50 najdôležitejších otázok a odpovedí, ktoré zaujímajú živnostníkov - 1. časť

Podnikať na Slovensku nie je jednoduché. Každý živnostník musí spĺňať množstvo povinností. A tak pred väčšinou podnikateľov sa dennodenne vynárajú nové a nové otázky, ktoré súvisia s ich prácou. Prinášame pohľad na najdôležitejšie a najčastejšie otázky, ktoré sa živnostníci na Slovensku pýtajú.

04.06.2019 06:00
UP-notebook 3x Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Kde si môžem založiť živnosť?

Živnosť možno ohlásiť na živnostenskom úrade prostredníctvom žiadosti a potrebných dokumentov alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy. Na elektronické vybavenie živnosti je potrebný občiansky preukaz s čipom.

2. Aké doklady musím predložiť pri zakladaní živnosti?

Pri ohlásení živnosti treba predložiť tieto doklady: výpis z registra trestov (pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne jednotné kontaktné miesto), doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti), v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o skončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o skončení príslušného vzdelávania atď.), doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (len v prípade, ak adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska), súhlas so spracovaním osobných údajov. Kto si zakladá živnosť elektronicky, predloží tieto doklady naskenované (musia byť dobre čitateľné).

3. Musím sa po vybavení živnosti zaregistrovať aj na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni?

Tieto úkony za živnostníka vybaví jednotné kontaktné miesto (JKM). To okrem toho, že pridelí živnostníkovi IČO, prihlási ho do zdravotnej poisťovne i na daňový úrad. Na Slovensku existuje 49 fyzických a jedno elektronické jednotné kontaktné miesto.

4. Mám problém s podpisovaním elektronického podania. Ako mám postupovať?

Je potrebné skontrolovať si inštaláciu programu určeného na podpisovanie elektronického formuláru, ktorý je dostupný na Ústrednom portáli verejnej správy SR (ÚPVS). V prípade pretrvávania problémov s podpisovaním kontaktujte telefonickú linku ÚPVS.

5. Elektronické podanie som vyplnil a podpísal, ale nie je možné ho odoslať. Mám ho skúsiť znovu odoslať?

Ide pravdepodobne o dočasný výpadok servera. Podanie nie je potrebné znovu vypĺňať ani odosielať, pretože po obnovení funkčnosti servera bude vaše podanie automaticky odoslané do elektronickej podateľne príslušného JKM.

6. Koľko zaplatím za ohlásenie živnosti?

Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení v prípade, že sa niekto registruje na živnostenskom úrade, sa platí poplatok vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť, respektíve 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Kto si zakladá živnosť elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy, neplatí za voľnú živnosť žiadne poplatky a za remeselnú alebo viazanú živnosť zaplatí 7,50 eura za každú živnosť.

7. Ktoré živnosti patria medzi viazané?

Viazaná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej inak. Viazané živnosti sú uvedené v Prílohe č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

8. Ktoré živnosti patria medzi remeselné?

Remeselná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. Remeselné živnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie remeselnej živnosti sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom skončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

9. Ako rýchlo po ohlásení živnosti môžem začať podnikať?

Začať podnikať môžete už dňom ohlásenia živnosti. V prípade, že si zvolíte neskorší deň začatia živnosti, podnikať môžete začať až v ten deň. To znamená, že ak chcete začať podnikať čo najskôr, môžete tak urobiť v deň, keď odovzdáte všetky potrebné dokumenty na JKM alebo živnosť ohlásite elektronicky.

10. Musím si pri založení živnosti otvoriť v banke podnikateľský účet?

Zákon neprikazuje živnostníkom, aby mali podnikateľský účet. Príjem zo živnosti si môžete nechať posielať aj na svoj bežný účet, ktorý ste používali doteraz. Aby ste mali prehľad, je však lepšie používať na podnikanie samostatný účet. Daňový úrad musí vedieť, na ktorý účet sú vám zasielané príjmy z podnikania.

11. Aké odvody do zdravotnej poisťovne musím platiť, ak si založím živnosť a nebudem mať iný príjem?

Prvý rok budete platiť odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Jeho výška dosahuje v tomto roku 477 eur. Živnostníci platia odvody vo výške 14 percent z vymeriavacieho základu, čo znamená, že v prípade minimálneho vymeriavacieho základu budete platiť 66,78 eura.

12. Ak zarobím viac, budem musieť odvody do zdravotnej poisťovne doplatiť?

Zdravotná poisťovňa vám každý rok vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. V ňom porovná váš skutočný príjem s vymeriavacím základom, z ktorého ste platili odvody. Ak vyjde, že váš vymeriavací základ mal byť vyšší, budete musieť odvody doplatiť. Naopak, ak zarobíte menej než sumu, z ktorej ste platili odvody, zdravotná poisťovňa vám peniaze vráti. Vždy však musíte platiť odvody aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu. Ak platíte tieto minimálne odvody, poisťovňa vám peniaze nevráti (časť odvodov môže vrátiť len v prípade, ak bol živnostník napríklad chorý a odvody za tieto dni za neho platil štát).

Zdroj: Ústredný portál verejnej správy, Ministerstvo vnútra SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa.

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odvody #podnikanie #otázky #živnostníci #paušálne výdavky #odpovede