Koho môžete vydediť a čo ovplyvňuje platnosť závetu

Občiansky zákonník určuje prípustné dôvody vydedenia:

08.07.2019 06:00
podpis, zmluva, závet Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch:

  • v prípade, ak chcete potomka vydediť z tohto dôvodu, tak musíte zvážiť reálne možnosti poskytnutia pomoci zo strany potomka, pretože z jeho strany môže ísť o objektívne prekážky, ktoré mu bránia poskytnúť poručiteľovi pomoc (pobyt v zahraničí, choroba samotného potomka…).

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať:

  • pri tomto dôvode sa posudzuje, či vzťah medzi poručiteľom a potomkom mal naozaj charakter skutočného vzťahu, či nešlo len o predstieraný a formálny vzťah. Stav možno posúdiť z rozličných vonkajších prejavov, napríklad z osobného, prípadne písomného styku, zo vzájomnej starostlivosti potomka a poručiteľa a podobne. Pri hodnotení stavu nemožno zabudnúť ani na konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem.

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka:

  • v tomto prípade sa vyžaduje právoplatné odsúdenie vydedeného dediča rozhodnutím trestného súdu pre úmyselný trestný čin. Neprihliada sa na to, o aký trestný čin ide, podmienkou platného vydedenia je trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka ako skutočnosť, že ide o úmyselný trestný čin.

d) trvalo vedie neusporiadaný život:

  • usporiadaným životom sa myslí zriadený, čestný, poriadny, počestný život. Ak potomok trvale nežije takýmto životom, môže byť poručiteľom vydedený. Takto vedený život musí byť objektívne preukázateľný.

Vydediť svojho príbuzného môžete formou listiny o vydedení, ktorá musí mať formu potrebnú pre závet. Najlepšie vám ju vypracuje notár. Musí obsahovať presný dátum a okruh vydedených osôb a váš vlastnoručný podpis. Dôvod vydedenia musíte uviesť čo najkonkrétnejšie.

Dedičský podiel vydedenej osoby nadobudnú rovnakým dielom jej deti. Ak sa má vydedenie vzťahovať aj na deti vydedeného potomka, musí sa to v listine o vydedení presne uviesť.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
závet, dedenie, senior, Ilustračné foto.

Ak sa situácia zmení a vzťahy sa napravia, poručiteľ môže počas svojho života rozhodnutie o vydedení zmeniť. Zrušiť rozhodnutie o vydedení môže (s výnimkou notárskej zápisnice) aj zničením listiny obsahujúcej vydedenie.

Potrebné je, aby si osoba, ktorá chce niekoho vydediť, dôsledne premyslela a uvedomila účinky tohto svojho rozhodnutia, preto je v takom prípade najlepšie požiadať o radu notára.

Zdroj: notárska komora

Otázky a odpovede o závete

Aké druhy závetu povoľuje na Slovensku legislatíva?

V súčasnosti platná právna úprava povoľuje napísať tieto druhy testamentov: závet písaný vlastnou rukou (holografný závet), závet napísaný na stroji alebo počítači (alografný), osobitá forma závetu a závet v podobe notárskej zápisnice

Čo ovplyvňuje platnosť závetu písaného vlastnou rukou?

Pre platnosť závetu spísaného vlastnou sa vyžaduje: po 1. – závetca musí sám napísať celé znenie závetu, po 2. – závetca musí napísať deň, mesiac, rok, kedy závet napísal a po 3. – závetca musí závet podpísať. Pri tomto type závetu nemusia byť prítomní svedkovia a podpis závetcu nemusí byť úradne overený. Pozor si treba dať na to, že pri tomto type závetu musí byť každá časť napísaná vlastnou rukou, ak bude napríklad dátum alebo iná jedna veta z testamentu napísaná inak ako rukou, bude takýto závet neplatný v celom rozsahu.

Čo ovplyvňuje platnosť závetu nenapísaného vlastnou rukou?

Ide o typ závetu, kde je prípustné, aby obsah a dátum napísal niekto iný, nie závetca. Urobiť tak môže mechanicky alebo vlastnou rukou, podpis závetcu však musí byť vlastnoručný. Testament môže byť napísaný aj na písacom stroji alebo počítači, ale v tom prípade musí byť podpísaný pred dvoma svedkami, ktorí v ďalšej listine dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle závetcu. Závetca musí závet podpísať vlastnou rukou a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami musí výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. Podpis závetcu nemusí byť úradne overený.

Ako vyzerá závet v podobe notárskej zápisnice?

Notár spíše na základe vyhlásenia závetcu notársku zápisnicu o závete. Vo forme notárskej zápisnice môže spísať závet každý, kto nebol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony a je starší ako 15 rokov. Spisuje ho kvalifikovaný notár, ktorý zabezpečí pravosť a vierohodnosť závetu. Notár je zo zákona povinný závet spísaný vo forme notárskej zápisnice zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému je isté, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť.

Kto zodpovedá za obsah testamentu v podobe notárskej zápisnice?

Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár. Závet v tejto forme môže na žiadosť závetcu spísať ktorýkoľvek notár, pri jeho spisovaní neplatí žiadna miestna príslušnosť notára. Náležitosti každej notárskej zápisnice, teda aj závetu, sú ustanovené v Notárskom poriadku. Každú notársku zápisnicu, teda aj závet, na záver podpisuje účastník zápisnice, teda v prípade závetu závetca.

Čo musí zápisnica obsahovať?

Obsah zápisnice tvorí: a) miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice, b) meno, priezvisko a sídlo notára, c) meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov, d) vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony, e) údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka, f) ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať, g) obsah právneho úkonu, h) údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená, i) podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis, j) odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
pohovor, práca, kariéra Ilustračné foto.

Aké sú povinnosti notára po vytvorení závetu v podobe notárskej zápisnice?

Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, zabezpečí bez zbytočného odkladu po vykonaní tohto úkonu jeho zaregistrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov. V informácii pre Notársky centrálny register závetov uvedie, o akú listinu ide, dátum jej spísania, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a údaj o trvalom pobyte účastníka. Notárske zápisnice sa uschovajú v kovovej skrini (ochrana pred zničením napr. požiarom) v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.

Možno v notárskej zápisnici robiť zmeny?

V notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenskej republiky. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.

Čo je osobitá forma závetu?

Ak je pisateľ závetu v zlom zdravotnom stave, nevidiaci, nepočujúci, nemôže písať alebo čítať, využíva sa osobitá forma závetu. Prítomní musia byť traja svedkovia, pred ktorými sa nahlas prečíta text závetu, ktorý oni svojím podpisom potvrdia. Svedkami závetu môžu byť len osoby spôsobilé na právne úkony, ďalej to nesmú byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Taktiež nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby Pisateľom, ako aj predčitateľom môže byť aj svedok. Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. V závete musí byť uvedené, kto listinu napísal a prečítal.

Možno mať závet doma?

Platnosť testamentu neovplyvňuje miesto uloženia. Osoba, ktorá závet napísala, môže si ho ponechať u seba, môže ho zveriť svojmu dôverníkovi, dedičovi alebo právnemu zástupcovi.

Možno testament uložiť u notára?

Najspoľahlivejším spôsobom úschovy závetu je jeho uloženie u notára. Závet možno zveriť ktorémukoľvek notárovi. Po prijatí závetu je notár povinný spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti k úschove listiny (miesto a čas prevzatia závetu, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá uschováva listinu, údaj, o akú listinu ide a údaj o tom, že listina bola notárom prevzatá do úschovy. Listina obsahujúca závet musí byť notárovi predložená otvorená, nie je prípustné, aby bola predložená v zalepenej obálke. Notár závet preskúma a podrobným opisom zistených chýb a zaprotokolovaním výslovnej žiadosti o úschovu aj napriek upozorneniu sa notár zbaví prípadných nárokov zo zodpovednosti za škodu, ktoré by voči nemu mohli byť vznesené, ak bude závet v dôsledku zistených chýb neplatný alebo neúčinný.

Každú úschovu závetu notár bezodkladne oznámi súdu, v obvode ktorého má osoba, ktorá závet napísala, trvalé bydlisko. V oznámení uvedie, o akú listinu ide, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá závet napísala. Vydanie závetu je jediný spôsob ukončenia úschovy v zmysle zákona.

Dá sa úschova závetu u notára zrušiť?

Úschovu nemožno zrušiť žiadnym úkonom notára a listinu, ktorá je predmetnom úschovy, nemožno zničiť v rámci skartácie. Listinu možno vydať iba tomu, kto ju vložil do úschovy, v prípade závetu len poručiteľovi, a ďalej tomu, kto sa preukáže osobitným splnomocnením, ktoré ho výslovne oprávňuje na prevzatie listiny v úschove, pričom pravosť podpisu musí byť úradne overená. O vydaní závetu notár spíše zápisnicu.

Musí poručiteľ ustanoviť v závete dedičské podiely?

Podľa Občianskeho zákonníka platí, že „v závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké“. Ak v závete neurčí podiely, ktoré majú dedičia zdediť, každý dedič zdedí rovnaký podiel. Ak závetca plánuje určiť podiely, musí pamätať na ustanovenie Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí, že „maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.“

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
podpis, závet, zmluva, dedičstvo Ilustračné foto.

Môže poručiteľ dedičom v závete klásť podmienky?

Podmienka v závete je neplatná: Občiansky zákonník vyslovene uvádza, že „akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky“. Zákon teda zakazuje, aby poručiteľ v závete stanovil príkazy a podmienky, za ktorých sa má jeho posledná vôľa vykonať. Príkazy, aby dedič použil dedičstvo alebo jeho časť určitým spôsobom, alebo aby dedič niečo vykonal (udržiavanie hrobu, zákaz predaja zdedeného majetku), nemajú právne následky, to znamená, že sa na ne neprihliada

Ako možno zmeniť alebo zrušiť závet?

Ak chce poručiteľ zmeniť alebo zrušiť závet, môže to urobiť takto: listinu, na ktorej je napísaný závet, roztrhá alebo inak zničí, napíše odvolanie pôvodného závetu (musí mať takú istú formu ako posledná vôľa) alebo napíše nový závet (platný je závet s neskorším dátumom spísania).

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #závet #Občiansky zákonník #vydedenie #dedenie