Zmluva o spoločenstve má povinné prílohy

Pravidlá fungovania pozemkových spoločenstiev upravuje zákon o pozemkových spoločenstvách. Ten presne stanovuje, ako sa urbár zakladá, čo musí obsahovať zmluva alebo aké majú orgány spoločenstva povinnosti.

07.06.2019 06:00
žena, farmárka, traktor Foto:
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu spoločenstva do registra.
debata

Zákon o pozemkových spoločenstvách bol novelizovaný minulý rok a rieši vnútornú organizáciu a fungovanie pozemkových spoločenstiev, vzťah pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu, zabezpečenie riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov a lesných porastov.

Novela zákon priniesla aj zmeny týkajúce sa samotného zakladania pozemkového spoločenstva a zmluvy o spoločenstve. Názov spoločenstva napríklad nesmie byť zhodný s názvom iného spoločenstva. Čo sa týka adresy sídla spoločenstva, tá musí byť uvedená v celom rozsahu: ulica, orientačné číslo, PSČ a obec. Zmenili sa aj povinné prílohy k zmluve. Zoznam nehnuteľností a zoznam členov sú povinnými prílohami zmluvy, zoznam nehnuteľností sa zvykol uvádzať priamo v zmluve.

Okrem iného novela odstránila princíp nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti s ponechaním princípu nemožnosti zrušenia a vyrovnania jej spoluvlastníctva s výnimkou postupu definovaného pri pozemkových úpravách. „Dlhodobá tendencia vo vlastníckych pomeroch spoločných nehnuteľností ukazuje, že stále vzrastá počet ich spoluvlastníkov, pričom zároveň klesá počet tých, ktorí sú ochotní zúčastňovať sa aktívne na činnosti pozemkových spoločenstiev a kandidovať do ich volených orgánov,“ uvádza sa v dôvodovej správe k predmetnému zákonu.

Druhým závažným zásahom je podľa ministerstva pôdohospodárstva zavedenie možnosti spoločenstva nadobúdať vlastníctvo podielov spoločnej nehnuteľnosti, čo bolo doterajším zákonom zakázané, ale len do limitu 49 % podielu. Tento postup spoločenstva bude podmienený súhlasom spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti. Ako súvisiaca úprava sa ustanovilo oprávnenie spoločenstva v mene svojich členov uzatvárať zmluvu o nadobudnutí vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti v prospech členov spoločenstva.

Ako sa zakladá pozemkové spoločenstvo

Čo hovorí zákon o pozemkových spoločenstvách

Spoločenstvom sa rozumie:

 1. lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali osobitné predpisy a ktoré vzniklo podľa osobitných predpisov
 2. lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov
 3. spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti
 4. spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou je poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania.

Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.

Spoločenstvo sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov alebo nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou.

O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva sa vyhotoví notárska zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina vlastníkov nehnuteľností alebo ich zástupcov prítomných na hlasovaní. Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, ktorý nechce byť členom spoločenstva, môže pri zakladaní spoločenstva ponúknuť svoj podiel na prevod inému vlastníkovi podielu spoločnej nehnuteľnosti.

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu spoločenstva do registra.

Názov spoločenstva musí obsahovať označenie „pozemkové spoločenstvo“ alebo skratku „pozem. spol.“ alebo „p. s.“ Názov spoločenstva nesmie byť zhodný s názvom iného spoločenstva.

Zmluva o spoločenstve

Zmluva o spoločenstve musí byť písomná a musí obsahovať

 1. názov spoločenstva
 2. adresu sídla spoločenstva
 3. údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
 4. orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti
 5. spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva
 6. práva a povinnosti členov spoločenstva
 7. druh činnosti spoločenstva
 8. údaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť
 9. počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond alebo ktoré spravuje právnická osoba
 10. ďalšie skutočnosti podľa odseku 2, § 13 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 4 a 5, § 15 ods. 1, 3 a 4 zákona o pozemkových spoločenstvách
 11. dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, a spôsob a rozsah úhrady alebo vyrovnania nákladov skutočne a účelne vynaložených na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania.

Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia (ďalej len „zhromaždenie“), hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva, ak tieto skutočnosti neupravuje zmluva o spoločenstve.

Súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj

 1. zoznam členov spoločenstva
 2. zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve členov spoločenstva

Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve a jedno vyhotovenie stanov, ak ich spoločenstvo vydalo; vyhotovenie zmluvy o spoločenstve alebo vyhotovenie stanov možno členovi spoločenstva vydať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #pozemkové spoločenstvá #urbáre