Ako sa zmenil od júla nájom lesných pozemkov

Marek Chromjak, advokátsky koncipient z advokátskej kancelárie V4 Legal, s.r.o.: 1. júla 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde) a tiež zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (zákon o lesoch).

24.07.2019 06:00
lesy, les, pôda, nájom, pozemky, Foto:
Ak v zmluve nebude dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu.
debata

Novela rieši zmenu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, upravuje sadzobník správnych poplatkov a uvádza zmeny v zákone o nájme poľnohospodárskych pozemkov vyplývajúce z vyňatia oblasti nájmu lesných pozemkov z tohto zákona. Návrh obsahuje aj novelizáciu ustanovení zákona o lesoch, vrátane problematiky nájmu lesných pozemkov.

Ukončenie nájmu pozemkov

Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde sa vo svojom úvode venuje dlhodobej problematike duálnej právnej úpravy spôsobu ukončenia nájmu lesných pozemkov. Keď 24. júna 1991 nadobudol tento zákon účinnosť, vznikol k všetkým poľnohospodárskym pôdam a k lesným pozemkom nájomný vzťah zo zákona (podľa § 22 zákona). Nesúlad medzi zákonom o lesoch a podmienkami zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde viažucimi sa k spôsobu ukončenia nájmu zo zákona spôsoboval v praxi už roky mnohé problémy.

Nová právna úprava sa sústredila na to, aby proces ukončenia nájmu lesných pozemkov zo zákona bol podrobnejšie a jednoznačnejšie konkretizovaný. Od 1. júla 2019 bude môcť byť takto vzniknutý nájomný vzťah k lesnému pozemku vypovedaný vlastníkom pozemku, a to k 1. januáru. Výpovedná lehota bude jeden rok. Ak bude chcieť nájomnú zmluvu vypovedať podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel, bude povinný priložiť k výpovedi z nájomného vzťahu písomný súhlas spoluvlastníkov, ktorých veľkosť spoluvlastníckeho podielu spolu s jeho spoluvlastníckym podielom predstavuje nadpolovičný spoluvlastnícky podiel v rámci daného pozemku. Ak podielový spoluvlastník vlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel k lesnému pozemku, takýto súhlas samozrejme nebude potrebný. Okrem prípadného písomného súhlasu spoluvlastníkov bude potrebné k výpovedi priložiť aj doklady preukazujúce údaje o vlastníctve a uzatvoriť písomnú dohodu o odovzdaní a prevzatí lesného pozemku. Nájomný vzťah bude môcť okrem výpovede zo strany vlastníka zaniknúť aj dohodou alebo na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Vlastník, ktorému takýmto spôsobom zanikol nájomný vzťah, má právo požiadať o úhradu nájomného v lehote odo dňa nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav do dňa nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom.

Aby sa odstránili dosiaľ neusporiadané vzťahy na užívaných poľnohospodárskych a lesných pozemkoch bez dohody, do zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde bolo včlenené ustanovenie, na základe ktorého sa dňom účinnosti zákona automaticky vytvorí medzi vlastníkom nehnuteľností a doterajším užívateľom nájomný vzťah. Výška nájomného za lesný pozemok z novovzniknutého nájomného vzťahu sa určí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo. Takto vzniknutý nájomný vzťah bude možné vypovedať, pričom výpovedná doba je tri mesiace a táto začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Úprava režimu nájmu lesného pozemku

Zrejme najväčšiu časť novelizácie tvorí nájom lesného pozemku a osobitne obhospodarovanie lesa, ktoré je zakotvené v novom deviatom diele zákona o lesoch. Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa budú vzťahovať ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon o lesoch neustanovuje inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a okrem obligatórnych náležitostí vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka musí obsahovať: spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa § 40 zákona o lesoch a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných na základe zákona o lesoch, grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa zákona o lesoch a tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí.

Taktiež v prípade, ak nájomca alebo podielový spoluvlastník nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, obligatórnou prílohou nájomnej zmluvy je aj písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku.

V nájomnej zmluve bude môcť byť dohodnutý rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa zákona o lesoch, zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva alebo zastupovanie podľa iného, osobitného predpisu. Týmto ustanovením zákon nepriamo nabáda účastníkov nájomnej zmluvy, aby si oprávnenie vymedzili už pri tvorbe nájomnej zmluvy a predišli prípadným komplikáciám v budúcnosti.

Ak bolo účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch, nájomný vzťah bude trvať najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru. Výpovedná lehota je päť rokov a výpoveď musí mať písomnú formu. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na určitú dobu, skončí sa uplynutím tejto doby. Nájomná zmluva sa obnovovať nebude, pokiaľ tak vyslovene nie je dohodnuté.

Ak v zmluve nebude dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška nájomného sa určí dohodou. Ak má byť výška nájomného nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady nájomného alebo bezodplatné užívanie lesného pozemku a v takom prípade bude táto považovaná za zmluvu o výpožičke podľa ustanovení § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

Obdobne ako v Občianskom zákonníku, nájom môže zaniknúť buď uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, alebo výpoveďou. Zákon o lesoch uvádza ešte jeden špecifický prípad, keď nájom k lesnému pozemku zanikne po uplynutí platnosti programu starostlivosti o lesy. Vypovedať nájomný vzťah bude možné k 1. januáru a výpovedná lehota pri nájme lesného pozemku na dobu určitú bude rok a na dobu neurčitú až 5 rokov. Ak si účastníci nájmu nedohodnú inak, nájomné sa bude platiť ročne pozadu a výška nájomného bude tiež predmetom dohody. Nájomca bude mať právo požadovať aj primerané zníženie nájomného za zákonom o lesoch daných podmienok a primeranú náhradu za náklady, ktoré vynaložil na udržiavanie lesného pozemku.

V neposlednom rade sa novelizácia venovala bližšej úprave nájmu lesných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve nezistených vlastníkov. Čo sa týka postupu pri prenájme lesných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov, bude sa postupovať rovnako, ako pri správe ostatného majetku vo vlastníctve štátu. Nová právna úprava ďalej určuje, že k takýmto pozemkom je potrebné vždy uzavrieť nájomnú zmluvu bez ohľadu na veľkosť spoluvlastníckeho podielu v prenajímanom majetku. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy bude predkladať obhospodarovateľ lesa do troch mesiacov od zápisu do evidencie lesných pozemkov. Do uzavretia nájomnej zmluvy bude správca oprávnený vyžadovať od obhospodarovateľa lesa úhradu za užívanie majetku štátu najmenej vo výške nájomného. Zákon o lesoch s cieľom ochrany majetku štátu určil, že výška nájomného nesmie byť nižšia, ako výška nájomného určená podľa osobitného predpisu.

Lesná cesta

Nová právna úprava po prvýkrát pridala definíciu pojmu investičnej lesnej cesty priamo do zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde – teda rozumie sa ňou lesná cesta alebo jej časť vrátane stavieb a zariadení, ktoré s ňou súvisia, ktorá bola doterajším užívateľom vybudovaná ako stavba alebo ako investícia a je evidovaná v účtovníctve podľa osobitného predpisu. Každá investičná lesná cesta teda musí byť evidovaná v účtovníctve. Všetci doterajší užívatelia investičných lesných ciest budú povinní vydať v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vlastníka potvrdenie, že lesná cesta sa považuje za investičnú lesnú cestu. Doterajší užívateľ, ktorý spravuje investičnú lesnú cestu, ju bude môcť na základe žiadosti vlastníka alebo združenia dohodou o vydaní majetku bezodplatne odovzdať. Investičná lesná cesta (alebo jej časť), ktorá prechádza pozemkami viacerých vlastníkov, bude po jej odovzdaní podielovým spoluvlastníctvom majiteľov týchto pozemkov, a to podľa veľkosti podielu investičnej lesnej cesty na pozemku vlastníka.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #lesy #poľnohospodárska pôda #nájom lesnej pôdy