Poznáte povinnosti a právomoci advokátov?

Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta.

, 27.06.2019 06:00
žena, advokát, prst Foto:
Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky.
debata

Povinnosti advokátov

 1. Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.
 2. Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou. To znamená, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.
 3. Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis komory.
 4. Advokát je povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať klienta o výške odmeny za právne služby ešte pred ich začatím, inak mu odmena nepatrí. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby vykonať bezodkladne.
 5. Odmena advokátovi nepatrí za tie úkony, pri ktorých nepostupoval s odbornou starostlivosťou.
 6. Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade s platnou legislatívou.
 7. Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.
 8. Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokátoch.
 9. Komora uznesením môže upraviť ďalšie práva a povinnosti komory, advokátov a dotknutých osôb prijatím kódexu správania podľa osobitného predpisu.

Služby na Slovensku a v zahraničí

 1. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky.
 2. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby aj mimo územia Slovenskej republiky v medziach ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným v zákone.
 3. Ak je advokátskej komore známe, že advokát poskytuje právne služby v cudzine na základe registrácie v príslušnej komore, komora informuje príslušnú komoru
 1. o začatí a dôvodoch začatia disciplinárneho konania proti advokátovi
 2. o pozastavení alebo zániku, ako aj o dôvodoch pozastavenia alebo zániku oprávnenia poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky
 3. o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb advokátom.

Právo vybrať si advokáta

 1. Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta.
 2. Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na zastupovanie ustanovený.
 3. Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak
 1. v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada
 2. sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť
 3. protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne
 4. informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť
 5. vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory
 2. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu.
 3. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný. Neplatí vo veciach poskytovania bezplatnej právnej služby.
 4. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi.
 5. Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.

Mlčanlivosť advokáta

 1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak.
 2. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.
 3. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.
 4. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
 5. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom.
 6. Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom konaní podľa tohto zákona. Podrobnosti určí disciplinárny poriadok komory.
 7. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.
 8. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na
 1. zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným
 2. iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb
 3. členov orgánov komory a jej zamestnancov

9. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #právo #advokát #advokátka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy