Všetko, čo potrebujete vedieť pred spísaním testamentu

Občiansky zákonník povoľuje spísanie týchto druhov závetov: vlastnoručne napísaný závet (holografný závet), závet napísaný na písacom stroji alebo počítači (alografný), osobitá forma závetu a závet v podobe notárskej zápisnice.

10.08.2019 08:00
up-shutterstock 1437231713 Foto:
Ilustračné foto.
debata

A: Vlastnoručne napísaný závet

Čo sa vyžaduje, aby bol závet platný:

 1. závetca musí sám napísať celé znenie závetu
 2. závetca musí napísať deň, mesiac, rok, kedy závet napísal
 3. závetca musí závet podpísať.

Prítomnosť svedkov sa nevyžaduje a ani nič pri takomto type závetu nepodpisujú.

Úradné overenie: podpis závetcu nemusí byť úradne overený.

Rada: V takomto závete musí byť každá časť napísaná vlastnou rukou, ak bude napríklad dátum alebo iná jedna veta z testamentu napísaná inak ako rukou, bude takýto závet neplatný v celom rozsahu.

B: Závet nenapísaný vlastnou rukou

Čo sa vyžaduje, aby bol závet platný:

Ide o typ závetu, kde je prípustné, aby obsah a dátum napísal niekto iný, nie závetca. Urobiť tak môže mechanicky alebo vlastnou rukou, podpis závetcu však musí byť vlastnoručný.

Testament môže byť napísaný aj na písacom stroji alebo počítači, ale v tom prípade musí byť podpísaný pred dvoma svedkami, ktorí v ďalšej listine dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle závetcu.

Závetca musí závet podpísať vlastnou rukou a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami musí výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu.

Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Úradné overenie: podpis závetcu nemusí byť úradne overený.

C: Závet vo forme notárskej zápisnice

Notár spíše na základe vyhlásenia závetcu notársku zápisnicu o závete.

Vo forme notárskej zápisnice môže spísať závet každý, kto nebol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony a je starší ako 15 rokov.

Spisuje ho kvalifikovaný notár, ktorý zabezpečí pravosť a vierohodnosť závetu.

Notár je zo zákona povinný závet spísaný vo forme notárskej zápisnice zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť. Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.

Závet v tejto forme môže na žiadosť závetcu spísať ktorýkoľvek notár, pri jeho spisovaní neplatí žiadna miestna príslušnosť notára.

Náležitosti každej notárskej zápisnice, teda aj závetu, sú ustanovené v Notárskom poriadku.
Každú notársku zápisnicu, teda aj závet, na záver podpisuje účastník zápisnice, teda v prípade závetu závetca.

Obsah zápisnice

 1. miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,
 2. meno, priezvisko a sídlo notára,
 3. meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,
 4. vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
 5. údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,
 6. ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia a oprávnenie v jej mene konať,
 7. obsah právneho úkonu,
 8. údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
 9. podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,
 10. odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, zabezpečí bez zbytočného odkladu po vykonaní tohto úkonu jeho zaregistrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov. V informácii pre Notársky centrálny register závetov uvedie, o akú listinu ide, dátum jej spísania, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a údaj o trvalom pobyte účastníka.

Notárske zápisnice sa uschovajú v kovovej skrini (ochrana pred zničením napr. požiarom) v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.

Zmeny v zápisnici: v notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenska. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.

D: Osobitá forma závetu

V prípade, ak je pisateľ závetu v zlom zdravotnom stave, nevidiaci, nepočujúci, nemôže písať alebo čítať, využíva sa osobitá forma závetu.

Pri takomto závete sa vyžaduje prítomnosť svedkov. Prítomní musia byť traja svedkovia, pred ktorými sa nahlas prečíta text závetu, ktorý oni svojim podpisom potvrdia.

Pozor, nie každá osoba môže byť svedkom podpísaným na závete. Svedkami závetu môžu byť len osoby spôsobilé k právnym úkonom, ďalej to nesmú byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Taktiež nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby.

Pisateľom, ako aj predčitateľom môže byť aj svedok. Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.

V závete musí byť uvedené, kto listinu napísal a prečítal.

Kde možno uložiť závet

 • platnosť testamentu neovplyvňuje miesto uloženia. Osoba, ktorá závet napísala, môže si ho ponechať u seba, môže ho zveriť svojmu dôverníkovi, dedičovi alebo právnemu zástupcovi.
 • najspoľahlivejším spôsobom úschovy závetu je jeho uloženie u notára. Závet možno zveriť ktorémukoľvek notárovi. Po prijatí závetu je notár povinný spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti k úschove listiny (miesto a čas prevzatia závetu, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá uschováva listinu, údaj, o akú listinu ide a údaj o tom, že listina bola notárom prevzatá do úschovy.
 • listina obsahujúca závet musí byť notárovi predložená otvorená, nie je prípustné, aby bola predložená v zalepenej obálke. Notár závet preskúma a podrobným opisom zistených chýb a zaprotokolovaním výslovnej žiadosti o úschovu aj napriek upozorneniu sa notár zbaví prípadných nárokov zo zodpovednosti za škodu, ktoré by voči nemu mohli byť vznesené, ak bude závet v dôsledku zistených chýb neplatný alebo neúčinný.
 • každú úschovu závetu notár bezodkladne oznámi súdu, v obvode ktorého má osoba, ktorá závet napísala, trvalé bydlisko. V oznámení uvedie, o akú listinu ide, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá závet napísala. Vydanie závetu je jediný spôsob ukončenia úschovy v zmysle zákona.
 • úschovu nemožno zrušiť žiadnym úkonom notára a listinu, ktorá je predmetnom úschovy, nemožno zničiť v rámci skartácie. Listinu možno vydať iba tomu, kto ju vložil do úschovy, v prípade závetu len poručiteľovi, a ďalej tomu, kto sa preukáže osobitným splnomocnením, ktoré ho výslovne oprávňuje na prevzatie listiny v úschove, pričom pravosť podpisu musí byť úradne overená. O vydaní závetu notár spíše zápisnicu.

Mali by ste vedieť…

Podľa Občianskeho zákonníka platí, že „v závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké“. Ak v závete neurčíte podiely, ktoré majú dedičia zdediť, každý dedič zdedí rovnaký podiel. Ak závetca plánuje určiť podiely, musí pamätať na ustanovenie Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí, že „maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov“.

Podmienka v závete je neplatná: Občiansky zákonník vyslovene uvádza, že „akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky“. Zákon teda zakazuje, aby poručiteľ v závete stanovil príkazy a podmienky, za ktorých sa má jeho posledná vôľa vykonať. Príkazy, aby dedič použil dedičstvo alebo jeho časť určitým spôsobom, alebo aby dedič niečo vykonal (udržiavanie hrobu, zákaz predaja zdedeného majetku), nemajú právne následky, to znamená, že sa na ne neprihliada.

Ako možno zmeniť alebo zrušiť závet

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť závet, môžete to urobiť takto:

 1. listinu, na ktorej je napísaný závet, roztrháte alebo inak zničíte,
 2. napíšete odvolanie pôvodného závetu (musí mať takú istú formu ako posledná vôľa),
 3. napíšete nový závet (platný je závet s neskorším dátumom spísania).
debata chyba
Viac na túto tému: #závet #Občiansky zákonník #testament #závetca