Od júla by mal byť vyšší príspevok na opatrovanie aj osobnú asistenciu

Rezort práce predložil návrh, ktorým sa ustanovuje zmena výšky sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

, 15.06.2019 06:00
ťzp, vozík Foto:
Súčasne sa zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 4,18 eura.
debata

Výšku peňažného príspevku na opatrovanie ustanovuje § 40 ods. 7 až 10 zákona č. 447/2008 o kompenzáciách v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), v závislosti od počtu opatrovaných osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a od rozsahu poskytovaného opatrovania.

Výška peňažného príspevku na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ŤZP sa navrhuje 430,35 eura mesačne, t. j. v sume čistej minimálnej mzdy pre rok 2019. Pri opatrovateľoch poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok je výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená vo výške zodpovedajúcej polovičnej výške peňažného príspevku pre opatrovateľov v produktívnom veku s rovnakým počtom opatrovaných a rovnakým rozsahom poskytovaného opatrovania.

Tento spôsob stanovenia výšky peňažného príspevku na opatrovanie zohľadňuje skutočnosť, že u poberateľov v produktívnom veku sa zákonom ustanovená výška peňažného príspevku na opatrovanie znižuje o tú časť príjmu opatrovanej fyzickej osoby s hendikepom, ktorá presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti tento dvojnásobok predstavuje sumu 410,14 eura) a peňažný príspevok na opatrovanie je väčšinou jediným príjmom opatrovateľa. Pre stanovenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov poberajúcich niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok sa neskúma príjem opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP (peňažný príspevok sa poskytuje v plnej výške) a peňažný príspevok nie je jediným príjmom opatrovateľa.

Súčasne sa zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 4,18 eura. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Predmetom návrhu je k 1. júlu 2019 zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie zo sumy 3,82 na sumu 4,18 eura, teda o 0,36 eura.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu 2019 2020 2021 2022
Priemerný mesačný počet poberateľov 10 380 10 910 11 400 11 700
Nárast finančných prostriedkov v eurách 2 713 477 6 844 864 7 152 287 7 340 505

Ako by sa mali zmeniť výšky peňažného príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku v porovnaní so súčasnými výškami

PP na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku, ak opatruje: Súčasná výška (do 30. 6.) v eurách Navrhovaná výška (od 1. 7.) v eurách nárast v eurách
celodenne jednu FO s ŤZP 369,36 430,35 + 60,99
celodenne viac FO s ŤZP 492,34 572,36 + 80,02
čiastočne jednu FO s ŤZP 326,16 378,70 + 52,54
čiastočne viac FO s ŤZP 461,81 532,30 + 70,49
kombinovane viac FO s ŤZP 480,05 555,20 + 75,15

Navrhované jednotlivé výšky peňažného príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov, ktorí sú penzisti, v porovnaní sú súčasnými sumami

PP na opatrovanie pre opatrovateľov, ktorým je vyplácaná dôchodková dávka: Súčasná výška (do 30. 6.)v eurách Navrhovaná výška (od 1. 7.) v eurách nárast v eurách
celodenne jednu FO s ŤZP 184,71 215,18 + 30,47
celodenne viac FO s ŤZP 246,2 286,18 + 39,98
čiastočne jednu FO s ŤZP 163,06 189,35 + 26,29
čiastočne viac FO s ŤZP 230,88 266,15 + 35,27
kombinovane viac FO s ŤZP 240,00 277,60 + 37,60

Predpokladaný priemerný mesačný počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie zvýšený o tzv. príplatok*

Peňažný príspevok na opatrovanie zvýšený o tzv. príplatok 2019 2020 2021 2022
Priemerný mesačný počet poberateľov 2 713 6 530 6 530 6 530
*Príplatok k PP na opatrovanie – pri úmrtí opatrovanej FO s ŤZP je nárok na peňažný príspevok na opatrovanie za celý mesiac, v ktorom opatrovaný zomrel, ako aj za nasledujúci mesiac.

Finančný vplyv z dôvodu zvýšenia peňažného príspevku na opatrovanie na výdavky MPSVR SR pre obdobie 2019 – 2022

Nárast finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenia peňažného príspevku na opatrovanie 2019 (v eurách) 2020 (v eurách) 2021 (v eurách) 2022 (v eurách)
– u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku 3 591 239 8 862 931 9 070 943 9 317 503
– u opatrovateľov v produktívnom veku 10 698 078 26 816 805 28 173 341 29 025 659
– u opatrovateľov, ktorým je zvýšený príspevok o tzv. príplatok 246 883 594 230 594 230 594 230
SPOLU: 14 536 201 36 273 966 37 838 514 38 937 392

Celkový finančný vplyv z dôvodu zvýšenia sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a zvýšenia príspevku na opatrovanie na výdavky rezortu práce pre obdobie 2019 až 2022

Rok/euro 2019 (v eurách) 2020 (v eurách) 2021 (v eurách) 2022 (v eurách)
Peňažný príspevok na opatrovanie 14 536 201 36 273 966 37 838 514 38 937 392
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu 2 713 477 6 844 864 7 152 287 7 340 505
Celkový nárast finančných prostriedkov 17 249 678 43 118 830 44 990 801 46 277 897

Predpokladaný priemerný mesačný počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie

Priemerný mesačný počet poberateľov príspevku na opatrovanie 2019 2020 2021 2022
poberatelia v produktívnom veku 33 730 35 130 36 804 37 890
poberatelia, ktorým je vyplácaná dôchodková dávka 22 650 23 260 23 800 24 415

Predpokladaný vývoj priemerného mesačného počtu poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v produktívnom veku podľa počtu opatrovaných a rozsahu poskytovaného opatrovania

Priemerný mesačný počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie 2019 2020 2021 2022
– celodenne jednu FO s ŤZP* 31 100 32 100 33 250 34 000
– celodenne viac FO s ŤZP 1 050 1 400 1 810 1 990
– čiastočne jednu FO s ŤZP 1 510 1 550 1 655 1 800
– čiastočne viac FO s ŤZP 30 38 43 50
– kombinovane viac FO s ŤZP 40 42 46 50
*FO s ŤZP- fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Predpokladaný vývoj priemerného mesačného počtu poberateľov príspevku na opatrovanie, ktorí poberajú dôchodkovú dávku podľa počtu opatrovaných a rozsahu poskytovaného opatrovania

Priemerný mesačný počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie 2019 2020 2021 2022
– celodenne jednu FO s ŤZP* 22 029 22 530 23 039 23 539
– celodenne viac FO s ŤZP 411 520 545 660
– čiastočne jednu FO s ŤZP 200 200 200 200
– čiastočne viac FO s ŤZP 0 0 1 1
– kombinovane viac FO s ŤZP 10 10 15 15
*FO s ŤZP- fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #osobná asistencia #opatrovateľské služby
Flowers