Zmluva o pozemkovom spoločenstve: Spôsob voľby a odvolania orgánov

, 03.09.2019 08:01
rokovanie, dohoda, zmluva, právnik, právny...
Zhromaždenie si môže zvoliť náhradníka za člena výboru. Autor:

Kto môže kandidovať do orgánov pozemkového spoločenstva?

Každý člen pozemkového spoločenstva môže kandidovať za člena niektorého orgánu spoločenstva, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom o pozemkových spoločenstvách. Kandidatúru môže podať sám alebo ho môže navrhnúť výbor po písomnom súhlase navrhnutého kandidáta. Zmluva o spoločenstve môže stanoviť ďalšie podmienky, napríklad že kandidatúru oznámi písomne výboru pozemkového spoločenstva, stanoví dátum, do ktorého tak musí urobiť, a čo všetko musí v ozname o kandidatúre uviesť: (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, podpis. Dôležité je takisto uviesť, na akú pozíciu kandiduje: predseda výboru, člen výboru, člen dozornej rady.

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov.

Aký je potrebný počet hlasov na zvolenie?

O zvolení za predsedu a členov orgánov spoločenstva rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, ak sa nadpolovičnú väčšinu hlasov nepodarí dosiahnuť v prvom kole, rozhoduje sa v ďalšom kole, do ktorého postupujú kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Volebný a hlasovací poriadok je potrebné podrobnejšie upraviť v stanovách spoločenstva.

Ako sa volí?

Zhromaždenie volí predsedu výboru a jeho náhradníka, členov výboru a ich náhradníka a troch členov dozornej rady a ich náhradníka. Za predsedu výboru je zvolený ten z kandidátov, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradníka za predsedu výboru volí zhromaždenie zo zvolených členov výboru. Náhradník na miesto predsedu nastupuje v prípade, že predsedovi zaniklo členstvo podľa paragrafov stanovených zákonom o pozemkových spoločenstvách.

Za člena výboru sú zvolení kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Zhromaždenie si môže zvoliť náhradníka za člena výboru. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena výboru, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradník na miesto člena výboru nastupuje v prípade, že člen výboru nastúpil na miesto predsedu alebo členovi výboru zaniklo členstvo.

Za člena dozornej rady sú zvolení traja kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Zmluva o spoločenstve by mala stanoviť počet kandidátov, ktorí postúpia do ďalšieho kola.

Zhromaždenie volí jedného náhradníka za člena dozornej rady. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena dozornej rady, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Náhradník na miesto člena dozornej rady nastupuje v prípade, že členovi dozornej rady zaniklo členstvo.

Ako sa odvolávajú členovia orgánov spoločenstva

Odvolať zvoleného predsedu výboru, člena výboru alebo člena dozornej rady spoločenstva možno nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Návrh na odvolanie môže podať ktorýkoľvek člen spoločenstva.

Ako zaniká členstvo v orgánoch spoločenstva

Členstvo vo výbore, dozornej rade a funkcia predsedu výboru zaniká:

  • a) skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu
  • b) rozhodnutím zhromaždenia
  • c) oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia
  • d) písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, alebo funkcie predsedu, pričom členstvo alebo funkcia predsedu zaniká ku dňu konania najbližšieho zhromaždenia.
  • e) stratou podmienok na členstvo stanovených zmluvou o spoločenstve
  • f) úmrtím člena
  • g) zánikom spoločenstva

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#výbor #voľba predsedu #pozemkové spoločenstvá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku