Stal sa vám pracovný úraz? O aké dávky môžete žiadať

Pracovný úraz alebo choroba z povolania spadá pod úrazové poistenie, ktoré však neplatí zamestnanec, ale zamestnávateľ. Človek, ktorému sa pracovný úraz stane alebo má diagnostikovanú chorobu z povolania, môže žiadať o kompenzáciu Sociálnu poisťovňu. Tá vypláca, po splnení zákonom stanovených podmienok, 13 úrazových dávok.

, 07.08.2019 09:00
UP-14-davky 3 Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na úrazové dávky môže vzniknúť poškodenému zamestnancovi výhradne vtedy, ak k poškodeniu zdravia dôjde následkom pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania a splní podmienky na konkrétnu dávku ustanovené zákonom.

„Zo Sociálnej poisťovne majú nárok na úrazové dávky len tí poškodení zamestnanci, ktorí boli povinne zo zákona úrazovo poistení – teda zamestnanci, respektíve dohodári, za ktorých zamestnávatelia odvádzali do Sociálnej poisťovne poistné na úrazové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení. Samostatne zárobkovo činné osoby ani dobrovoľne poistené osoby neplatia poistné na úrazové poistenie, takže nárok na konkrétnu dávku úrazového poistenia im nemôže vzniknúť; môžu však využívať komerčné poistenia v tejto oblasti,“ upozorňuje na podmienky riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Úrazové poistenie je teda povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce.

Ak sa zamestnancovi stane pracovný úraz, musí o úrazovú dávku žiadať sám. „Prvým predpokladom na to, aby bola zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz, priznaná niektorá z dávok úrazového poistenia je, aby si poškodený zamestnanec podal v pobočke Sociálnej poisťovne písomnú žiadosť o konkrétnu úrazovú dávku,“ vysveľuje Višváder.

Poškodený zamestnanec si uplatňuje nárok na niektoré úrazové dávky podľa závažnosti poškodenia zdravia. Sociálna poisťovňa poskytuje tieto úrazové dávky: úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a náhrada nákladov spojená s liečením. Niektoré dávky sú nadstavbové: úrazový príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a k nemocenskému, úrazová renta k invalidnému dôchodku.

Poškodený alebo aj pozostalý si môže súčasne uplatniť nárok na viacero úrazových dávok. Vylučuje sa súbeh úrazovej renty s nárokom na úrazový príplatok. Nárok na úrazovú rentu nemá poškodený zamestnanec ani v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné. „Po splnení zákonom stanovených podmienok, ktoré sa preverujú, môže ten, kto utrpel pracovný úraz alebo mu bola zistená choroba z povolania, získať niektorú alebo aj viaceré úrazové dávky, prevažne peňažného charakteru, pričom podmienky na ich získanie a výpočet sú dané pre každú osobitne,“ vysvetlil Peter Višváder. Čiže to závisí od konkrétnej životnej situácie.

„Zamestnávateľ tiež musí určiť mieru zavinenia úrazu – môže sa jej zbaviť celkom alebo čiastočne, ak preukáže, že napr. zamestnanec svojím zavinením porušil predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený alebo si škodu spôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť. Čiže úrazová dávka sa nedá získať automaticky, okolnosti pracovného úrazu treba preskúmať – dôležité je, aby zamestnávateľ posúdil úraz ako pracovný a oznámil to Sociálnej poisťovni,“ dodal Višváder.

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #zamestnávateľ #Sociálna poisťovňa #úrazové poistenie #úrazové dávky
Flowers