Dávky, ktoré môžete dostať z úrazového poistenia

Sociálna poisťovňa poskytuje desiatku dávok z úrazového poistenia. Všetky majú rôzne podmienky aj rôzne sumy.

08.08.2019 08:00
zranenie, úraz, záchranár, sanitka, prvá pomoc Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrazový príplatok

Poskytuje sa zamestnancovi počas péenky v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Účelom dávky je v určitej miere nahradiť rozdiel medzi čistým príjmom, ktorý zamestnanec obvykle dosahoval v čase, keď bol pracovne aktívny pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania, a náhradou príjmu alebo nemocenským, ktoré sa mu poskytujú počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienky nároku: nárok vzniká zamestnancovi, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a súčasne ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.

Výška dávky: suma úrazového príplatku je 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa péenky vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do jej tretieho dňa, 25 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ak zamestnávateľ preukázal určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik tohto poškodenia zdravia, znižuje sa suma úrazového príplatku o mieru zavinenia poškodeného tak, aby konečná suma úrazového príplatku zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.

Výplata dávky: vypláca sa mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Úrazová renta

Je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, teda činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Podmienky nároku: nárok na ňu vzniká poškodenému, ak je pokles jeho pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Ak bol poškodený po vzniku poistnej udalosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania dočasne práceneschopný, nárok na úrazovú rentu mu vznikne až odo dňa, keď nebude mať v súvislosti s týmto pracovným úrazom alebo chorobou z povolania nárok na úrazový príplatok.

Výška dávky: základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Výplata dávky: vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa.

Posúdenie zdravotného stavu: vznik, resp. trvanie poklesu pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo osoby spadajúcej do osobného rozsahu úrazového poistenia posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia.

Suma úrazovej renty: úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2019 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 sa zvýšila o 2,6 %.

Príklad č. 1: Poškodený, ktorému vznikol od 1. mája 2018 pracovný pomer u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze, utrpel 20. januára 2019 pracovný úraz. Po posúdení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty určil posudkový lekár sociálneho poistenia v dôsledku pracovného úrazu 70 % pokles pracovnej schopnosti poškodeného od 5. mája 2019. Keďže poškodený sa stal zamestnancom tohto zamestnávateľa počas roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom utrpel pracovný úraz, a obdobie nemocenského poistenia od vzniku tohto pracovného pomeru, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, trvalo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol pracovný úraz, denný vymeriavací základ (DVZ) na výpočet sumy úrazovej renty bol určený podľa zákona z rozhodujúceho obdobia zisteného z rozhodujúceho obdobia od 1. mája 2018 do 31. decembra 2018 v sume 28,3435 eura. Suma invalidného dôchodku, ktorý poškodený poberá ku dňu priznania úrazovej renty, je 230,60 eura. Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za vznik pracovného úrazu je 100 %.

Postup pri výpočte úrazovej renty: Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 28,3435 e­ur) x 0,70] = 482,80 eura Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok 482,80 eura – 230,60 eura = 252,20 eura

Zvýšenie úrazovej renty o 2,6 %: 252,20 eura + (252,20 eura x 2,6 %) = 252,20 eura + 6,55720000 = 258,80 eura Takto určená mesačná suma úrazovej renty sa poškodenému vypláca od júna 2019.

Výpočet pomernej časti mesačnej úrazovej renty za mesiac máj 2019

Mesačná suma úrazovej renty určená podľa zákona po zvýšení v roku 2019 sa vydelí počtom dní v máji a vypočítaná suma pripadajúca na jeden deň sa vynásobí počtom dní, za ktoré mal v máji poškodený nárok na úrazovú rentu odo dňa jej priznania. Uvedeným postupom sa určí pomerná časť mesačnej sumy úrazovej renty od 5. mája 2019 do 31. mája 2019 zodpovedajúca počtu dní od dátumu jej priznania do konca daného kalendárneho mesiaca: (258,80 eura : 31) x 27 dní = 225,50 eura.

Príklad č. 2: Poškodený utrpel 20. januára 2019 pracovný úraz, v dôsledku ktorého bol dočasne práceneschopný do 31. marca 2019. Na základe žiadosti o úrazovú rentu podanej v apríli 2019 bol po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti posúdený posudkovým lekárom, ktorý vo vydanom posudku určil pokles jeho pracovnej schopnosti o 50 % s dátumom vzniku 1. apríla 2019. Súčasne bol poškodenému na základe žiadosti o invalidný dôchodok v dôsledku jeho nepriaznivého zdravotného stavu po ukončení péenky priznaný od 1. apríla 2019 invalidný dôchodok v sume 208,50 eura. Zamestnávateľ určil mieru zavinenia poškodeného na vzniku pracovného úrazu 30 %, o ktorú sa znížil rozsah jeho zodpovednosti na 70 %. Denný vymeriavací základ (DVZ) poškodeného bol určený v sume 37,3334 eura podľa zákona z rozhodujúceho obdobia roku 2018, t. j. od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Úrazová renta = [(30,4167 × 0­,80 × 37,3334 e­ura) x 0,50] = 454,30 eura Úrazová renta mesačne: úrazová renta – invalidný dôchodok 454,30 eura – 208,50 eura = 245,80 eura

Suma úrazovej renty upravená podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa: 245,80 eura x 70 % = 172,10 eura Zvýšenie úrazovej renty v roku 2019 o 2,6 %: 172,10 eura + (172,10 eura x 0,026) = 172,10 eura + 4,4746 = 176,60 eura Takto určená mesačná suma úrazovej renty sa poškodenému vypláca od apríla 2019.

