Invalidný dôchodok: Ako vzniká nárok? Aké sú podmienky a aká jeho suma

Poistenec, ktorý sa zaujíma o invalidný dôchodok, by sa mal najskôr poradiť s ošetrujúcim lekárom, ktorý po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu pacienta poradí, či mu môže byť uznaná invalidita.

05.08.2019 06:00
lekár, vyšetrenie, bolesť, invalidný dôchodok, Foto:
Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje.
debata

Čo je invalidita a kto ju posudzuje

 • Poistenec je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.
 • Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
 • Zdravotný stav žiadateľa posudzuje po spísaní žiadosti posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne za osobnej účasti poistenca. Po dohode s pobočkou sa spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom uskutoční spravidla v ten istý deň.
 • Posudzovanie zdravotného stavu je individuálne, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určuje podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa jednotlivých zdravotných postihnutí je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Ak v prílohe nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti pracovať v percentách podľa zdravotného postihnutia, ktoré je s jeho funkčným dosahom najviac porovnateľné.

Ak má žiadateľ viacero zdravotných postihnutí (diagnóz), pri stanovení miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa do úvahy berie len rozhodujúce zdravotné postihnutie. Za ostatné možno mieru poklesu zvýšiť najviac o 10 %. To znamená, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Kto môže dostávať invalidný dôchodok?

 • Invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne môže dostávať poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok môže nárok naň vzniknúť aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom (tzv. invalidný dôchodok z mladosti). Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov. Nárok má aj osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila vek 26 rokov a má na Slovensku trvalý pobyt.

Aké doklady sú potrebné k žiadosti?

 • Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia
 • Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
 • Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti. Na spísanie žiadosti o dôchodok sú potrebné tieto doklady: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenskú knižku alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konaní základnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien), v prípade úmrtia detí aj úmrtné listy, u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, ak bolo dieťa umiestnené do ústavu alebo domova, doklad odkedy – dokedy, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných občanov do 31. decembra 2000, potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, potvrdenie (hodnoverný doklad) o období zamestnania (poistenia), ktoré doteraz nebolo preukázané, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. aprílom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, vyplnené a bankou overené tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ak poistenec žiada poukazovať dôchodok týmto spôsobom. Pri prvých troch dokladoch stačí, ak ich pri spisovaní žiadosti žiadateľ predloží na nahliadnutie. Zamestnanec údaje z nich overí a doklady vráti. Ďalšie potvrdenia sú prílohou k žiadosti.

Koľko rokov musíte mať odpracovaných, aby ste dôchodok dostali?

 • Skutočnosť, že posudkový lekár uzná invaliditu s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 %, ešte neznamená, že Sociálna poisťovňa žiadateľovi o invalidný dôchodok vyhovie a automaticky ho prizná.
 • Posudkový záver o invalidite (Lekárska správa) je len jedným z podkladov na posúdenie nároku na invalidný dôchodok.
 • Žiadosť o invalidný dôchodok spolu s Lekárskou správou pobočka Sociálnej poisťovne odstúpi ústrediu, ktoré zisťuje splnenie ďalšej podmienky – získanie potrebného obdobia dôchodkového poistenia.
 • Počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku: do 20 rokov je menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.
 • Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Potrebný počet rokov sa nezisťuje u poistenca, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Tiež sa nezisťuje u osoby, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, a doktoranda v dennej forme štúdia, ak nedovŕšil vek 26 rokov.

Ako postupovať pri nesúhlase s rozhodnutím o invalidnom dôchodku?

 • Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť.
 • Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie.
 • Žiadateľ má možnosť v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie. Podáva ho ústrediu alebo pobočke Sociálnej poisťovne. Ak žiadateľ len nerozumie rozhodnutiu o invalidnom dôchodku a nie je mu jasné, na základe čoho Sociálna poisťovňa rozhodla, môže ústredie požiadať o vysvetlenie. Je dobré urobiť tak ešte pred uplynutím 30-dňovej lehoty na podanie odvolania.
 • Po doručení žiadosti o vysvetlenie plynie totiž nová lehota na podanie odvolania.

Ako sa určuje suma invalidného dôchodku?

 • Sumu invalidného dôchodku ovplyvňuje aj miera poklesu schopnosti pracovať. Ak je viac ako 70 %, invalidný dôchodok sa vypočíta ako súčin priemerného osobného mzdového bodu (stanovuje sa z osobných mzdových bodov na základe príjmov dosiahnutých v rozhodujúcom období, spravidla od roku 1984), obdobia dôchodkového poistenia (k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, sa pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.
 • Osobný mzdový bod na určenie sumy invalidného dôchodku z mladosti fyzickej osoby a invalidného dôchodku doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov a má na Slovensku trvalý pobyt, je určený jednotne zákonom v hodnote 0,67.
 • Ak ide o poistenca, u ktorého je miera poklesu schopnosti pracovať he viac ako 40 % a najviac 70 %, suma dôchodku sa ešte vynásobí určenou percentuálnou mierou poklesu schopnosti pracovať.

Kedy sa prehodnocuje zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku

 • Trvanie invalidity na účely posúdenia trvania nároku na invalidný dôchodok sa preskúmava pri kontrolných lekárskych prehliadkach: v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak posudkový lekár zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, na podnet inej fyzickej alebo právnickej osoby.
 • Na prvú kontrolu je poberateľ invalidného dôchodku pozvaný spravidla do troch rokov trvania invalidity, pričom sa overuje správnosť prognostického hodnotenia posudkového lekára, realizácia odporúčaných rehabilitačných, liečebných, diagnostických postupov, vývoj a ďalšia prognóza. Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia.
 • Ak invalidný dôchodca nereaguje ani na opakované výzvy a nepríde na kontrolnú lekársku prehliadku, Sociálna poisťovňa mu výplatu dôchodku zastaví.
 • Po dovŕšení dôchodkového veku sa poberateľ invalidného dôchodku na kontrolné lekárske prehliadky nepredvoláva.

Invalidný dôchodok a dovŕšenie dôchodkového veku

 • Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek, môže požiadať o starobný dôchodok. Ústredie Sociálnej poisťovne vypočíta sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou invalidného dôchodku. Vyplácať sa bude dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nárok na nižší z dôchodkov zanikne.

Zaujíma vás:

Ak sa mi zdravotný stav výrazne zhoršuje, môžem sám požiadať o prehodnotenie miery poklesu schopnosti pracovať?

Zákon o sociálnom poistení neustanovuje lehoty, v ktorých možno žiadať o prehodnotenie zdravotného stavu. Tak ako pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok, aj v takomto prípade odporúča Sociálna poisťovňa zhoršenie zdravotného stavu konzultovať najprv s ošetrujúcim lekárom. Ak ošetrujúci lekár odporučí požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a toto zhoršenie je preukázateľné odbornými lekárskymi nálezmi, môže dôjsť k zmene miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a prípadnému zvýšeniu invalidného dôchodku. Mieru poklesu schopnosti pracovať však posudzuje výlučne posudkový lekár Sociálnej poisťovne v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Treba však upozorniť na fakt, že po prehodnotení zdravotného stavu, či už pri kontrolnej prehliadke, alebo na vlastnú žiadosť, môže dôjsť aj k opačnej situácii – k zníženiu percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať, a teda aj k zníženiu sumy invalidného dôchodku, prípadne až k jeho odňatiu.

Poberám vdovský dôchodok a podávam si žiadosť o invalidný dôchodok. Budem poberať oba dôchodky v plnej sume?

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského a invalidného dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica.

Poberám invalidný dôchodok. Môžem pracovať a po ukončení zamestnania požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #invalidné dôchodky #invalidita #invalidný dôchodca