Ako sa zmenili sumy opakovaných príspevkov na kompenzáciu?

Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

, 17.07.2019 09:00
invalid, vozíčkar, príspevky, invalidný dôchodok, Foto:
Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
debata

Peňažný príspevok na prepravu

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 107,25 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 39,02 eura, II. skupina na 19,51 eura, III. skupina na 11,71 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,51 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 35,11 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 46,82 eura.

Osobná asistencia je určená najmä pre tých... Foto: SHUTTERSTOCK
hendikep, osobnáasistencia, ťzp, postihnutie, Osobná asistencia je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote.

Príspevok na opatrovanie

Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Upravili sa podmienky príspevku na opatrovanie poskytovaného fyzickej osobe v produktívnom veku (t. j. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok), ako aj fyzickej osobe poberajúcej niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok. Koľko peňazí dostanú opatrovatelia:

1. ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom veku:

PP na opatrovanie, ak opatruje: do 30. 6. 2019 v eurách od 1. 7. 2019 v eurách nárast v eurách
– celodenne jednu FO s ŤZP 369,36 430,35 + 60,99
– celodenne viac FO s ŤZP 492,34 572,36 + 80,02
– čiastočne jednu FO s ŤZP 326,16 378,70 + 52,54
– čiastočne viac FO s ŤZP 461,81 532,30 + 70,49
– kombinovane viac FO s ŤZP 480,05 555,20 + 75,15

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak:

  • je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

2. ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:

PP na opatrovanie ak opatruje: do 30. 6. 2019 v eurách od 1. 7. 2019 v eurách nárast v eurách
– celodenne jednu FO s ŤZP 184,71 215,18 + 30,47
– celodenne viac FO s ŤZP 246,22 86,18 + 39,98
– čiastočne jednu FO s ŤZP 163,06 189,35 + 26,29
– čiastočne viac FO s ŤZP 230,88 266,15 + 35,27
– kombinovane viac FO s ŤZP 240,00 277,60 + 37,60

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Príspevok na osobnú asistenciu

Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je od júla 4,18 eura.

Rozsah osobnej asistencie: určuje sa podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., ktoré si nemôže osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualista a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie, ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie. Rozsah hodín sa vypočítava na kalendárny rok.

Účel osobnej asistencie: aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Osobná asistencia je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity.

Príspevky, ktorých sumy sa nemenia

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno ho poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura

Príspevok na úpravu auta môže dostať ten, kto... Foto: SHUTTERSTOCK
auto, invalidné parkovanie, vozíčkar, hendikep, Príspevok na úpravu auta môže dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom.

Na kúpu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale žiadateľ oň nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, domu a garáže

Možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura

Zdroj: UPSVAR, dh, zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #osobná asistencia #opatrovateľské služby #príspevky na kompenzáciu #opakované príspevky
Flowers