Kto je zdravotne postihnutá osoba a ako sa posudzuje

Považuje sa za ňu osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

, 14.06.2019 06:00
postihnutie, zťp, ťzp, vozík Foto:
Ilustračné foto.
debata

Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) je znevýhodnenie, ktoré má osoba z dôvodu jej hendikepu v porovnaní s osobou bez postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama

Čo je kompenzácia zdravotného postihnutia

 • kompenzácia sociálneho dôsledku ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • cieľom poskytovania kompenzácie je podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach
 • sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti: mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť, komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie, zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiace so zabezpečením prevádzky auta, súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy

Posudková činnosť:

Lekárska posudková činnosť

 • vykonáva ju posudkový lekár príslušného úradu práce. Hodnotí a posudzuje sa ňou zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie; určuje miera funkčnej poruchy; posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií; posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP; fyzická a psychická schopnosť osoby vykonávať opatrovanie; fyzická a psychická schopnosť osoby s ŤZP udeliť písomný súhlas; posudzuje sa potreba osobitnej starostlivosti
 • posudkový lekár môže predvolať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak: má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť jeho objektívnosť alebo úplnosť. V ostatných prípadoch vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby. Lekár je povinný pozvať ju, ak tá o to písomne požiada. Výsledkom posudkovej činnosti je lekársky posudok, v ktorom lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia (príloha č. 3 zákona č 447/2008)

Sociálna posudková činnosť

 • vykonáva ju sociálny pracovník príslušného úradu práce, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP. Posudzujú sa individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie riešiť situáciu vlastným pričinením); rodinné prostredie (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je schopná poskytnúť jej rodina); prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti; všetky druhy odkázanosti; navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie. Vykonáva sa za účasti osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie a jej výsledkom je posudkový záver

Komplexný posudok

 • na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru príslušný úrad práce vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje: mieru funkčnej poruchy; vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP; sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie; návrh druhu príspevku; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu autom alebo či má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí; termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí lekár a odôvodnenie komplexného posudku. Posudok sa nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 %.
Zdroj: upsvar

Aké príspevky môžete získať?

 • ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

Peňažný príspevok na prepravu

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 104,63 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 38,07 eura, II. skupina na 19,04 eura, III. skupina na 11,43 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,04 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 34,25 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 45,67 eura.

Príspevok na opatrovanie

Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Upravili sa podmienky príspevku na opatrovanie poskytovaného fyzickej osobe v produktívnom veku (t. j. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok), ako aj fyzickej osobe poberajúcej niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok. Novelou zákona o peňažných príspevkoch boli všetky základné výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, zároveň sa zvýšili ich maximálne výšky:

1. ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom ve­ku:

 1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 369,36 eura,
 2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 492,34 eura,
 3. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 326,16 eura,
 4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 461,81 eura,
 5. pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 480,05 eura.

2. ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:

 1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 184,71 eura,
 2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 246,20 eura,
 3. pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –163,06 eura,
 4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 230,88 eura,
 5. pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 240 eur.

Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie: podáva sa písomne na príslušnom úrade práce, pričom žiadosť podáva fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie. Žiadosť je potrebné odôvodniť. Na výzvu príslušného orgánu je osoba, ktorá žiada o priznanie príspevku, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Príspevok možno priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie.

Kto je oprávnenou osobou? Osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a súčasne je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo býva s osobou s ŤZP. Podmienka bývania sa považuje za splnenú, ak má osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu opatrovanej osoby alebo osoba s ŤZP má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.

Kedy je možné príspevok poskytnúť? Ak opatrovanie vykonáva oprávnená osoba, opatrovaná osoba s hendikepom dovŕšila 6 rokov veku, je odkázaná na opatrovanie; osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne a ak je vydané právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na opatrovanie, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno ho poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Za akých podmienok je možné získať príspevok na kúpu pomôcky? Peňažné príspevky poskytované v zmysle zákona č. 447/2008 sa neposkytujú automaticky všetkým osobám s ŤZP (teda nie sú príspevkami nárokovými). Je možné ich poskytnúť za splnenia určitých podmienok, po posúdení ťažkého zdravotného postihnutia po medicínskej stránke (lekárska posudková činnosť), ako aj sociálnych dôsledkov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia, pričom sa v rámci sociálnej posudkovej činnosti okrem iného zisťuje, či je žiadateľ skutočne na kompenzáciu odkázaný.

Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu pomôcky: Podáva ju fyzická osoba, v prípade maloletého dieťaťa osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá žiada o priznanie príspevku, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3, jej rodné číslo, ak je pridelené. Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález. Žiadosť musí obsahovať aj potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku osoby s ŤZP. K žiadosti patrí aj vyplnené tlačivo Lekársky nález doplnené o fotokópie odborných lekárskych nálezov od ošetrujúcich lekárov. Na výzvu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. V žiadosti musí byť uvedený druh príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada, a odôvodnenie žiadosti. Fyzická osoba k žiadosti o priznanie príspevku na kompenzáciu predkladá aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom.

Podkladom na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok, okrem prípadov, keď na základe lekárskeho posudku nejde o osobu s ŤZP. V týchto prípadoch je podkladom pre rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu lekársky posudok.

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura

Na kúpu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale žiadateľ oň nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

Možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura

Príspevok na osobnú asistenciu

Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 3,82 eura.

Rozsah osobnej asistencie: určuje sa podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., ktoré si nemôže osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualista a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie. Rozsah hodín sa vypočítava na kalendárny rok.

Účel osobnej asistencie: aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Osobná asistencia je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity.

Zdroj: UPSVAR, dh, zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotne postihnutí #osobná asistencia
Flowers