Zdravotne postihnutým ľuďom môžu život zlepšiť viaceré príspevky

Invalidných dôchodcov, ale aj zdravotne znevýhodnených ľudí pribúda. Ich problémy, aspoň čiastočne, zmierňujú viaceré výhody a zľavy. Ušetriť môžu na daniach či cestovnom, získať môžu aj výhodnejší úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

, 25.09.2019 12:00
zdravotne postihnútí invalidita, invalidi,... Foto:
Zdravotne postihnutí a invalidní občania sú zákonom chránení aj pokiaľ ide o ich zamestnávanie.

Osoby so zdravotným postihnutím v rôznych oblastiach života musia denne zápasiť s množstvom ťažkostí. Mnohé z nich stoja na ochote porozumieť, pomôcť a vcítiť sa do pozície človeka odkázaného na pomoc iných. Pre TASR to povedala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. „Bariéry vytvárame my ľudia – fyzické, teda prekážky ako sú schody, stupienky, nerovnosti na cestách, úzke dvere, cez ktoré sa človek odkázaný na invalidný vozík nedostane, alebo iné, ale aj bariéry v komunikácii, vytváranie predpojatosti a nevôle voči ľuďom, ktorí sú iní," povedala.

Podnety od ľudí ju upozorňujú napríklad na viacnásobné nesúrodé posudzovanie zdravotného stavu. Posudkový lekár podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia posudzuje zdravotný stav človeka z hľadiska takzvanej miery funkčnej poruchy. Ďalší posudkový lekár skúma, na koľko percent je človek schopný pracovať v porovnaní so zdravou osobou a iný posudkový lekár hodnotí zdravotný stav z pohľadu odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách.

„V každom postupe sú iné percentá, iné hľadiská a iné diagnózy, ale človek je stále ten istý, so svojimi dlhodobými zdravotnými obmedzeniami,“ pripomína komisárka. „Najviac podnetov zaznamenávame v oblasti služieb zamestnanosti, teda podnety týkajúce sa zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, nevhodných pracovných podmienok, prepúšťania zo zamestnania, ochrany týchto zamestnancov v súdnom konaní, všetkých oblastí peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ale napríklad aj hmotnej núdze,“ konštatovala komisárka.

A aj keď príspevky nevyriešia problémy zdravotne postihnutých ľudí, aspoň trochu pomôžu. Ušetriť môžu na daniach, správnych poplatkoch, cestovnom, vzťahujú sa nich maximá na doplatky za lieky a aj oslobodenie od koncesionárskych poplatkov.

Pokiaľ ide o príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, môže o ne žiadať každý, kto je držiteľom preukazu osoby s ŤZP. Ten je možné vybaviť si na miestne príslušnom úrade práce.

Zdravotne postihnutí a invalidní občania sú zákonom chránení aj pokiaľ ide o ich zamestnávanie. Majú však oveľa menej príležitostí zamestnať sa ako zdraví jedinci. Na zlepšenie ich pracovných možností slúžia viaceré príspevky na podporu zamestnávania týchto občanov alebo na začatie ich samostatného podnikania.

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje podporu hendikepovaným ľuďom vo forme úveru. Podporu je možné poskytnúť na výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou, dostavbou prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome, kúpu bytu, pričom podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome nemôže prevýšiť 80 m2, v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu nemôže prevýšiť 120 m2. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočítava podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Ak súčasťou stavby rodinného domu je garáž, do podlahovej plochy sa nezapočíta podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2. Maximálna výška úveru je 80-tisíc eur.

Podpora práce? Pomôžu príspevky

Celková cena práce (CCP) na rok 2019 = 1 330,36 eura

Na rok 2019 je pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí, suma stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce, teda 1 197,32 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Na tento rok je to suma 1 064,28 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada

výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 321,44 eura ; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer najviac 4,8-násobok CCP – 6 385,72, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok CCP – 6 917,87

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky

výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2 násobok CCP – 4 257,15 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou, ako je celoslovenský priemer maximálne 4-násobok CCP – 5 321,44 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou, ako je celoslovenský priemer maximálne 4,8-násobok CCP – 6 385,72 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti asistenta. Poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 545,44 do 931,25 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 6 651,80 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 6 651,80 eura

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov s hendikepom z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie CHC alebo CHP. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so ZP, najviac však 60 % priemernej mzdy v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #ťažko zdravotne postihnutí #príspevky #invalidita