Aký majetok možno zahrnúť do závetu?

, 14.08.2019 08:00
up-shutterstock 108889664
Ilustračné foto. Autor:

Majetok (aktíva) fyzickej osoby predstavujú veci hmotné, nehmotné statky (najmä predmety duševného vlastníctva), záväzky a pohľadávky majetkovej povahy a iné peniazmi oceniteľné hodnoty (najmä obchodné podiely, dematerializované cenné papiere, prírodné sily, ovládateľné a slúžiace ľudským potrebám), ktoré majú majetkovú hodnotu a ktorými je možné na základe právnych skutočností disponovať, do majetku nepatrí to, čo má napríklad iba morálnu hodnotu.

Dedičské aktíva

Dedičské aktíva tvoria veci práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili v okamihu smrti poručiteľovi, jeho smrťou nezanikli a prechádzajú na dedičov.

Patria sem predovšetkým:

 1. hnuteľné i nehnuteľné veci vo vlastníctve poručiteľa (napr. všetky druhy stavieb, pozemky, predmety tvoriace súčasť alebo príslušenstvo stavieb alebo pozemkov, peniaze v hotovosti, veci osobnej potreby, dopravné prostriedky, bytové zariadenia, umelecké predmety, knižnica, šperky a podobne), ostatné vecné práva (napríklad práva a povinnosti z vecných bremien), práva a iné majetkové hodnoty a pohľadávky a dlhy poručiteľa.
 2. spoluvlastnícky podiel. K prechodu vlastníckeho práva dochádza nielen vtedy, keď bol poručiteľ výlučným vlastníkom veci, ale aj vtedy, keď bol podielovým, respektíve bezpodielovým spoluvlastníkom. Ak bol poručiteľ podielovým spoluvlastníkom, predmetom dedenia je spoluvlastnícky podiel.
 3. veci patriace do BSM. Ak bol poručiteľ subjektom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zaniká toto spoluvlastníctvo jeho smrťou, ak nedošlo k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov už za trvania manželstva. K vyporiadaniu môže dôjsť aj písomnou dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi.
 4. pohľadávky poručiteľa. Dedičstvo tvoria aj poručiteľove pohľadávky. Na rozdiel od vlastníctva k veciam sa vylúčia z dedičstva tie pohľadávky, ktoré smrťou veriteľa zanikajú, napríklad ich plnenie bolo podľa ustanovenia obmedzené len na jeho osobu, prípadne prechádzajú na ďalšie subjekty inak než dedením.
 5. predmety duševného vlastníctva. Pri dedení predmetov duševného vlastníctva musíme rozlišovať dedenie nehmotného statku, resp. dedenie majetkových práv a dedenie majetkových nárokov, ktoré z duševného vlastníctva už vznikli, a dedenie hmotného substrátu, na ktorom je nehmotný statok zachytený (zhmotnený). Predmetom dedenia sú najmä všetky majetkové nároky poručiteľa relatívnej povahy, vzniknuté z poskytnutia práva na používanie autorských diel, výkonov výkonných umelcov alebo za využívanie predmetov priemyselného vlastníctva, ako aj majetkové práva na odmenu za prevod predmetov priemyselných práv, ktoré existujú ku dňu jeho smrti. Sem patria aj prípadné nároky na odmenu vzniknuté voči zamestnávateľovi pri uplatnení práv z takzvaného podnikového vynálezu. Práva osobnostné a osobnej povahy nie sú predmetom dedenia. Zo zásady dedičského práva vyplýva, že k dedeniu predmetov duševného vlastníctva môže dôjsť iba za predpokladu, že patrili fyzickej osobe. Ak bola majiteľom predmetu duševného vlastníctva právnická osoba, k dedeniu nemôže dôjsť.
 6. peňažné nároky zamestnanca. Splnením určitých podmienok sa dedičským aktívom stávajú aj peňažné nároky zomretého zamestnanca (okrem práva na bolestné a za sťažené spoločenské uplatnenie, ktoré sú viazané na osobu a smrťou zanikajú) z pracovného pomeru, ak niet manžela, detí alebo rodičov poručiteľa, ktorí s ním v čase jeho smrti žili v spoločnej domácnosti.
 7. podnik, obchodný podiel, akcie. Predmetom dedičstva môže byť aj podnik alebo jeho časť, obchodný podiel v obchodnej spoločnosti s výnimkou akciovej spoločnosti, prípadne vyrovnací podiel, podiel na verejnej obchodnej spoločnosti, podiel komanditistu na komanditnej spoločnosti, prípadne ďalšie podiely podľa Obchodného zákonníka, ak z tohto zákonníka nevyplýva niečo iné, vykonáva práva zomretého akcionára spojené s akciami v akciovej spoločnosti dedič.

Dedičské pasíva

 • medzi dedičské pasíva zaraďujeme primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa, a to napriek tomu, že vznikli až po smrti poručiteľa. Dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
 • pre zaradenie dlhov do pasív dedičstva je rozhodujúce, že dlh existoval v čase smrti poručiteľa a preto je nepodstatné, či sa stal splatným až po smrti poručiteľa. Do pasív dedičstva sa zaraďujú aj takzvané budúce dlhy, pri ktorých ešte nie je jasné, či skutočne vzniknú.
 • k dedičským pasívam zaraďujeme aj zodpovednostné záväzky, ktoré vyplývajú z náhrady škody a bezdôvodného obohatenia. Predmet prevodu (vec) by síce bol predmetom dedenia, ale súčasťou dedičstva by bol aj zmluvný záväzok prechádzajúci na dediča, aby si splnil zmluvné povinnosti svojho právneho predchodcu.

Subjektívne práva, ktoré sa nededia

 • na dedičov spravidla prechádzajú všetky majetkové práva, ale aj povinnosti.
 • majetkové práva sú zasadne dediteľné, ich nedediteľnosť je skôr výnimkou. Nedediteľnými majetkovými právami sú práva, ktoré sa viažu na osobu poručiteľa (práva, ktorých plnenie bolo viazané len na jeho osobu; predovšetkým právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia), z vecných práv zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov BSM), právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ak patrilo poručiteľovi. Smrťou zanikajú aj záväzky z pracovnej zmluvy.
 • osobitnú skupinu predstavujú majetkové práva, ktoré smrťou oprávneného nezanikajú, ale prechádzajú na iné osoby na základe právnej úpravy v jednotlivých zákonoch inak ako podľa predpisov dedičského práva. Ide najmä o tieto majetkové práva:
 • práva z nájmu bytu podľa § 706 a 707 Občianskeho zákonníka
 • mzdové nároky zamestnanca z pracovného pomeru do výšky zodpovedajúcej štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ktoré prechádzajú priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti
 • peňažné nároky z nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti
 • právo na plnenia z poistenia, keď poistnou udalosťou je smrť poisteného
Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#závet #vecné bremeno #majetok #dedenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku