Pozemkové spoločenstvo sa musí registrovať

, 08.06.2019 06:00
muž, chlap
Ilustračné foto. Autor:

Zápis do registra vykonáva miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode je spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť.

Ak miestnu príslušnosť nemožno takto určiť, je miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode je výmerou najväčšia časť spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Na zápis zmeny údajov v registri a zápis zrušenia spoločenstva je miestne príslušný okresný úrad, ktorý vykonal zápis spoločenstva do registra.

<info> Okresný úrad o zápise spoločenstva do registra bezodkladne upovedomí Štatistický úrad Slovenskej republiky a na účel pridelenia identifikačného čísla mu oznámi vznik spoločenstva, jeho názov, sídlo, meno a priezvisko predsedu spoločenstva a adresu jeho bydliska a údaj, či spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť. Okresný úrad bezodkladne oznámi Štatistickému úradu Slovenskej republiky aj zmenu uvedených údajov a zánik spoločenstva.

Okresný úrad o zápise spoločenstva do registra bezodkladne upovedomí príslušný daňový úrad.

Čo sa zapisuje do registra

 • Do registra sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
 1. názov spoločenstva
 2. sídlo spoločenstva
 3. identifikačné číslo
 4. informatívny údaj o listoch vlastníctva podľa zoznamu nehnuteľností
 5. identifikačné údaje volených členov orgánov spoločenstva v rozsahu:
 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu
 2. názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu
 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb oprávnených konať za spoločenstvo a dátum vzniku a rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo,
 2. údaj, či spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť
 3. údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
 4. dátum zápisu spoločenstva do registra
 • Do registra sa zapisuje aj
 1. zrušenie spoločenstva a dôvod jeho zrušenia
 2. údaj o likvidácii spoločenstva, ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou
 3. dátum výmazu spoločenstva z registra

Register je verejne prístupný prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Okresný úrad, bez ohľadu na jeho miestnu príslušnosť, je povinný vydať žiadateľovi výpis z registra.

Zmena údajov

 1. Oznam o zmene údajov zapísaných v registri podáva predseda spoločenstva. Oznam o skončení likvidácie podáva likvidátor.
 2. Oznam o zmene údajov zapísaných v registri musí obsahovať názov spoločenstva, sídlo spoločenstva, identifikačné číslo spoločenstva, údaje, ktoré majú byť z registra vymazané a ktoré majú byť do registra zapísané, a povinné prílohy.
 3. Oznam o skončení likvidácie musí obsahovať názov spoločenstva, sídlo spoločenstva, identifikačné číslo spoločenstva a dátum skončenia likvidácie.
 4. Predseda spoločenstva je povinný oznámiť okresnému úradu zmenu údajov zapísaných v registri do 30 dní odo dňa
 1. zmeny údajov
 2. vzniku skutočnosti, na ktorej základe sa spoločenstvo zrušuje

5. Likvidátor je povinný oznámiť okresnému úradu skončenie likvidácie do 30 dní odo dňa skončenia likvidácie.

Konanie na okresnom úrade

Účastníkom konania o zápise spoločenstva do registra je navrhovateľ (predseda spoločenstva) a členovia spoločenstva. Účastníkom konania o zápise zrušenia spoločenstva je spoločenstvo a členovia spoločenstva.

Okresný úrad preverí, či

 1. návrh podala oprávnená osoba
 2. je návrh úplný
 3. údaje uvedené v návrhu sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z príloh návrhu
 4. je zaplatený správny poplatok

Ak sú splnené podmienky, okresný úrad rozhodne o zápise

 1. spoločenstva do registra
 2. zrušenia spoločenstva do registra s dodatkom „v likvidácii“, ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou
 3. zrušenia spoločenstva do registra a vymaže spoločenstvo z registra, ak sa spoločenstvo zrušuje bez likvidácie

O zápise spoločenstva do registra a zápise zrušenia spoločenstva do registra okresný úrad nevyhotovuje písomné rozhodnutie. Okresný úrad vyznačí zápis v spise a navrhovateľovi vydá potvrdenie, v ktorom uvedie označenie okresného úradu, názov spoločenstva, dátum vydania potvrdenia a údaje, ktoré zapísal do registra. Okresný úrad zasiela do 10 dní odo dňa zápisu oznam o zápise s uvedením údajov, ktoré zapísal do registra, fondu, ak tento spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti, alebo správcovi, ak vykonáva práva vlastníka podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Okresný úrad do 30 dní odo dňa doručenia oznamu zapíše do registra zmeny údajov.

Okresný úrad bezodkladne

 1. zapíše zrušenie spoločenstva do registra, ak zistí, že nastala skutočnosť podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c) zákona o pozemkových spoločenstvách
 2. vymaže spoločenstvo z registra na základe oznámenia právnickej osoby podľa § 32a ods. 4 a 5 zákona o pozemkových spoločenstvách alebo ak zistí, že došlo k zmene právnej formy.

Ak spoločenstvo, ktoré sa zrušuje s likvidáciou, nevymenuje likvidátora, okresný úrad zapíše ako likvidátora výbor zapísaný v registri alebo prvého z členov výboru alebo, ak nie je známy výbor, osobu, ktorá v mene spoločenstva vystupovala pred orgánmi štátnej správy.

Okresný úrad bezodkladne vymaže spoločenstvo z registra

 1. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zápise zrušenia spoločenstva do registra, ak sa spoločenstvo zrušilo bez likvidácie,
 2. na základe oznamu likvidátora o skončení likvidácie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#pozemky #pozemkové spoločenstvá #urbáre
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku