, ktorá má za následok nesplnenie podmienok trvania nároku na materské.

Z uvedeného vyplýva, že dôvodom zániku nároku na dávku materské pred uplynutím zákonom stanovej lehoty by mohlo byť len nesplnenie podmienok na trvanie nároku na materské a jeho výplatu (napr. dosiahnutie príjmu z toho istého poistného vzťahu, z ktorého bol priznaný nárok na materské; nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa). V tomto prípade pobočka začne konanie o odňatí dávky.

V prípade, ak chcete ukončiť poberanie materského z dôvodu nástupu do zamestnania, je potrebné informovať o tom pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá vám materské vypláca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Nemocenské: Ak ste pre chorobu alebo úraz na péenke

Kto má nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba či osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

 • Nárok si poistenec uplatňuje v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najlepšie ihneď po vystavení žiadosti.
 • Zamestnanec odovzdá II. diel potvrdenia pobočke iba v prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako 10 kalendárnych dní. Urobí tak prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.
 • Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia II. diel potvrdenia pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.

Výška nemocenského:

 • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % DVZ alebo PDVZ,
 • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % DVZ alebo PDVZ.

Ako sa správať počas PN

 • Ak je poistenec uznaný za dočasne práceneschopného, je povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určí jeho ošetrujúci lekár.
 • Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného poistenca informuje, v akom rozsahu môže – vzhľadom na aktuálny zdravotný stav – vykonávať bežné denné aktivity. Liečebný režim závisí od povahy ochorenia. To znamená, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú bol uznaný za dočasne práceneschopného, musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa nesmie zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi.

Postih za porušenie liečebného režimu: V prípade podozrenia z porušenia liečebného režimu Sociálna poisťovňa došetrí prípadné okolnosti v spolupráci s poistencom, od ktorého si vyžiada vyjadrenie k zistenej skutočnosti. Zároveň požiada o písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára k podozreniu z porušenia liečebného režimu. Na základe výsledkov prešetrenia rozhodne, či došlo, alebo nedošlo k porušeniu liečebného režimu. Ak vyhodnotí podozrenie ako porušenie liečebného režimu, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Sociálna poisťovňa môže poistencovi uložiť pokutu aj v prípade porušenia ďalších povinností, ktoré je v zmysle zákona o sociálnom poistení povinný dodržiavať. Napr. ak príslušnej pobočke neoznámi zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, neodstráni napriek upozorneniu prekážky na výkon kontroly (pes, pokazený zvonček alebo iná prekážka, komplikovaný prístup do bytu a pod.). Pokuta sa väčšinou pohybuje vo výške do 100 eur, za opakované porušenie povinností počas každej dočasnej pracovnej neschopnosti až do 170 eur.

Vyrovnávacia dávka: ak je žena z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu

Kto má nárok: zamestnankyňa, ktorá je preradená na inú prácu počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, do konca deviateho mesiaca po pôrode, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

Zamestnankyňa pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Následne predloží žiadosť pobočke Sociálnej poisťovne. Pred odoslaním je žiadateľka povinná vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky) a podpísať ho.

Podmienky nároku:

 • preradenie zamestnankyne na inú prácu počas tehotenstva alebo materstva
 • zníženie príjmu zamestnankyne z dôvodu preradenia
 • existencia príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ zamestnankyne
 • nesleduje sa, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie

Výška dávky

Vyrovnávacia dávka sa určuje z mesačného vymeriavacieho základu (MVZ)

MVZ = 30,4167-násobok DVZ

Percentuálna výška vyrovnávacej dávky

 • 55 % z rozdielu medzi MVZ a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu
 • 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou MVZ a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu, ak zamestnankyňa v kalendárnom mesiaci, za ktorý má nárok na vyrovnávaciu dávku, nevykonávala prácu, za ktorú má príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, počas celého kalendárneho mesiaca.

Ošetrovné: ak sa celodenne staráte o choré dieťa

Na ošetrovné má nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

 • Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.
 • Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.

Otázky a odpovede: Ošetrovné pre matku, ak otec poberá materské

Môžem žiadať v prípade choroby ošetrovné aj na 20-mesačné dieťa, s ktorým je otec dieťaťa na materskej dovolenke, resp. poberá materské?

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. Vychádzajúc z vášho podania, otec dieťaťa poberá materské, to znamená, že prevzal dieťa do starostlivosti a o toto dieťa sa stará. Vzhľadom na uvedené, v prípade, ak si uplatníte nárok na ošetrovné z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania o totožné dieťa, nárok na ošetrovné vám vznikne, ale ak budete vy osobne a celodenne ošetrovať dieťa, otec v tom období nebude spĺňať podmienku poskytovania prevzatej starostlivosti. Respektíve, ak sa o dieťa stará otec, vy nespĺňate podmienku osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa. Z uvedeného vyplýva, že potreba osobného a celodenného ošetrovania jedným poistencom a starostlivosť o dieťa iným poistencom sa navzájom vylučujú.

Ak je jeden z rodičov chorý a druhý má zlomenú nohu, počuli sme, že ošetrovné na dieťa si už môže zobrať aj jeho starý rodič. Je to naozaj tak?

Nie. V zmysle platnej legislatívy stále platí, že nárok na ošetrovné má len ten poistenec, ktorý osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. Ak by si nárok na ošetrovné chceli uplatniť starí rodičia na svoje vnúča, nárok na ošetrovné nevznikne. Starý rodič nie je v zákone ako možný poberateľ ošetrovného na svoje vnúča určený.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #nemocenská dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy