Povinnosti zamestnávateľa pri vzdelávaní zdravotne postihnutých zamestnancov

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov v zmysle § 47 zákona č. 5/2004 vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov.

08.08.2019 06:00
hendikep, vozíčkar, invalidný dôchodok Foto:
Zamestnávateľ vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov uskutoční ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu.
debata

Cieľovou skupinou vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov sú napríklad aj pracovníci so zdravotným postihnutím, t. j. osoby, ktoré: sú uznané za osoby so zdravotným postihnutím v zmysle § 9 zákona o službách zamestnanosti, majú uznané obmedzenie vyplývajúce z telesnej, mentálnej alebo psychologickej poruchy.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca zamestnávateľovi, ak sa zamestnávateľ zaviaže, že: po skončení vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov bude zamestnávať týchto zamestnancov najmenej počas 12 mesiacov, vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov uskutoční ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.

O príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov môže písomne požiadať zamestnávateľ príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode má sídlo, alebo v ktorom má sídlo jeho organizačná jednotka, alebo miesto trvalého bydliska, alebo sídlo jeho prevádzky. Rozhodujúcou skutočnosťou pre podanie žiadosti je miesto výkonu práce vzdelávaných zamestnancov, resp. väčšiny vzdelávaných zamestnancov, s prihliadnutím na efektívnosť vynaložených prostriedkov súvisiacich s miestom vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov.

Príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov sa poskytuje na základe dohody uzatvorenej s úradom práce formou refundácie na základe predložených dokladov preukazujúcich výšku oprávnených výdavkov (oprávnené výdavky sú preukázané výdavky zamestnávateľa, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s realizáciou vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov).

Základná intenzita pomoci, t. j. výška pomoci pri vzdelávaní a príprave pre trh práce zamestnancov, je 50 % oprávnených výdavkov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 70 %, a to o: 10 %, ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom, 10 %, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom, 20 %, ak sa pomoc poskytuje malým podnikom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnávateľ #ŤZP #hendikepovaní