Otázky a odpovede: O sociálnych službách

Ako spísať žiadosť o sociálnu službu a čo obsahuje posudok?

14.09.2019 06:00
opatrovanie, opatrovateľ, dôchodok, seniori,... Foto:
Každý občan, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnych služieb, si musí podať žiadosť.
debata

Čo je potrebné spraviť pre získanie sociálnej služby?

Podať si žiadosť o posúdenie odkázanosti seniora na pomoc inej osoby. Táto žiadosť sa podáva obci alebo na vyšší územný celok podľa miesta trvalého pobytu seniora. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej osoby, môže si podať žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby, ktorá mu jej poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti. Podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách má občan právo vybrať si poskytovateľa sociálnej služby. Zoznam verejných či neverejných poskytovateľov by mali poskytnúť na sociálnom odbore obce, mesta či kraja. Názov poskytovateľa, ktorého si občan vybral, by mal napísať už do žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby.

Čo treba uviesť v žiadosti?

Každý občan, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnych služieb, si musí podať žiadosť. V nej musí uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, názov poskytovateľa sociálnej služby, ktorého si vybral, druh a formu sociálnej služby, predpokladaný deň začatia, predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak už bolo vydané.

Akí sú poskytovatelia sociálnej služby?

Sociálne služby poskytujú dva typy poskytovateľov: verejní a neverejní. Verejný poskytovateľ je samospráva – obec a právnická osoba zriadená alebo založená obcou. Neverejní poskytovatelia sú organizácie zriadené buď skupinou občanov, Slovenským Červeným krížom, Katolíckou charitou alebo Evanjelickou diakoniou, alebo ďalšími zriaďovateľmi. Obec, vyšší územný celok (VÚC) alebo nimi zriadený poskytovateľ poskytnú seniorovi sociálnu službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením. Prevažná časť nákladov na sociálnu službu sa u verejných poskytovateľov hradí z rozpočtu obce a VÚC, preto sú ceny za služby u verejného poskytovateľa v porovnaní s neverejným nižšie. Obec a VÚC však môžu uzatvoriť zmluvu s neverejným poskytovateľom a dávať mu finančné príspevky na sociálnu službu, ktorý ju potom môže poskytovať za dotované ceny. Podmienkou však je, že senior sa preukáže rozhodnutím o svojej odkázanosti na pomoc inej osoby, ktoré získal na základe posúdenia od samosprávy. Zoznamy poskytovateľov poskytne samospráva alebo ich nájdete na internete.

Ako sa posudzuje odkázanosť na pomoc inej osoby?

V rámci posudzovania odkázanosti na pomoc inej osoby sa zisťuje, ako je osoba schopná stravovať sa a dodržiavať pitný režim, či potrebuje pomoc pri vyprázdňovaní a osobnej hygiene, kúpeli, obliekaní, vyzliekaní, pri sedení alebo státí či iných zmenách polohy, posudzuje sa pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu alebo potreba dohľadu. Tieto činnosti sa bodujú a podľa dosiahnutých bodov sa určí rozsah odkázanosti na pomoc inej osoby a senior je zaradený do niektorého zo šiestich stupňov odkázanosti. Tento proces trvá približne 30 až 60 dní. Spravidla čím je vyšší stupeň odkázanosti, tým je nárok na sociálnu službu vyšší, a tým je vyšší aj príspevok z ministerstva práce, ktorý dostáva na odkázaného seniora poskytovateľ, ktorého si občan vybral.

Je možné získať sociálnu službu aj bez posúdenia odkázanosti?

Áno, najmä u neverejných poskytovateľov, ako sú rôzne neziskové organizácie, Slovenský Červený kríž, Katolícka charita alebo Evanjelická diakonia, alebo iné súkromné služby. Tie môžu poskytovať sociálnu službu aj bez posudzovania odkázanosti, ale za plné ceny (cena pre „samoplatcu“). Oceňujú to najmä seniori a ich príbuzní, ktorí sa náhle zo dňa na deň dostanú do situácie, že potrebujú sociálnu službu a nemajú mesiac či dva na posudzovanie a získavanie rozhodnutia o odkázanosti.

Zdroj: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc, MPH pre časopis Šanca na kvalitné sociálne služby

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne služby #príspevok na opatrovanie #opatrovateľské služby