Jednorazové vyrovnanie

Určené je na kompenzovanie poklesu pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %.

Podmienky nároku: poistenec má nárok, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %, ak mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.

Výška dávky: suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Posúdenie zdravotného stavu: pokles pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje vtedy, keď je zdravotný stav poškodeného ustálený, zvyčajne po ukončení péenky, ktorá vznikla poškodenému následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pozostalostná úrazová renta

Je pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia, ktorá má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku: nárok vzniká len v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o vyživovacej povinnosti poškodeného, pričom táto vyživovacia povinnosť musí existovať v čase jeho smrti.

Výška dávky: mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

Výplata dávky: pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť určená súdom a vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách. Pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2019 zvýšila o 2,6 %.

Jednorazové odškodnenie

Je určená na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, poskytuje sa manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného.

Uplatnenie nároku: manželka/manžel a nezaopatrené deti poškodeného si nárok uplatnia podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. Ak dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony, podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Výška dávky: maximálna výška sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je tento rok 55 992,30 eura a rovnako maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je 55 992,30 eura.

Pracovná rehabilitácia

Dávka, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu. Je definovaná ako výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti poškodeného alebo inej vhodnej činnosti poškodeného.

Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku: na poskytnutie nie je právny nárok. Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti u poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu. Z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa pracovná rehabilitácia môže poskytovať najviac v rozsahu šiestich mesiacov.

Rehabilitačné

Peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia zo zákona, ak sa poškodenému poskytuje pracovná rehabilitácia. Účelom tejto dávky je finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania pracovnej rehabilitácie.

Uplatnenie nároku: nárok na rehabilitačné a jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva pracovná rehabilitácia, a preto poškodený nepodáva žiadosť o rehabilitačné.

Výška dávky: poskytuje sa za kalendárne dni trvania pracovnej rehabilitácie. Suma rehabilitačného je 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Rekvalifikácia

Je vecná dávka poskytovaná z úrazového poistenia, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu. Je definovaná ako zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou umožňujúcou jeho pracovné uplatnenie v inej vhodnej činnosti.

Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku: na poskytnutie rekvalifikácie z úrazového poistenia nie je právny nárok. Rekvalifikácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu. Z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa rekvalifikácia môže poskytovať v rozsahu najviac šiestich mesiacov. V odôvodnených prípadoch, ak možno predpokladať, že poškodený získa pracovnú schopnosť na výkon jeho doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti poškodeného po uplynutí šiestich mesiacov, rekvalifikácia sa môže poskytnúť aj po uplynutí tohto obdobia, najviac v rozsahu ďalších šiestich mesiacov.

Rekvalifikačné

Peňažná dávka poskytovaná z úrazového poistenia a súvisí s rekvalifikáciou ako vecnou dávkou úrazového poistenia. Úlohou tejto dávky je finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania rekvalifikácie.

Uplatnenie nároku: nárok na rekvalifikačné a na jeho výplatu vyplýva zo zákona na základe vydania rozhodnutia, ktorým sa priznáva rekvalifikácia, a preto poškodený žiadosť o rekvalifikačné nepodáva.

Výška dávky: 80 % z denného vymeriavacieho základu poškodeného.

Náhrada za bolesť

Dávka, ktorá sa poskytuje jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

Podmienky nároku: náhrada za bolesť sa poškodenému poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov.

Výška dávky: Tento rok je na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 20,26 eura. Náhrada za bolesť musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu následkov. Pri určení výšky náhrady za bolesť sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Poskytuje sa jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh.

Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne a priložením lekárskeho posudku o sťažení spoločenského uplatnenia.

Podmienky nároku: poskytuje sa na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky.

Výška dávky: tento rok je na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 20,26 eura. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a spoločnosti.

Náhrada nákladov spojených s liečením

Účelom dávky je poškodenému nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré mu nemôžu byť uhradené z povinného zdravotného poistenia.

Uplatnenie nároku: poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku: poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.

Výška dávky: maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s liečením je v tomto roku vo výške 27 996,40 eura.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Účelom dávky je nahradiť náklady spojené s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nahradiť výdavky na smútočné ošatenie a cestovné výdavky na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Uplatnenie nároku: oprávnená osoba si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku: za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä: náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule, náklady na úpravu hrobu. Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, žila ku dňu jeho smrti v domácnosti, a nezaopatrené dieťa poškodeného majú nárok na náhradu: jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 99,60 eura pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa a cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Výška dávky: maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 predstavuje 2 800,30 eura. Výdavky vynaložené na smútočné ošatenie sa uhrádzajú vo výške jednej tretiny týchto výdavkov, najviac v sume 99,60 eura pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky