Ako začať, ak chcete žiadať o invalidný dôchodok

Invalidita nie je podmienená dlhodobou práceneschopnosťou, ale dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

19.07.2019 06:00
invalid, dôchodok, žiadosť, posudok, otáznik, Foto:
Invalidita nie je podmienená dlhodobou práceneschopnosťou, ale dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
debata

O invalidný dôchodok môže žiadať poistenec, ktorý súčasne splní nasledujúce podmienky:

  • je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať rozhoduje posudkový lekár),
  • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku),
  • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

Čo musíte splniť

  • Pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave, ktorý trvá spravidla jeden rok a o ktorom možno predpokladať, že bude pokračovať ďalej, môže poistenec na základe odporúčania ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého pobytu.
  • K žiadosti treba predložiť viaceré doklady: platný občiansky preukaz, tlačivo Prehliadka zisťovania – vyplnená a potvrdená ošetrujúcim lekárom, doklad o ukončení vzdelania alebo doklad o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenská knižka alebo doklad o dobe výkonu vojenskej služby vydaný príslušnou vojenskou správou, doklady pre zohľadnenie starostlivosti rodiča o dieťa a u ženy aj zohľadnenie počtu vychovaných detí (napr. rodné listy detí), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, potvrdenia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, hodnoverný doklad preukazujúci dobu zamestnania, ktorá nebola uvedená v zaslanej informácii o stave individuálneho účtu a potvrdenia zamestnávateľov o dobe zamestnania pred 1. 5. 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu o sociálnom zabezpečení, potvrdenia zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti, prípadne doklad o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k nej, ak sa žiada priznať invalidný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa tieto dávky vyplácali, prípadne potvrdenie o výške vykonaných zrážok, ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy.
  • Navyše musí poistenec priložiť aj odborné lekárske nálezy od ošetrujúceho lekára, resp. lekárske správy od špecialistov a potvrdenie o poberaní a zastavení výplaty nemocenských dávok a ukončení ročného podporného obdobia. O presnom postupe a termíne spísania žiadosti o dôchodok i posúdenia zdravotného stavu je vhodné informovať sa vopred v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
  • Spísanie žiadosti o dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom sa uskutoční spravidla v ten istý deň.

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne posudzuje zdravotný stav poistenca na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10 %.

Najzávažnejším zdravotným postihnutím poistenca pri posudzovaní invalidity bolo degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kĺbu. Posudkový lekár mu preto určil v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %.

Poistenec mal aj ďalšie zdravotné problémy – vysoký krvný tlak, bolesti chrbtice a pravého ramenného kĺbu, ale ani jedno ochorenie samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu. Preto mu posudkový lekár mohol mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšiť maximálne o ďalších 10 % (spolu za ďalšie tri diagnózy), takže poistencovi bola priznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť spolu 55 %.

Žiadosť nemusí byť podmienená dlhodobou péenkou

Invalidita nie je podmienená dlhodobou práceneschopnos­ťou, ale dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Občan je invalidný vtedy, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Zdravotný stav poistenca posudzuje na návrh ošetrujúceho lekára posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Riadi sa pritom zákonom o sociálnom poistení, ktorý vo svojej prílohe podrobne stanovuje pre jednotlivé diagnózy percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Konanie o priznaní invalidného dôchodku začne na základe písomnej žiadosti občana, ktorý si v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu uplatní nárok na tento dôchodok (na odporúčanie ošetrujúceho lekára).

Ak má občan z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti ešte nárok na dávku nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, je vhodné, aby o priznanie invalidného dôchodku požiadal až vtedy, keď je už známy deň zániku nároku na uvedené dávky. Bez určenia tohto dňa totiž nie je možné rozhodnúť o priznaní invalidného dôchodku. Poistenec okrem uvedenej medicínskej podmienky, musí splniť aj podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #nepriaznivý zdravotný stav #posudkoví lekári #posudok