Opatrovateľom môže byť aj príbuzný

Na nejakú formu sociálnej služby bude odkázaných stále viac ľudí. Najžiadanejšie sú opatrovateľské služby. Opatrovateliek je ale málo. Starať sa o príbuzných ale môžu aj rodinní príslušníci, ktorí môžu poberať príspevok na opatrovanie.

13.09.2019 06:00
opatrovateľka, domov dôchodcov, seniori,... Foto:
Opatrovateľský príspevok navyše od júla dosiahol úroveň čistej minimálnej mzdy.
debata

Seniori by najradšej zotrvali vo svojom domácom prostredí čo najdlhšie. Domovy sociálnej služby sú pre nich často len krajným riešením. „Je to prirodzenejšie ako byť umiestnený v sociálnom zariadení,“ hovorí docentka Božena Bušová, podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať obec alebo úrad mestskej časti podľa miesta bydliska. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,65 násobok sumy životného minima, teda 346,60 eura.

Opatrovateľom však môže byť aj príbuzný. Môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie ak chce opatrovať príbuzného. Príspevok však dostane iba vtedy, ak osoba, ktorá potrebuje opatrovanie nemá priznanú opatrovateľskú službu. Žiadosť sa v tomto prípade podáva na úrade práce.

Opatrovateľský príspevok navyše od júla dosiahol úroveň čistej minimálnej mzdy. Ak je opatrovateľ v produktívnom veku, dostať môže až 430,35 eura mesačne. „Títo ľudia si to bezpochyby zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“ konštoval minister práce Ján Richter. Táto suma môže byť ešte o sto eur vyššia, ak sa opatrovateľ stará o nezaopatrené di­eťa.

Praktickou pomôckou, na výpočet opatrovateľského príspevku môže byť kalkulačka, ktorú rezort práce zverejnil na svojom webe. „Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho,“ informoval štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. Ako dodal, tento praktický nástroj uľahčuje ľuďom orientáciu v zákonných ustanoveniach. Okrem výšky príspevku na opatrovanie si vedia overiť, či spĺňajú podmienky na jeho priznanie. „Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda či poberá dôchodok, alebo má príjem zo zamestnania, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe,“ opisuje generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. Dodáva, že kalkulačka vypočíta iba orientačnú sumu, pretože nezohľadňuje úplne všetky životné a príjmové situácie. Pokrýva však zhruba 99 % všetkých prípadov.

Viac informácií o sociálnych službách zabezpečí nový systém

  • Rezort práce pripravuje nový informačný systém sociálnych služieb. Vďaka nemu štát aj verejnosť budú mať viac informácií o poskytovaných službách, čo môže celý systém zefektívniť. Zároveň poskytovateľom ubudne administratíva.
  • V plne elektronickom informačnom systéme budú všetky dôležité údaje o poskytovaní sociálnych služieb na jednom mieste, aj tie, ktoré štát dnes nemá k dispozícii. Poskytovateľom sa zároveň zníži administratíva, budú vypĺňať iba jeden elektronický formulár, nebudú posielať informácie na rôzne inštitúcie, ako je to teraz.
  • „Dnes musia zasielať rôzne údaje samosprávnym krajom, ktoré ich registrujú, Štatistickému úradu SR alebo ministerstvu, ktoré im poskytuje financie. Toto škrtneme a bude iba jeden formulár a jedno miesto, kde budú všetky tieto informácie,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.
Povinnosť prihlasovať a odhlasovať sa na... Foto: SHUTTERSTOCK
opatrovaie, opatrovateľský príspevok, invalidi, postihnutie, Povinnosť prihlasovať a odhlasovať sa na dôchodkové poistenie štátu prebrala sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré bude dostávať z úradu práce.
  • Poskytovateľom sa vďaka tejto novinke zjednoduší aj žiadanie finančných príspevkov z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. „Budú ho žiadať výlučne elektronicky a vďaka údajom, ktoré budú do systému priebežne zadávať, sa im formulár automaticky vyplní a oni už len skontrolujú, či je všetko v poriadku,“ približuje Ondruš.
  • Informačný systém má prispieť aj ku kvalitnejšiemu plánovaniu rozvoja sociálnych služieb od miestnej cez regionálnu až po národnú úroveň riadenia. Verejnosť, zriaďovatelia aj štát budú napr. vedieť aj to, koľko ľudí čaká na sociálnu službu a koľko je v zariadeniach voľných miest. „Dnes sa stáva, že si ľudia podávajú naraz viacero žiadostí do rôznych zariadení a nevieme presne povedať, koľko ich na túto službu naozaj čaká. Po novom sa budú žiadosti nahadzovať do tohto systému a ten vyhodnotí, koľko ľudí reálne čaká na umiestnenie do zariadenia,“ hovorí štátny tajomník. Štát tak uvidí, nakoľko si samosprávy plnia svoju povinnosť zabezpečiť alebo poskytnúť občanovi sociálnu službu.
  • O novele zákona o sociálnych službách, ktorá nový systém zavádza, bude rokovať parlament v druhom čítaní na septembrovej schôdzi NR SR. Po schválení by sa mal spustiť 1. januára 2021.

Opatrovateľov na dôchodkové poistenie eviduje Sociálna poisťovňa

  • Povinnosť prihlasovať a odhlasovať sa na dôchodkové poistenie štátu prebrala Sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré bude dostávať z úradu práce. Ide najmä o mamičky, resp. ďalšie osoby starajúce sa o deti do šiestich rokov veku a majú nárok na rodičovský príspevok; ďalej ide o tých, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, ale aj o skupinu opatrovateľov, ktorí z úradov práce poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Poslednou kategóriou sú asistenti, ktorí majú má podľa zmluvy vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.
  • Sociálna poisťovňa bude tieto kategórie osôb sama evidovať na dôchodkové poistenie a vznik a zánik obdobia plateného štátom im bude oznamovať.
  • Nutnosť podať si prihlášku v pobočke Sociálnej poisťovne zostáva pre takú osobu, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Povinnosť podať odhlášku zostáva iba v prípade, ak osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov a osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov skončí riadnu starostlivosť (odhlášku podáva v lehote do 8 dní od jej skončenia).
  • Za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje napr. skutočnosť, že o dieťa sa začne strať iná osoba (napr. otec) alebo bolo dieťa zverené do starostlivosti inej osobe. Skončenie poberania rodičovského príspevku alebo umiestnenie dieťaťa do škôlky sa nepovažuje za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa. Ak sa napr. matka stará o dieťa aj po skončení poberania rodičovského príspevku, ale nepracuje (nie je teda dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO), pokračuje jej poistenie poistenca štátu a odhlášku nepodáva, pretože sa naďalej riadne stará o dieťa do 6 rokov. Ak začne pracovať, prestáva byť automaticky poistencom štátu (nemusí však podať odhlášku, zánik poistenia jej SP oznámi).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne služby #príspevok na opatrovanie #dôchodkové poistenie #opatrovateľské služby